Laureaci Konkursu

na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym

w dziedzinie pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi

Za prace opublikowane w roku:

Za prace opublikowane w roku:

 

2022 r.

      Komisja Konkursowa przyznała cztery równorzędne nagrody następującym pracom:

1. Sprawa mieszkaniowo-osadnicza w badaniach środowiska Instytutu Gospodarstwa Społecznego - 1920-2020 – autorstwa Macieja Cesarskiego (SGH),

2. Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej. Przegląd problemów i wizja przyszłości – autorstwa Mirosława Grewińskiego (Uczelnia Korczaka),

3. Wymiary polityki społecznej – podręcznik pod red. Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego (Uniwersytet Wrocławski),

4. Wprowadzenie do polityki ubezpieczeniowej – autorstwa Tadeusza Szumlicza (SGH).

       Ponadto Komisja przyznała dwa wyróżnienia publikacjom:

1. Skuteczne systemy wynagradzania w biznesie i sektorze publicznym – autorstwa Marty Juchnowicz, Hanny Kinowskiej i Tomasza Rostkowskiego (SGH),

2. Pracownicze czyny nieuczciwej konkurencji – autorstwa Sabiny Pochopień-Belki (Uniwersytet Opolski).

2021 r. 

Komisja Konkursowa przyznała cztery równorzędne nagrody następującym pracom opublikowanym w 2019 i 2020 r. (alfabetycznie):

 1. Segmentacja rynku pracy w Polsce, autorstwa Marka Bednarskiego (Uniwersytet Warszawski), Łukasza Arendta, Wojciecha Grabowskiego i Iwony Kukulak-Dolaty (Uniwersytet Łódzki),
 2. Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania-identyfikacja-oddziaływanie na lokalny rynek pracy, autorstwa Łukasza Kozara (Uniwersytet Łódzki),
 3. Polityka rynku pracy w społecznej gospodarce rynkowej Niemiec, autorstwa Michała Moszyńskiego i Zenona Wiśniewskiego (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 4. Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, autorstwa Jerzego Wratnego.

        Komisja przyznała też wyróżnienie za pracę

Zarządzanie kontraktem psychologicznym w polskiej kulturze organizacyjnej, autorstwa Anny Rogozińskiej-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki).

W 2020 r. konkurs nie odbył się.

2019 r.

       Komisja Konkursowa przyznała cztery równorzędne nagrody następującym pracom

 (alfabetycznie):

 1. Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji - Małgorzata Baran (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Civitas),
 2. Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne - Filip Chybalski (Politechnika Łódzka),
 3. Public-Sector Wage Premium in Poland - Gabriela Grotkowska (Uniwersytet Warszawski),
 4. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji poziomu życia - Marcin Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

2017 r.

     Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2016 r. (alfabetycznie):

 1. Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej – perspektywa rynku pracy - Michał Moszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 2. Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013 - Barbara Szatur-Jaworska, (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski),
 3. Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne - Beata Woźniak-Jęchorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

    Komisja Konkursowa przyznała też trzy wyróżnienia:

 1. Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej - Anna Ciepielewska-Kowalik (Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych),
 2. Zarzadzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym - Anna Rogozińska-Pawełczyk (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych),
 3. Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkim   dopasowania człowiek-organizacja - Agnieszka Wojtczuk-Turek (Szkoła Główna Handlowa);

2016 r.

 

    Nagrodzeni za prace dydaktyczne (podręczniki)

Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne  - Izabela Warwas i Anna Rogozińska-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki, Wydział ekonomiczno-Socjologiczny)

 

Lata 2014 i 2015:

 1. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach - Sławomir Kalinowski
 2. Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do PolskiDariusz Klimek
 3. Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku - Izabela Kołodziejczyk-Olczak
 4. Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy - Barbara Szatur-Jaworska

2013 r.

 1. Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej - Gertruda Uścińska
 2. Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OEC - Anita Szymańska

2012 r.

 1. Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania - Marta Juchnowicz
 2. Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej - Krzysztof Piątek
 3. Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy repatriantów - Aleksy Pocztowski wraz z zespołem Autorów

2011 r.

 1. Programy Praca-Życie. Z teorii i praktyki - Stanisława Borkowska, Bożena Balcerzak-Paradowska, Lucyna Machol-Zajda, Dorota Głogosz, Agnieszka Smoder,
 2. Pozycja wolontariuszy na rynku pracy - Dominik Butler

2010 r.

 1. Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce postransformacyjnej - Marek Bednarski, Jerzy Wratny,
 2. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności gospodarki - Stanisława Borkowska,
 3. Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych NiemczechJadwiga Nadolska,

2009 r.

 

 1. Kobiety z łódzkich enklaw biedy: Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazieMałgorzata Potoczna, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska,
 2. Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociuMonika Woydyło-Preisner

2008 r.

1. Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy - Wiesław Golnau

2007 r.  

 1. Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych - Piotr Urbanek
 2. Reformy emerytalne w Europie - Maciej Żukowski
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński; współautorzy: Stanisława Borkowska, Beata Buchelt-Nawara, Marcin Karwiński, Jerzy Kisielnicki, Alicja Miś, Aleksy Pocztowski, Joanna Purgał-Popiela, Tomasz Sapeta

2006 r.

Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody:

 1. Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski? - Mieczysław Kabaj,
 2. Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym - Jerzy Krzyszkowski

Komisja przyznała też wyróżnienie:

Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne - Marek Bednarski, Jerzy Wratny

2005 r.

 1. Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej - Małgorzata Szylko-Skoczny,
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć Aleksy Pocztowski

2004 r.

Komisja Konkursowa przyznała dwie nagrody:

 1. Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej Stanisława Borkowska
 2. Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski - Włodzimierz Anioł

Komisja przyznała też dwa wyróżnienia:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi - Aleksy Pocztowski,
 2. Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencjiRomuald Jończy

2003 r.

 1. Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych - Piotr Błędowski ,
 2. Przepływy międzypokoleniowe i kontekst demograficzny - Piotr Szukalski

2002 r.

 1. Ubóstwo we współczesnym świecie - Małgorzata Sulmicka

2001 r.

Komisja Konkursowa przyznała nagrodę:

1. Strukturalne podstawy bezrobocia w PolsceMieczysław Socha; Urszula Sztanderska

Komisja przyznała też trzy wyróżnienia:

 1. Polityka społeczna. Koncepcja – instytucje – kosztyStanisława Golinowska
 2. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika Alicja Sajkiewicz
 3. Polityka społeczna. Teoria i organizacja – Julian Auleytner

2000 r.

1. Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiarred. Stanisława Borkowska