Laureaci Konkursu

na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym

w dziedzinie pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi

Za prace opublikowane w roku:

2021 r.

       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2019 i 2020 r. (alfabetycznie):

 

       Komisja Konkursowa przyznała cztery równorzędne nagrody następującym pracom:

  • Segmentacja rynku pracy w Polsce, autorstwa Marka Bednarskiego (Uniwersytet Warszawski), Łukasza Arendta, Wojciecha Grabowskiego i Iwony Kukulak-Dolaty (Uniwersytet Łódzki);
  • Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania-identyfikacja-oddziaływanie na lokalny rynek pracy, autorstwa Łukasza Kozara (Uniwersytet Łódzki);
  • pt. Polityka rynku pracy w społecznej gospodarce rynkowej Niemiec, autorstwa Michała Moszyńskiego i Zenona Wiśniewskiego (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu);
  • Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, autorstwa Jerzego Wratnego.

       oraz wyróżnienie za pracę pt. Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej, autorstwa Anny Rogozińskiej-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki).

W 2020 r. konkurs nie odbył się.

2019 r.

       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2018 r. (alfabetycznie):

„Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji” - dr hab. Małgorzata Baran (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Civitas);

"Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne" - dr hab. Filip Chybalski (Politechnika Łódzka);

"Public-Sector Wage Premium in Poland" - dr hab. Gabriela Grotkowska (Uniwersytet Warszawski)

"Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji pozimu życia"  - dr Marcin Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

2017 r.

       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2016 r. (alfabetycznie):

„Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej – perspektywa rynku pracy” - dr Michał Moszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);

„Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013” - dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski);

„Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne” - dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

    II.     Wyróżnieni:

„Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej” - dr Anna Ciepielewska-Kowalik (Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych) ;

„Zarzadzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym” - dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (Instytut pracy i Spraw Socjalnych)

„Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkim   dopasowania człowiek-organizacja” - dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek (Szkoła Główna Handlowa);

   III.     Nagrodzeni za prace dydaktyczne (podręczniki)

„Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne”  - dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ i dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki, Wydział ekonomiczno-Socjologiczny)

Lata 2014 i 2015:

"Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach" - dr hab. Sławomir Kalinowski

"Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski" – dr Dariusz Klimek

"Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku" - dr Izabela Kołodziejczyk-Olczak

"Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy" - dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska

Rok 2013:

„Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej" - prof. Gertruda Uścińska

„Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD" - dr Anita Szymańska

Rok 2012 :

„Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania" - prof. Marta Juchnowicz

„Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej" - prof. Krzysztof Piątek

„Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy repatriantów" - prof. Aleksy Pocztowski wraz z zespołem Autorów

Rok 2011:

„Programy Praca-Życie. Z teorii i praktyki" - prof. Stanisława Borkowska, prof. Bożena Balcerzak-Paradowska, dr Lucyna Machol-Zajda, dr Dorota Głogosz, mgr Agnieszka Smoder

„Pozycja wolontariuszy na rynku pracy" - dr Dominik Butler

Rok 2010:

„Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce postransformacyjnej" - prof. Marek Bednarski, prof. Jerzy Wratny

„Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności gospodarki" - red. prof. Stanisława Borkowska

„Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech" – dr Jadwiga Nadolska

2009:

„Kobiety z łódzkich enklaw biedy: Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie" – dr Małgorzata Potoczna, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

„Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu" – dr Monika Woydyło-Preisner

Rok 2008:

„Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy" - dr hab. Wiesław Golnau

Rok 2007:

„Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych" - dr hab. Piotr Urbanek

„Reformy emerytalne w Europie" - prof. Maciej Żukowski

„Zarządzanie zasobami ludzkimi" - red. prof. Henryk Król, dr Antoni Ludwiczyński; współautorzy: prof. Stanisława Borkowska, dr Beata Buchelt-Nawara, dr Marcin Karwiński, prof. Jerzy Kisielnicki, dr Alicja Miś, prof. Aleksy Pocztowski, dr Joanna Purgał-Popiela, dr Tomasz Sapeta

Rok 2006:

I. Nagrodzeni:

„Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?" - prof. Mieczysław Kabaj

„Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym” - dr hab. Jerzy Krzyszkowski

II. Wyróżnieni:

„Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne" - prof. Marek Bednarski, prof. Jerzy Wratny

Rok 2005:

„Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej” - prof. Małgorzata Szylko-Skoczny

„Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć" – red.  prof. Aleksy Pocztowski

Rok 2004:

I. Nagrodzeni:

„Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej” – (red.) Stanisława Borkowska

"Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski” - Włodzimierz Anioł

II.   Wyróżnienia:

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” - Aleksy Pocztowski

„Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji” –Romuald Jończy

Rok 2003:

„Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych” - Piotr Błędowski

„Przepływy międzypokoleniowe i kontekst demograficzny” - Piotr Szukalski

Rok 2002:

„Ubóstwo we współczesnym świecie” - Małgorzata Sulmicka

Rok 2001:

I.       Nagrodzeni:

„Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce” – Mieczysław Socha; Urszula Sztanderska

II.      Wyróżnienia:

„Polityka społeczna. Koncepcja – instytucje – koszty” –Stanisława Golinowska

„Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika” – red. Alicja Sajkiewicz

„Polityka społeczna. Teoria i organizacja” – Julian Auleytner

Rok 2000:

„Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar” – red. Stanisława Borkowska