prof. A. Organiciak KrzykowskaANNA ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Miejsce pracy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Zajmowane stanowisko:Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Kierunki badań: rynek pracy w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym, problemy zatrudnienia, bezrobocia, efektywności programów rynku pracy oraz ruchliwości przestrzennej ludności, w tym: emigracja i imigracja zarobkowa oraz popyt na pracę cudzoziemców

Najważniejsze publikacje:

Organiściak-Krzykowska A., Regionalne uwarunkowania bezrobocia, Wyd. UWM Olsztyn 2005.

Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J., Kwiatkowski E. i in.: Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce, Wyd. UWM, Olsztyn 2013 ISBN 978-83-7299-854-5.

Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K. i in.: Popyt na pracę cudzoziemców, Wyd. UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-7299-855-2.

Organiściak-Krzykowska A., Witkowska J., Pieńkowska-Kamieniecka S. i in.: Ubezpieczenia – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015.

Innowacyjne formy pracy, (red. nauk.) A. Organiściak-Krzykowska, R. Walkowiak, K. Nyklewicz, Wyd. Expol, Włocławek 2014.

Machnis-Walasek J., Organiściak-Krzykowska A., Return Migration of Higher Educated People In Times of Economic Crisis, „The Macrotheme Review” Vol. 3, Issue 2, Spring 2014, s. 71-84.

Piotrowski M., Organiściak-Krzykowska A. 2014. Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 3(303), s. 77-90.

Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Conditions and scale of foreigners’ employment in Poland, “Olsztyn Economic Journal” nr 10 (3/2015).

Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J., Remittances as a consequences of labour migration of Central and Eastern Europe (CEE) citizens, “Olsztyn Economic Journal” nr 11 (2/2016).

Przemiany rynku pracy w Polsce. (red. nauk.) A. Organiściak-Krzykowska., M. Cicha-Nazarczuk, UWM w Olsztynie, IPiSS, Olsztyn-Warszawa 2015.

Rynek pracy w dobie innowacji, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., Nyklewicz K. UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2014.

Współczesne problemy ubezpieczeń (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., Pieńkowska-Kamieniecka S. UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2014.

Problematyka współczesnych ubezpieczeń, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., Bak J. UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013.

Współczesne aspekty rynku pracy, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013.

Dylematy rynku pracy, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A. Janusz M., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013.

Regionalne uwarunkowania rynku pracy, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2012.

Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, (red. nauk.) Anna Organiściak-Krzykowska A.., Balcerzak-Paradowska B., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2011.

Regionalne aspekty rynku pracy, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2011.

Kierowanie grantami naukowymi

2011-2013: Kierownik projektu badawczego własnego MNiSW/NCN 3349/B/H03/2011/40 „Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej”

2011-2013: Kierownik projektu badawczego własnego MNiSW/NCN 3348/B/H03/2011/40 „Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski wschodniej”.

Staże zagraniczne:

2016, 2008 i 2006 – staż w Bari (Włochy); 2015-staż w Setubal (Portugalia); 2009 i 2012- staż naukowy w Walencji (Hiszpania); 1981- Uniwersytet w Bonn (Niemcy)

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

- Oxford University (Wielka Brytania): Współpraca z prof. Davidem Colemanem, który został członkiem Rady Programowej “Olsztyn Economic Journal”. W 2010 roku został zorganizowany wykład prof. Colemana dla społeczności akademickiej UWM w Olsztynie.

- University of Aldo Moro in Bari (Włochy): Współpraca z prof. Francesco Losurdo, który został członkiem Rady Programowej “Olsztyn Economic Journal”. Wspólne badania i analizy.

- Universidad de Valencia (Hiszpania): Współpraca z prof. Fernando Fita Ortega który został członkiem Rady Programowej “Olsztyn Economic Journal”. Wspólne badania i analizy. Współpraca z prof. Rafael Chavez w zakresie ekonomii społecznej.

Pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

- redaktor naczelna „Olsztyn Economic Journal” (13 pkt wg listy MNiSzW).

-. członek Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia-Mazury 2015-2020.

- Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

- członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

- W latach 2011-2014- przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w Zespole ds. Opracowania Projektu Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

- członek Rady Programowej „Economics and Rural Development” - czasopismo Latvia University of Agriculture.

- na wniosek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia członek Komitetu Sterującego
ds. Rynku Pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

- Na wniosek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego członek Komitetu Zadaniowego ds. Tworzenia Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 2004 r. - na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) - delegowana przez Komitet Nauk o Pracy
i Polityce Społecznej PAN w Warszawie do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w województwie warmińsko-mazurskim (comiesięczne uczestnictwo w posiedzeniach Rady).

- członek (ekspert) Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

- członek Rady Programowej „Forum Politologicznego” wydawanego w Instytucie Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe

2014 nagroda I stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2014 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2013 Medal złoty za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

2012 nagroda III stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2011 nagroda III stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2011 nagroda zespołowa J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2008- nagroda III stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2007- nagroda II stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe