MIROSŁAW Prof. Mirosław KsiężopolskiKSIĘŻPOLSKI - profesor zwyczajny doktor habilitowany,

   pracuje w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Naukowej IPS od 1996r.

   Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – od 1991 r.

   Członek Rady Redakcyjnej Journal   of European Social Policy (1991 - 2003)

   Współzałożyciel sekcji polskiej (2007) European Social Policy Association (ESPAnet).

Zajmuje się porównawczą polityką społeczną, zabezpieczeniem społecznym, kształtowaniem się i specyfiką polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji    ustrojowej. W ostatnich latach koncentruje się głównie na charakterystyce głównych modeli polityki społecznej funkcjonujących w krajach rozwiniętych (w tym w Polsce),  identyfikacji najważniejszych wyzwań i dylematów stojących współcześnie przed tą polityką oraz analizie strategii rozwiązywania najważniejszych kwestii społecznych.

 

Ważniejsze publikacje w języku polskim:

Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich, 1988 r.;

Polityka społeczna w Polsce, 1990 r.;

Polityka społeczna - doświadczenia i perspektywy (red.), 1992 r.;

Szanse i zagrożenia polityki społecznej w okresie transformacji (współred.),     1994 r.;

Polska '95 Raport o rozwoju społecznym (współred.), (Poland’95, National Human Development Report, edycje polska i angielska, 1995 r. ;

Polityka społeczna. Materiały do studiowania (współred.), podręcznik, 1996 r.

Polityka społeczna – Wybrane problemy porównań międzynarodowych, 1999 r. ;

Europejski model społeczny, (European Social Model), 2005 r.;

Polityka społeczna w kryzysie (współred.), 2009 r.;

Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, , 2013 r.;

Dokąd zmierza polityka społeczna w Polsce – w: „Problemy Polityki Społecznej” nr 16, 2012 r.

Ważniejsze publikacje w języku angielskim:

Polish social policy in the times of economic crisis - is there a choice of alternatives in: Evers A., Wintersberger H. (ed.): The changing face of welfare, Govern Press, London 1987.

Between state and society: the impact of   traditional and new forms of volunteering in Poland, in: Evers A., Wintersberger H. (ed.): Shifts in the welfare mix - their impact on work, social welfare and welfare policies, Eurosocial, Vienna and Campus Verlag, Frankfurt 1990.

Is social policy a problem in a socialist country, in Deacon B., Szalai J. (ed.): Social policy in the new Eastern Europe, Avebury, London 1990.

The prospects for social policy development in Poland in: Deacon B. (ed.): Social policy, social justice and citizenship in Eastern Europe, Avebury, London 1992.

Social policy in Poland in the period of political   and economic   transformation: challenges and dilemmas, “Journal of European Social Policy”, vol. 3, nr 3, 1993.

Social security in Poland, in: Midgley J., Tracy M., Challenges to social security:   An international Exploration, Greenwood 1996.

In search of a New Post-Socialist Social Policy Model in Poland, w: Michoń P., Orczyk J., Żukowski. M . (red.): Facing the challenges. Social policy in Poland after 1990, Poznań University of Economics Press; Poznań 2013.

Between guarantees of communism and a paternalistic market hybrid. Polish social policy at the turn of the 20th century, Poznań University of Economics Review, vo