ANDRZEJ DOMINIK RĄCZASZEK - doktor habilitowany, profesor UE Katowice

Absolwent:

- Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice)/Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) – mgr 1974 (Rozwój ośrodka przemysłowego województwa katowickiego i jego zmiany strukturalne na przestrzeni lat 1946-1970”);

- Institut für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung (dyplom ukończenia dwuletnich stacjonarnych studiów podyplomowych w zakresie – Nauk Politycznych), Wien (Austria) 1982;

stopnie i tytuły naukowe: doktorat – AE Katowice 1984 (Obraz kraju równowagi demograficznej na przykładzie Austrii”), habilitacja – AE Katowice 2002 („Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce”);

dyscyplina naukowa: ekonomia, polityka społeczna, demografia, nauki o polityce

Od 1974 r. zatrudniony w Akademii Ekonomicznej/Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; stanowiska: asystent stażysta/asystent – Instytut Organizacji Pracy i Zarządzania (Wydział Przemysłu) 1974-1984, adiunkt – tamże 1984-1992, adiunkt – Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej (Wydział Ekonomii) 1992-2000, starszy wykładowca – tamże 2000-2002, adiunkt – tamże 2002-2005, profesor nadzwyczajny – tamże od 2005; funkcje: kierownik – Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej (Wydział Ekonomii) 2006 – nadal, członek Senatu w kadencji 2005-2008;

Inne miejsca pracy: Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego – stażysta 1974, Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych – referent 1974, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 2002-2010, Politechnika Częstochowska 2002-2005;

liczba wypromowanych doktorów: 2; liczba wypromowanych magistrów: 250

odznaczenia:

- Srebrny Krzyż Zasługi (2003),

-Złoty Krzyż Zasługi (2011);

przynależność do organizacji:

- Polskie Towarzystwo Demograficzne (PTD) – członek zwyczajny,

- Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (PTPS) – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) – członek zwyczajny,

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek zwyczajny,

- Stowarzyszenie SILGIS – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- European Association for Population Studies – członek zwyczajny,

- Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk – członek z wyboru,

- Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – członek z wyboru,

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – członek,

- Rządowa Rada Ludnościowa – członek z mianowania,

- Wojewódzka Rada Zatrudnienia – członek,

- Zespół Ekspercki Rządowej Rady Ludnościowej ds. aktualizacji założeń Programu działań w zakresie polityki ludnościowej – członek.

udział w projektach badawczych:

 1. Rynek usług zdrowotnych jako obszar konsumpcji społecznej – 2009.
 2. Rynek usług społecznych w zakresie kultury i rekreacji – 2010.
 3. Źródła danych i znaczenie informacji w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski – 2011.
 4. Polityka zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – 2013-2015.

Wybrane publikacje:

 1. Gospodarcze konsekwencje transformacji i integracji europejskich krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań. Red. J. Kudełko, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2016, s. 73-86.
 2. Demographic waves – the connection between the effects of demographic echo in Poland and the causes behind new demographic tendencies”. W: European Population Conference 2014. Transitions: Opportunities and Threats. Programme and Abstracts Book. European Association for Population Studies in co-operation with Hungarian Demographic Research Institute. Budapeszt, Węgry 2014.
 3. „Niż demograficzny i jego skutki dla szkolnictwa wyższego w Polsce” (2015 -w druku).
 4. The population of cities – a brief comparative analysis of Poland and Czech Republic”. W: Regional Development and Planning. Edited by Petr Hlaváček, Petra Olšová. Volume 5. (2013), Issue 5. Univerzita J. E. Purkyně v Ŭstĭ nad Labem. Fakulta sociálné ekonomická, Czech Republic, s. 122-129.
 5. Second League” – the world’s smaller demographic potentials with population count ranging from that of Poland to 100 million”. W: Real estate markets and valuation processes. Ed. S. Źróbek, Croatian Information Technology Society – GIS Forum, Zagreb, Croatia 2013, s. 113-119.
 6. Half a century of demographic changes in Eastern Europe”. W: The eastern dimension of the United Europe. Historical, political and cultural conditions of the european east-west relations. Red. M. Sobczyński, M. Barwiński, Region and Regionalism, No.11, vol. 1, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2013, s. 109-120.
 7. „Wybrane problemy pogranicza a kształtowanie podziału administracyjnego kraju”. W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Red. A. Rączaszek, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyt 103, UE, Katowice 2012, s. 57-69.
 8. TOP TEN”. Zmiany w geografii największych potencjałów demograficznych świata”. W: Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju. Red. A. Zagórowska, Studia i Monografie, z. 319, Politechnika Opolska, Opole 2012, s. 81-92.