J.Orczyk  JÓZEF STANISŁAW ORCZYK – profesor zwyczajny doktor habilitowany

 Polski ekonomista, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Stypendysta Fundacji Fulbrighta.

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od 2013r.

Ukończył Liceum im. Józefa Wybickiego w Śremie w 1957 roku. Absolwent studiów historycznych (1962) i pedagogicznych (1963) Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów ekonomicznych (1965) Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.

Po zakończeniu studiów odbył staż naukowy w Katedrze Historii Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem profesora Władysława Rusińskiego przygotował rozprawę doktorską, którą obronił w 1967 roku.

W latach 1970-1971 uzyskał stypendium Fulbrighta. W czasie pobytu w USA przebywał głównie na The University of Chicago, jak również na innych uniwersytetach ( trzy miesiące w Berkeley).

Pracę habilitacyjną obronił w 1978 roku, a tytuł profesora uzyskał w 1982. W 1982 roku uzyskał stypendium IREX, a w 1990 stypendium DAAD.

W latach 1972-1974 był I sekretarzem Komitetu Uczelnianego PZPR na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Kierownik Studium Pedagogicznego Akademii Ekonomicznej w latach 1972-1987; dyrektor Międzywydziałowych Studiów dla Pracujących Akademii Ekonomicznej 1975-1981; dyrektor Instytutu Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej 1983-1991; prorektor ds.dydaktyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1987-1990. Od 1991 roku profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej AE 1991-2010; rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 1992-1996; rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1998-2007; profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w latach 2006-2010.

Od 1 października 2013r. rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Od 1986 roku członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach 2007-2015 przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN; wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Jury przyznającego nagrody za publikacje książkowe 1999-2007.

Od 2007 roku członek Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Od 2004 roku członek Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia. W latach 2013-2015 Przewodniczący Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia. Od 2015 roku Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Ponadto członek Rady Naukowej IPiSS w latach 2005-2011 i od 2015r.;

W 2012 roku członek Komitetu II Kongresu Demograficznego;

przewodniczący Kapituły Nagrody im. H.Cegielskiego – lidera pracy organicznej w latach 2002-2011;

Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu,

członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym w latach 1989-2002;

członek Rady Programowej Obserwatorium Rynku Pracy i Aglomeracji Poznańskiej;

członek Założyciel i Prezydent Stowarzyszenia „Studenci dla Przedsiębiorczości” (SIFE) w latach 1997-2009.

Publikacje

Autor 570 publikacji oraz 20 książek, promotor 16 prac doktorskich; członek kolegiów redakcyjnych czasopism: Edukacja ekonomistów i menedżerów, Polityka społeczna; członek rady programowej czasopisma: Problemy polityki społecznej. Recenzent czasopism: Administracja publiczna i Ekonomista, Edukacja ekonomistów i menedżerów, Polityka społeczna. Sekretarz redakcji Roczników Dziejów Społeczno-Gospodarczych w latach 1972-1980

W dorobku publikacyjnym J. Orczyka znajdują się m.in.:.

  • Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, 196 str., Akademia Ekonomiczna Poznań, 2005, 2008;
  • Współczesne dylematy zatrudnienia, 268 str., Wydawnictwo AE Poznań, 1998;
  • Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929 – 1938, 168 str., Wydawnictwo Warszawa, 1981;
  • Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie w Polsce Ludowej, 164 str., Poznań 1978;
  • Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935), 258 str., PWN Warszawa 1971r.

Główne kierunki badań dotyczy historii gospodarczej, ekonomiki rynku pracy i polityki społecznej.

  • Dorobek naukowy Profesora Józefa Orczyka w 40-leciu pracy naukowo-dydaktycznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002, ISBN 83-89224-05-4.

Wyróżnienia i odznaczenia

W 2002 r., w roku swego jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

23 lutego 2006 r. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, podczas uroczystego posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN otrzymał Medal im. Wacława Szuberta.

6 czerwca 2006 r. Przewodniczący Kapituły prof. dr hab. Zdzisław Sadowski wręczył mu Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem w dowód uznania zasług na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 2983/2006 wyróżnił go Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

W 2007 roku otrzymał Honorowe obywatelstwo Miasta Konina.

21 grudnia 2011 r. otrzymał na posiedzeniu Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Nagrodę im. Profesora Franciszka Ryszki.

Inne wyróżnienia: Medal KEN 1973; Medal za Zasługi dla AE – 1984; Lider Pracy Organicznej – 2002; Nagroda Benedykta i związany z tym wybór na Człowieka Roku w Koninie – 2002.