REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU PRZEZ

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

Rozdział I

Zasady przyznawania patronatu

 

$ 1

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Komitetem, w ramach działań statutowych ukierunkowanych na wspieranie i promowanie rozwoju badań w zakresie pracy i polityki społecznej może objąć patronat nad konferencjami i sympozjami naukowymi.

 

$ 2

1. Patronatem mogą być objęte konferencje i sympozja o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które posiadają kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki i polityki społeczno-gospodarczej. Tematyka imprez objętych patronatem powinna dotyczyć co najmniej jednej z następujących dziedzin:

- polityka społeczna,

- rynek pracy,

- zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. W uzasadnionych sytuacjach Komitet może zadecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniu, które nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 1.

 

$ 3

Patronat może być udzielony konferencjom naukowym i sympozjom, w których radach programowych zasiada co najmniej dwóch członków Komitetu, zaakceptowanych przez jego Prezydium.

 

$ 4

Rezultatem konferencji pod patronatem Komitetu musi być recenzowana publikacja, wydana drukiem w wydawnictwie o charakterze naukowym.

 

$ 5

Patronat Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk jest wyróżnieniem honorowym.

$ 6

Decyzję o objęciu patronatu podejmuje Prezydium Komitetu, większością głosów, w formie uchwały.

 

$ 7

Przyznanie patronatu przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego.

 

$ 8

Informacja o przyznaniu patronatu przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk zamieszczana jest na stronie internetowej Komitetu.

 

 

 

Rozdział II

Procedura przyznawania patronatu

 

$ 9

Z wnioskiem o przyznanie patronatu Komitetu występują organizatorzy imprezy.

 

$ 10

1. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia wniosku w formie pisemnej zawierającego następujące informacje:

  1. cel przedsięwzięcia,
  2. skład rady programowej konferencji lub sympozjum,
  3. wydawca i recenzenci publikacji związanej z konferencją,
  4. program imprezy,
  5. planowana liczba uczestników krajowych i zagranicznych,
  6. dobór i kwalifikacje referentów i zaproszonych gości,
  7. listę współorganizatorów, partnerów, sponsorów, członków rady programowej oraz listy osób prawnych i fizycznych, których loga lub nazwiska będą publikowane w związku z imprezą.

2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie organizatora zapewniające, że konferencja lub sympozjum nie ma charakteru lobbingowego i nie jest wykorzystywana w celu promocji dóbr i usług.

 

$ 11

Przewodniczący Komitetu może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić wnioskodawcy warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie patronatu.

 

$ 12

Wniosek o przyznanie patronatu należy przesłać na adres: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, ul. J. Bellottiego 3B, 01-022 Warszawa lub złożyć na ręce Przewodniczącego Komitetu.

 

$ 13

1. Wniosek o przyznanie patronatu musi być złożony co najmniej sześć miesięcy przed terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

2. Wnioski nie spełniające wymogu zawartego w punkcie 1. nie będą rozpatrywane.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Komitetu może rozpatrzyć wniosek, który nie spełnia wymogu zawartego w punkcie 1.

 

 

$ 14

O przyznaniu lub odmowie patronatu Przewodniczący Komitetu informuje organizatorów w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

$ 15

Odmowa objęcia patronatu Komitetu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

 

$ 16

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Komitetu może wycofać uprzednio przyznany patronat. O tej decyzji wnioskodawcy będą niezwłocznie informowani.