prof. dr hab. Kwiatkowski Eugeniusz    EUGENIUSZ KWIATKOWSKI - profesor zwyczajny doktor habilitowany 

 

   Miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny;

   Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ – 1969 r.; doktorat - 1976 r., habilitacja - w 1988 r.; tytuł profesora - w 2002 r.

Prorektor UŁ 2002-2008, dziekan Wydz. Ekon.-Socjolog.UŁ 1999-2002, prodziekan Wydz. Ekon.-Socjolog. UŁ 1993-1999, kier. Katedry Makroekonomii UŁ od   2003,

   Dyrektor Instytutu Ekonomii UŁ od 2012;

   Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN od 2003,

   Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN od 2007,

   Członek Rady Naukowej IPiSS W-wa od 2005,

   Wiceprzewodniczacy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

  Wiceprzewodniczacy Rady Naukowej PTE; redaktor naczelny „Gospodarki Narodowej”, członek Rad Programowych „Ekonomisty”,„Comparative Economic Research”, „Studiów Prawno-Ekonomicznych”, „Olsztyn Economic Journal”;

Kierunki badawcze: ekonomia rynku pracy, bezrobocie, polityka zatrudnienia, polityka państwa na rynku pracy.

Dorobek naukowy: ponad 350 publikacji naukowych. Najważniejsze to:

Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność; PWN, Warszawa 1988;

Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa 1980;

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Ekonomista”,2011, nr. 1, str. 37 – 53.

Dydaktyka: promotor ponad 90 prac mgr i 5 prac dr; wykłady i seminaria z makroekonomii i ekonomii rynku pracy; autor 6 podręczników akademickich, m.in.: „Elementarne zagadnienia ekonomii” (red. R. Milewski, PWN, 1993), „Podstawy ekonomii” (red. R. Milewski i E. Kwiatkowski, PWN, 2005, „Podstawy wiedzy o rynku pracy”, E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Wyd. UŁ, Łódź 2013.

Stypendia i staże zagraniczne: Wielka Brytania, London School of Economics; Niemcy, Uniwersytety w Berlinie i Giessen; Niemcy, Technische Universität Berlin.

Nagrody i wyróżnienia naukowe: Medal im. W. Szuberta w 2005 r., Nagroda Naukowa im. F. Skarbka w 2004 r., Nagroda Banku Handlowego i Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga za książkę „Bezrobocie. Podstawy teoretyczne”. PWN, W-wa 2002r.; Zespołowa Nagroda Naukowa Prezydenta m. Łodzi (2002 r.); 4 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.