prof. A. Zagrowska          

     AGATA ZAGÓROWSKA – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego

    Od roku 2012 r. jest zatrudniona w Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomicznym, pełni funkcję Kierownika Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki

    Społeczno-Ekonomicznej.

    W latach 2000–2005 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, a od 2005–2012 prodziekana. Wiązało się to     z  wieloma wyjazdami zagranicznymi, które doprowadziły do podpisania umów w zakresie wymiany studentów i współpracy z uczelniami: w Belgii, Danii, Włoszech,

    Francji, Finlandii. Natomiast na Uniwersytecie Opolskim rozwijana jest współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie.

   Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Komisji Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie opolskim.

Poza tym skupia swoją aktywność organizacyjną na budowaniu Partnerstwa dla Regionu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Statystycznym i instytucjami rynku pracy. Jej rezultaty znajdują potwierdzenie w organizowanych konferencjach naukowych, opracowanych strategiach rynku pracy i polityki społecznej, raportach z badań nad sytuacją osób starszych w województwie opolskim.

Swoje badania koncentruje na problematyce rynku pracy i szeroko pojętym czynniku ludzkim. W szczególności dotyczą kształtowania zasobów ludzkich od strony ilościowej i jakościowej. Obejmują one analizę zdarzeń, zjawisk i procesów demograficznych, zmiany struktury zatrudnienia, poziomu i struktury wykształcenia ludności . Z uwagi na rozległe implikacje społeczne i ekonomiczne przeobrażeń demograficznych, zachodzących w Polsce (zwłaszcza w województwie opolskim) ważną częścią badań stały się problemy związane z depopulacją, starzeniem się ludności, zasobami pracy w kontekście   formułowania regionalnej polityki społecznej.

Od wielu lat w działalności naukowej i organizacyjnej tworzy platformę naukowych dyskusji, prezentacji wyników i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych przedstawicieli środowiska naukowego Śląska, utożsamianego z trzema województwami: dolnośląskim, opolskim i śląskim, której efektami są cykliczne konferencje, publikacje, granty.

Była recenzentką Komitetu Badań Naukowych w Warszawie; w latach 2009-2012 kierowała grantem KBN: Uwarunkowania demograficzne regionalnej polityki społecznej województw nadodrzańskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych do 2035 r.

Jest recenzentką i promotorką prac magisterskich i doktorskich, opracowań naukowych i redaktorem naukowym publikacji.

Za osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz środowiska akademickiego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.