Prof. Stanisawa Golinowska

STANISŁAWA GOLINOWSKA – profesor doktor habilitowany

- profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny UJ, profesor IPiSS

Miejsce pracy: Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (IZP) oraz Instytut Pracy i Spraw socjalnych w Warszawie (IPiSS)

Zajmowane stanowiska:

- dyrektor Instytutu Pracy i Spraw socjalnych w latach 1991- 1997

- dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2001 – 2007

Obecnie:

- kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego w IZP

- kierownik Zakładu Polityki Społecznej w IPiSS

Kierunki badań:

 • warunki bytu ludności i nierówności dochodowe
 • ekonomika usług społecznych a szczególnie: kultury, edukacji i ochrony zdrowia (obecnie)
 • polityka społeczna państwa (welfare state): kierunki i mechanizmy; badania krajowe i porównawcze
 • zabezpieczenie społeczne: ubezpieczenia społeczne i pomoc społeczna
 • badania nad ubóstwem
 • badania rynku pracy i procesów migracyjnych
 • badania zmieniających się potrzeb ludności w cyklu życia w kontekście procesu starzenia się populacji i konsekwencji ekonomicznych oraz społecznych
 • badania niepełnosprawności oraz zdrowia ludności
 • zdrowie publiczne i promocja zdrowia

Współpraca z zagranicą:

 1. 1988-1989 stypendystka niemieckiej Fundacji Naukowej im. Aleksandra von Humboldt
 2. 1994 – 1997 - współpraca z niemieckim Instytutem Pracy i Zawodoznawstwa (IAB) w Norymberdze; wspólna koordynacja europejskiego projektu „Economic and Labour Market Development and International Migration – Czech Republik, Poland, Germany”
 3. Uczestnictwo w naukowych projektach badawczych Komisji Europejskiej:
 • Social Protection in Poland – “Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries”, projekt realizowany w 2002 r. dla Employment and Social Affairs DG I
 • “Social Situation Observatory, Demographic Trends, Socioeconomic Impacts and Policy Implication in the European Union”, projekt realizowany w latach 2006 – 2008,
 1. Koordynacja pakietami badawczymi europejskich projektów w ramach FP6 i FP7
 • Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure” (AHEAD), FP6, w latach 2004 - 2007, koordynacja dwóch tematów (work packages)
 • „Assessing Needs of Care in European Nations” (ANCIEN), FP 7 - projekt realizowany w latach 2009 – 2012, udział i koordynacja badań w nowych krajach członkowskich UE
 • „Assessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects: The case of Central and Eastern Europe” (ASSPRO CEE 2007),
 • FP 7 - projekt realizowany w latach 2007 – 2012, koordynator prac polskiego zespołu i główny partner
 • „Creating and adapting jobs in Europe in the context of socioeconomic transitions” (NEUJOBS), FP 7 - projekt realizowany w latach 2011- 2015, udział w temacie poświęconym skutkom przemian demograficznych dla rynku pracy w ochronie zdrowia.
 1. Lider projketu europejskiego “Health Promotion and prevention of risk – action for seniors” (Pro health 65+), projekt realizowany w ramach Drugiego Programu Zdrowia UE w latach 2014 – 2017
 2. Stała współpraca naukowa z Uniwesytetm w Maastricht – wypromowanie dwóch doktorów (Agnieszka Sowa 2012, Marzena Tambor 2015)
 3. Projekty ONZ i Banku Światowego:
 • „ Zmieniająca się rola państwa”w 1997 r. – redaktor naukowy raportu UNDP
 • „Dostęp do edukacji” - w 1998 r. – redaktor naukowy (wraz z E. Rumińską – Zimny) raportu UNDP
 • „Ku godnej i aktywnej starości”   w 1999 r. – redaktor naukowy raportu UNDP
 • „ W trosce o pracę” - 2003/2004 – redaktor naukowy raportu UNDP – HDR
 • „Aging, Health Expenditure and Health Policy Review”, współautor raportu Banku Światowego 2013
 • „Stan obecny i przyszłość opieki długoterminowej w starzejącej się Polsce”, udział w przygotowaniu raportu Banku Światowego 2015

Działalność naukowa pozostała

-                   Fundacja Naukowa CASE - współzałożyciel (1991), wiceprzewodnicząca Rady Fundacji , od 2013 CASE fellow

-                   IZA – Institute of the Study of Labor w Bonn, policy fellow

Udział w redakcjach czasopism naukowych

-     Polityka Społeczna – Kolegium Redakcyjne

-     Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – przewodnicząca Rady Programowej

-     Problemy Polityki Społecznej – członek Rady Programowej

-     Zarządzanie Publiczne – członek Zespołu Recenzentów  

Działalność publiczna

- członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w latach 1994- 2005

- członek Narodowej Rady Rozwoju w latach 2009-2010

- członek Komitetu ds. Polityki Rozwoju (CDP) przy Sekretarzu Generalnym ONZ w latach 2007-2009

Działalność społeczna (w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego):

- polsko-niemiecko-ukraińska fundacja na rzecz dzieci – ‘Our kids’ – współzałożyciel i aktywny członek zarządu

- Grupa Robocza na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia – przewodnicząca stowarzyszenia  

Nagrody i odznaczenia:

- Nagroda im. Edwarda Lipińskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za książkę ‘Polityka społeczna w gospodarce rynkowej’, wydanej przez PWN w 1994r.

- Wyróżnienie Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN za książkę „Polityka społeczna. Koncepcja – Instytucje – Koszty”, wydanej w 2001 r.  

- Medal im. Prof. Wacława Szuberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej – 2005 r.

- Lider Zdrowia Publicznego, pierwsza nagroda Intermedia za 2007 r.

- Złoty Krzyż Zasługi – 2009 r.

Publikacje: - 90 pozycji zwartych (książek) – indywidualnych oraz zbiorowych: redakcja naukowa, autorstwo i współautorstwo rozdziałów; - 10 książek indywidualnych (jedna otrzymała główną nagrodę PTE, a dwie zostały wyróżnione); -ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych (w tym 17 z IF); - ponad 40 raportów i ekspertyz zamówionych przez instytucje krajowe i międzynarodowe.