REGULAMIN KONKURSU

NA NAJLEPSZE PRACE O CHARAKTERZE NAUKOWO-BADAWCZYM I DYDAKTYCZNYM W DZIEDZINIE: PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

W związku z rozwojem wiedzy w obszarach obejmujących zagadnienia pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, uznaje się za szczególnie ważne promowanie dokonań naukowych badających i opisujących te zagadnienia, a szczególnie pojawiające się nowe zjawiska społeczne i ekonomiczne. Konieczne jest tworzenie warunków stymulujących do naukowego zaangażowania się, przez szeroką prezentację osiągnięć oraz ich upowszechnianie wśród osób zajmujących się naukowo przedmiotowymi obszarami badań. Nadto uznaje się za wyjątkowo ważne podejmowanie wszelkich działań dla rozwoju nauki, m.in. poprzez promowanie prac o szczególnych wartościach naukowych, badawczych i dydaktycznych. W celu realizacji powyższych założeń ustanawia się Konkurs na najlepsze prace naukowo-badawcze i dydaktyczne, którego zasady określa niniejszy regulamin.

§ 2

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie polskich autorów najlepszych prac naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,  wydanych w krajowych wydawnictwach w języku polskim, w następujących obszarach:

     • praca,
     • polityka społeczna,
     • zarządzanie zasobami ludzkimi.

II. WYBÓR KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 3

 1. Komisja Konkursowa wybierana jest przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów wskazanych przez Prezydium Komitetu.
 2. Członkiem Komisji Konkursowej może zostać wyłącznie osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 9 członków.
 4. Kadencja Komisji Konkursowej trwa 4 lata, licząc od momentu jej wyboru.

§ 4

 1. Wybór członków Komisji Konkursowej odbywa się w ten sposób, że na każdego kandydata głosuje się osobno w głosowaniu tajnym.
 2. Członkami Komisji Konkursowej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 5

 1. Członkowie Komisji Konkursowej na pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
 2. Funkcję Sekretarza Komisji pełni Sekretarz KNoPiPS PAN.
 3. Praca członków w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna.

§ 6

 1. W przypadku, gdy do Konkursu zostanie zgłoszona praca autorstwa członka Komisji Konkursowej lub gdy członek Komisji zgłasza inną pracę do Konkursu, zostaje on wyłączony z prac w Komisji w danym roku.
 2. Po wyłączeniu przewodniczącego Komisji Konkursowej z ww. powodu, jego obowiązki w danym roku przejmuje Zastępca Przewodniczącego.
 3. W przypadku wyłączenia Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, pracami Komisji w danym roku kieruje członek Komisji wybrany w głosowaniu jawnym przez członków Komisji, którzy nie zostali wyłączeni z prac.

III. ZASADY KONKURSU

§ 7

 1. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs, najpóźniej do końca stycznia danego roku.
 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace indywidualne i zespołowe, o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym, z obszarów wymienionych w § 2.
 3. Prace o charakterze naukowo-badawczym muszą spełniać kryteria monografii naukowej.
 4. Prace dydaktyczne musza spełniać kryterium podręcznika.
 5. Prawo zgłaszania prac na Konkurs mają:
    1. dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk,
    2. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – na mocy porozumienia o współpracy i promocji nauki, zawartego między ZUS i PAN,
    3. dyrektorzy instytutów i innych placówek naukowych,
    4. dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów i kolegiów wyższych uczelni,
    5. redaktorzy naczelni wydawnictw naukowych,
    6. redakcje czasopism naukowych,
    7. członkowie KNoPiPS PAN.

§ 8

1. Na Konkurs można zgłaszać recenzowane publikacje książkowe wydane w krajowych wydawnictwach w roku poprzedzającym edycję Konkursu.

2. Zgłoszenie pracy na Konkurs oznacza dostarczenie do sekretarza Konkursu, w terminie określonym  w § 9 pkt 1:

a)  wypełnionego formularza zgłoszenia pracy, podpisanego i opatrzonego pieczątką osoby rekomendującej książkę na Konkurs,

b) dwóch egzemplarzy zgłaszanej książki w wersji drukowanej,

c) kopii recenzji zgłaszanej książki, którymi dysponuje autor; w tym recenzji wydawniczej,

d) wypełnionego i podpisanego formularza zgody autora/autorów zgłaszanej książki na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.

3. Formularz zgłoszenia pracy na Konkurs zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

4. Formularz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych autora zgłaszanej książki zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

5. Komisja Konkursowa może zwrócić się do autora zgłoszonej na Konkurs książki o udostępnienie dodatkowo elektronicznej wersji tej pracy, w pełni zgodnej z nadesłaną wersją drukowaną.

§ 9

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 31 marca.
 2. Zgłoszenia, wraz z dokumentacją określoną w § 8 pkt. 2, należy kierować na adres:

Sekretariat Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala,  pok. B352

ul. Szamocka 3,5

01-784 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs KNoPiPS PAN”

§ 10

 1. W przypadku prac naukowo-badawczych podstawą oceny są:
    1. aktualność przedstawionych treści i ich znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej oraz praktyki społeczno-gospodarczej,
    2. oryginalność problemu i celu pracy,
    3. dorobek teoretyczny zawarty w pracy,
    4. poprawność metodyczna pracy,
    5. zakres i skala badań,
    6. szczególna wartość materiału empirycznego (teoriopoznawcza i aplikacyjna).
 2. W przypadku prac dydaktycznych podstawą oceny są:
    1. aktualność przedstawionych treści,
    2. wartość dydaktyczna opracowania (zestaw pytań, testy itp.),
    3. możliwość szerokiego zastosowania podręcznika.

§ 11

 1. Każda zgłoszona praca oceniana jest przez dwóch recenzentów wywodzących się :
   1. spośród członków Komisji Konkursowej,
   2. spośród innych członków KNoPiPS PAN,
   3. z grona recenzentów zewnętrznych wskazanych przez członków Komisji, jeśli nie występuje konflikt interesu.
 2. Na podstawie recenzji Komisja Konkursowa wyłania prace proponowane do nagrodzenia i ustala ich ranking w wyniku głosowania tajnego, zwykłą większością głosów.
 3. Komisja Konkursowa proponuje charakter nagród i wyróżnień oraz ich liczbę i wartość; może także podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody.

§ 12

 1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w formie uchwały, na podstawie wniosku Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki Konkursu ogłaszane są do 30 czerwca.

§ 13

Termin i miejsce wręczenia nagród i wyróżnień określa Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

§ 14

Informacja o wynikach Konkursu publikowana jest w periodykach: „Polityka Społeczna”, „Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz na stronie internetowej KNoPiPS PAN.

§ 15

1. Nagrody ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wręcza Prezes ZUS lub osoba przez Niego upoważniona.

2. Istnieje możliwość przyznania nagród specjalnych przez donatorów, jeśli kryteria przyznania nagrody lub wyróżnienia zostaną wcześniej zaaprobowane przez Komisję.

3. Donatorzy środków na nagrody i wyróżnienia zostaną wymienieni lub zaprezentowani podczas ogłaszania wyników Konkursu.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.