Szatur Jaworska B

BARBARA SZATUR-JAWORSKA – doktor habilitowany, profesor UW

    Wykształcenie: - doktor nauk politycznych: 1986 r., Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski; temat rozprawy doktorskiej: Uczestnictwo i aktywność ludzi starszych w życiu społecznym

-       -  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; 2001 r.; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski; temat pracy habilitacyjnej: Starość i ludzie starzy w polityce społecznej

Zatrudniona od 1978 roku w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pełniła m.in. funkcję wicedyrektora Instytutu Polityki Społecznej i prodziekana ds. studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W kadencji 2016-2020 kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

W minionych latach współpraca naukowa lub dydaktyczna z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych i Akademią Teologii Katolickiej (obecnie – UKSW).

Zainteresowania badawcze: gerontologia społeczna, metodologia i teoria polityki społecznej, służby społeczne i praca socjalna, kwestie społeczne (ubóstwo, bezrobocie).

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z następujących (wybranych) przedmiotów: Metody i techniki badań społecznych, Diagnozowanie społeczne, Metodologia badań nad rodziną, Polityka społeczna, Służby społeczne, Gerontologia społeczna, Kierowanie superwizyjne, Diagnozowanie i ewaluacja w pomocy społecznej.

Wybrane publikacje od 2000 roku:

Gerontologia społeczna:

 • Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, 482 s. (monografia autorska)
 • sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykłady, Biuro RPO, Warszawa 2014. (redakcja naukowa pracy zbiorowej i współautorstwo)
 • Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom, Wydawnictwo UL, Łodź 2014, 163 s. (redakcja naukowa wspólnie z P.Szukalskim i współautorstwo)
 • Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuro RPO, Warszawa 2012, 160 s. (redakcja naukowa pracy zbiorowej i współautorstwo)
 • Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Biuro RPO, Warszawa 2008, 163 s. (redakcja naukowa pracy zbiorowej i współautorstwo)
 • (wspólnie z B.Rysz-Kowalczyk) Raport z badania „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse” (w:) praca zbior. Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, ARFwP, Warszawa 2007, s. 14-67.
 • Podstawy gerontologii społecznej (współautorzy: P.Błędowski, M.Dziegielewska), Aspra_JR, Warszawa 2006, 322 s. (7 rodziałów)
 • Starość i ludzie starzy w polityce społecznej, Aspra_JR, Warszawa 2000, 200 s. (monografia autorska)

Metodologia i teoria polityki społecznej

 • W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej (redakcja naukowa wspólnie z B.Rysz-Kowalczyk i współautorstwo); w 2016 roku - w druku w Wydawnictwach UW
 • Diagnozowanie w polityce społecznej – metody i problemy, Elipsa, Warszawa 2014. (monografia autorska)
 • (wspólnie z Barbarą Rysz-Kowalczyk) Good practices in social policy: their essence and role, “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 23 (4) 2013, s. 15-28.
 • Ewaluacja w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 2010, 219 stron (redakcja naukowa pracy zbiorowej i współautorstwo)
 • Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, Aspra-JR, Warszawa 2005, wyd. 2 zmienione i poprawione, 244 s. (podręcznik autorski)
 • Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, Aspra-JR, IPS UW, Warszawa 2003, 215 s. 215 (podręcznik autorski)
 • Wokół teorii polityki społecznej, Aspra-JR IPS UW, Warszawa 2003, 302 s. (redakcja naukowa wspólnie z B.Rysz-Kowalczyk i współautorstwo)

Służby społeczne i praca socjalna:

 • Wprowadzenie i 24 hasła w dziale pt. Formy aktywności zawodowej. Role zawodowe. Wolontariat (w:) B.Rysz-Kowalczyk (red.) Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, DW Elipsa, Warszawa 2011, s. 187-221.
 • Służba społeczna, służby społeczne – spojrzenie multidyscyplinarne (w:) W.Kaczyńska (red.) O etyce służb społecznych, IPSiR UW, Warszawa 2010, wyd. nowe poprawione i rozszerzone, s.51-65.
 • Pespektywy rozwoju kształcenia w obszarze pracy socjalnej w Polsce – głos w dyskusji (w:) K.Wódz, K.Faliszek (red.), Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej, Akapit, Toruń 2010, s. 27-34.
 • Starzenie się ludności – zadania dla pracy socjalnej (w:) K.Wódz, K.Faliszek (red.), Aktywizacja – Integracja - Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, Toruń 2009, s.51-66.

Wybrane projekty badawcze w latach 2000-2016

-          Projekt Badawczy Zamawiany Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce - POLSENIOR – członek zespołu badawczego (współautorka koncepcji badań, współautorka narzędzia badawczego, autorka części raportu z badań) 2007 do 2011;

-          Członek zespołu badawczego projektu badawczego LES POLITIQUES PUBLIQUES SOCIALES LOCALES A L’EGARD DES PERSONNES AGEES - PROGRAMME PHC -POLONIUM 2012-2013;

-          Projekt badawczy „Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski – analiza dla lat 1971-2013”; finansowanie NCN (OPUS 5);

-          Praktyka orzekania o stopniu niepełnosprawności" - kierownik projektu, realizator projektu - Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z PFRON; 2002 r.

Komitety Naukowe Polskiej Akademii Nauk:

-     Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej: w latach 2007-2011, 2012-2015, 2015-2018

-     członek Komisji Psychospołecznych Aspektów Niepełnosprawności Komitetu Rehabilitacji, Adaptacji Społecznej i Nauk o Kulturze Fizycznej w latach 2004-2006

     Przynależność do towarzystw naukowych:

-     Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (m.in. członek Zarządu Głównego w latach 2001-2005, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego w latach 2005-2009)

-     Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (członek założyciel i sekretarz generalny w I i II kadencji ZG PTS)

-     Polskie Towarzystwo Socjologiczne (członek Zarządu Sekcji Pracy Socjalnej – od 2011 roku)

Funkcje pełnione w czasopismach naukowych

-     „Problemy Polityki Społecznej”: 1999-2002 – sekretarz redakcji; od 2012 do teraz – redaktor naczelna; członek Rady Programowej w latach 2004-2012

-     „Praca Socjalna”: członek zespołu redakcyjnego w latach 2002-2008

-     Członek Rady Programowo-Naukowej „Gerontologii Polskiej” w latach 2005-2009

Współpraca w roli eksperta z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (od 2007 r. do teraz), Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, władzami samorządowymi (Warszawy i Mazowsza) i organizacjami pozarządowymi (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”).