Golnau Wiesław

 

WIESŁAW GOLNAU doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego      

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. Naukowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2008–2016 na tym wydziale pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych.

Od kilkunastu lat sprawuje funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika „Zarządzanie i Finanse”.

W 1990 r. ukończył studia magisterskie z wyróżnieniem i rozpoczął pracę na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora za wyróżnioną pracę pt. Skutki bezrobocia dla budżetu państwa w Polsce.

W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za pracę pt. Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007). Za opracowanie to w 2008 r. otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2007 r., a w 2009 r. – indywidualną nagrodę II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzone przez niego badania naukowe dotyczą problematyki zarządzania zasobami ludzkimi i ekonomii pracy. Szczególnie dużo uwagi poświęca tematyce kształtowania wynagrodzeń za pracę, kosztów pracy i bezrobocia.

Jest autorem wielu prac naukowych i doradczych dla podmiotów gospodarczych. Wśród nich należy wymienić książkę pod Jego redakcją pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi, wydaną nakładem CeDeWu w 2004 r. Publikacja ta doczekała się kilku wydań i dodruków.