CZoledowskiCEZARY ŻOŁĘDOWSKI – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny UW

Miejsce pracy: Instytut Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Funkcje na uczelni i w stowarzyszeniach naukowych:

- dyrektor IPS UW w latach 2008-2016;

- przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW w latach 2012-2016;

- członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (2005-2008 i od 2016 r.).

Zainteresowania naukowe: mniejszości narodowe w Polsce; polskie mniejszości w państwach sąsiedzkich; wielokulturowość; migracje i zjawiska ludnościowe; kwestie społeczne.

Współpraca z zagranicą:

- staże naukowe (m. in. w 1994 r. na Uniwersytecie Waszyngtona w Seattle połączony z prowadzeniem wykładu Transition to Democracy and Market Economy in Central and Eastern Europe);

- udział w projektach badawczych (m. in. kierowanie polską częścią badań w projekcie Active ageing and social, cultural and economic integration of migrants and minority ethnic elders finansowanym przez Ministerstwo Spraw Międzygeneracyjnych, Rodziny, Kobiet i Integracji rządu Nadrenii-Westfalii - w 2008 r.);

- współorganizowanie wymiany naukowej i studenckiej w ramach współpracy IPS UW z Fachhochschule Koeln i Mykolas Romeris University