Gableta Magorzata        MAŁGORZATA GABLETA – profesor zwyczajny doktor habilitowany, inżynier

     dziedzina: nauki ekonomiczne;

     dyscyplina: nauki o zarządzaniu;

     specjalność: ekonomika pracy i zarządzanie pracą;

     kierunki badań: funkcjonowanie człowieka w organizacji z położeniem nacisku na stosunki pracy oraz budowanie organizacji sprzyjającej ludziom;

     miejsce pracy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych, a po zmianach organizacyjnych dokonanych w Uczelni w 2016 r.       Katedra Pracy i Kapitału, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław – Kierownik Katedry, profesor zwyczajny;

studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu – 1970; doktorat – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – 1997; habilitacja – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – 1989; tytuł profesora - 2004;

publikacje: ponad 240, w tym książki poświęcone narzędziom zarządzania ludźmi, wykorzystaniu potencjału pracy, problemom społecznym w zmieniającym się przedsiębiorstwie, np. Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania red. M. Gableta (2012), Potencjał pracy przedsiębiorstwa red. M. Gableta (2016), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie (2003);

wypromowanych doktorów: 9;

stanowiska w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu: profesor nadzwyczajny od 1992, profesor tytularny od 2004, profesor zwyczajny od 2005, kierownik Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych – 1996-2016, kierownik Katedry Pracy i Kapitału od 2016, opiekun naukowy 17-tu edycji studiów podyplomowych pt. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; organizator konferencji naukowych nt. ochrony interesów zatrudnionych; stanowisko w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu: kierownik Katedry Zarządzania – 2000-2011;

funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych: członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 1999-2003, 2007-2010, 2011-2015; członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN 2011-2015, 2015-2018; przewodnicząca Głównej Rady Naukowej TNOiK 2003-2005; członek American Biographical Institute od 2001; członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE - 2007-2011;

wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi – 1986; Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia – 1987; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012; Medal im. K. Adamieckiego: Zasłużony dla Nauk o Organizacji i Zarządzaniu – 2016;

 hobby: podróże;