Biogramy

BIOGRAMY NAUKOWE CZŁONKÓW KOMITETU

Gableta Magorzata        MAŁGORZATA GABLETA – profesor zwyczajny doktor habilitowany, inżynier

     dziedzina: nauki ekonomiczne;

     dyscyplina: nauki o zarządzaniu;

     specjalność: ekonomika pracy i zarządzanie pracą;

     kierunki badań: funkcjonowanie człowieka w organizacji z położeniem nacisku na stosunki pracy oraz budowanie organizacji sprzyjającej ludziom;

     miejsce pracy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych, a po zmianach organizacyjnych dokonanych w Uczelni w 2016 r.       Katedra Pracy i Kapitału, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław – Kierownik Katedry, profesor zwyczajny;

studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu – 1970; doktorat – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – 1997; habilitacja – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – 1989; tytuł profesora - 2004;

publikacje: ponad 240, w tym książki poświęcone narzędziom zarządzania ludźmi, wykorzystaniu potencjału pracy, problemom społecznym w zmieniającym się przedsiębiorstwie, np. Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania red. M. Gableta (2012), Potencjał pracy przedsiębiorstwa red. M. Gableta (2016), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie (2003);

wypromowanych doktorów: 9;

stanowiska w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu: profesor nadzwyczajny od 1992, profesor tytularny od 2004, profesor zwyczajny od 2005, kierownik Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych – 1996-2016, kierownik Katedry Pracy i Kapitału od 2016, opiekun naukowy 17-tu edycji studiów podyplomowych pt. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; organizator konferencji naukowych nt. ochrony interesów zatrudnionych; stanowisko w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu: kierownik Katedry Zarządzania – 2000-2011;

funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych: członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 1999-2003, 2007-2010, 2011-2015; członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN 2011-2015, 2015-2018; przewodnicząca Głównej Rady Naukowej TNOiK 2003-2005; członek American Biographical Institute od 2001; członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE - 2007-2011;

wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi – 1986; Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia – 1987; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012; Medal im. K. Adamieckiego: Zasłużony dla Nauk o Organizacji i Zarządzaniu – 2016;

 hobby: podróże;

Prof. Stanisawa Golinowska

STANISŁAWA GOLINOWSKA – profesor doktor habilitowany

- profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny UJ, profesor IPiSS

Miejsce pracy: Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (IZP) oraz Instytut Pracy i Spraw socjalnych w Warszawie (IPiSS)

Zajmowane stanowiska:

- dyrektor Instytutu Pracy i Spraw socjalnych w latach 1991- 1997

- dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia (obecnie Wydziału Nauk o Zdrowiu) Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2001 – 2007

Obecnie:

- kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego w IZP

- kierownik Zakładu Polityki Społecznej w IPiSS

Kierunki badań:

 • warunki bytu ludności i nierówności dochodowe
 • ekonomika usług społecznych a szczególnie: kultury, edukacji i ochrony zdrowia (obecnie)
 • polityka społeczna państwa (welfare state): kierunki i mechanizmy; badania krajowe i porównawcze
 • zabezpieczenie społeczne: ubezpieczenia społeczne i pomoc społeczna
 • badania nad ubóstwem
 • badania rynku pracy i procesów migracyjnych
 • badania zmieniających się potrzeb ludności w cyklu życia w kontekście procesu starzenia się populacji i konsekwencji ekonomicznych oraz społecznych
 • badania niepełnosprawności oraz zdrowia ludności
 • zdrowie publiczne i promocja zdrowia

Współpraca z zagranicą:

 1. 1988-1989 stypendystka niemieckiej Fundacji Naukowej im. Aleksandra von Humboldt
 2. 1994 – 1997 - współpraca z niemieckim Instytutem Pracy i Zawodoznawstwa (IAB) w Norymberdze; wspólna koordynacja europejskiego projektu „Economic and Labour Market Development and International Migration – Czech Republik, Poland, Germany”
 3. Uczestnictwo w naukowych projektach badawczych Komisji Europejskiej:
 • Social Protection in Poland – “Study on the Social Protection Systems in the 13 Applicant Countries”, projekt realizowany w 2002 r. dla Employment and Social Affairs DG I
 • “Social Situation Observatory, Demographic Trends, Socioeconomic Impacts and Policy Implication in the European Union”, projekt realizowany w latach 2006 – 2008,
 1. Koordynacja pakietami badawczymi europejskich projektów w ramach FP6 i FP7
 • Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure” (AHEAD), FP6, w latach 2004 - 2007, koordynacja dwóch tematów (work packages)
 • „Assessing Needs of Care in European Nations” (ANCIEN), FP 7 - projekt realizowany w latach 2009 – 2012, udział i koordynacja badań w nowych krajach członkowskich UE
 • „Assessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects: The case of Central and Eastern Europe” (ASSPRO CEE 2007),
 • FP 7 - projekt realizowany w latach 2007 – 2012, koordynator prac polskiego zespołu i główny partner
 • „Creating and adapting jobs in Europe in the context of socioeconomic transitions” (NEUJOBS), FP 7 - projekt realizowany w latach 2011- 2015, udział w temacie poświęconym skutkom przemian demograficznych dla rynku pracy w ochronie zdrowia.
 1. Lider projketu europejskiego “Health Promotion and prevention of risk – action for seniors” (Pro health 65+), projekt realizowany w ramach Drugiego Programu Zdrowia UE w latach 2014 – 2017
 2. Stała współpraca naukowa z Uniwesytetm w Maastricht – wypromowanie dwóch doktorów (Agnieszka Sowa 2012, Marzena Tambor 2015)
 3. Projekty ONZ i Banku Światowego:
 • „ Zmieniająca się rola państwa”w 1997 r. – redaktor naukowy raportu UNDP
 • „Dostęp do edukacji” - w 1998 r. – redaktor naukowy (wraz z E. Rumińską – Zimny) raportu UNDP
 • „Ku godnej i aktywnej starości”   w 1999 r. – redaktor naukowy raportu UNDP
 • „ W trosce o pracę” - 2003/2004 – redaktor naukowy raportu UNDP – HDR
 • „Aging, Health Expenditure and Health Policy Review”, współautor raportu Banku Światowego 2013
 • „Stan obecny i przyszłość opieki długoterminowej w starzejącej się Polsce”, udział w przygotowaniu raportu Banku Światowego 2015

Działalność naukowa pozostała

-                   Fundacja Naukowa CASE - współzałożyciel (1991), wiceprzewodnicząca Rady Fundacji , od 2013 CASE fellow

-                   IZA – Institute of the Study of Labor w Bonn, policy fellow

Udział w redakcjach czasopism naukowych

-     Polityka Społeczna – Kolegium Redakcyjne

-     Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – przewodnicząca Rady Programowej

-     Problemy Polityki Społecznej – członek Rady Programowej

-     Zarządzanie Publiczne – członek Zespołu Recenzentów  

Działalność publiczna

- członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w latach 1994- 2005

- członek Narodowej Rady Rozwoju w latach 2009-2010

- członek Komitetu ds. Polityki Rozwoju (CDP) przy Sekretarzu Generalnym ONZ w latach 2007-2009

Działalność społeczna (w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego):

- polsko-niemiecko-ukraińska fundacja na rzecz dzieci – ‘Our kids’ – współzałożyciel i aktywny członek zarządu

- Grupa Robocza na rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia – przewodnicząca stowarzyszenia  

Nagrody i odznaczenia:

- Nagroda im. Edwarda Lipińskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za książkę ‘Polityka społeczna w gospodarce rynkowej’, wydanej przez PWN w 1994r.

- Wyróżnienie Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN za książkę „Polityka społeczna. Koncepcja – Instytucje – Koszty”, wydanej w 2001 r.  

- Medal im. Prof. Wacława Szuberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej – 2005 r.

- Lider Zdrowia Publicznego, pierwsza nagroda Intermedia za 2007 r.

- Złoty Krzyż Zasługi – 2009 r.

Publikacje: - 90 pozycji zwartych (książek) – indywidualnych oraz zbiorowych: redakcja naukowa, autorstwo i współautorstwo rozdziałów; - 10 książek indywidualnych (jedna otrzymała główną nagrodę PTE, a dwie zostały wyróżnione); -ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych (w tym 17 z IF); - ponad 40 raportów i ekspertyz zamówionych przez instytucje krajowe i międzynarodowe.  

       Golnau Wiesław

 

WIESŁAW GOLNAU doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego      

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania ds. Naukowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2008–2016 na tym wydziale pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych.

Od kilkunastu lat sprawuje funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika „Zarządzanie i Finanse”.

W 1990 r. ukończył studia magisterskie z wyróżnieniem i rozpoczął pracę na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora za wyróżnioną pracę pt. Skutki bezrobocia dla budżetu państwa w Polsce.

W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za pracę pt. Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007). Za opracowanie to w 2008 r. otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2007 r., a w 2009 r. – indywidualną nagrodę II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzone przez niego badania naukowe dotyczą problematyki zarządzania zasobami ludzkimi i ekonomii pracy. Szczególnie dużo uwagi poświęca tematyce kształtowania wynagrodzeń za pracę, kosztów pracy i bezrobocia.

Jest autorem wielu prac naukowych i doradczych dla podmiotów gospodarczych. Wśród nich należy wymienić książkę pod Jego redakcją pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi, wydaną nakładem CeDeWu w 2004 r. Publikacja ta doczekała się kilku wydań i dodruków. 

M.JuchnowiczMARTA JUCHNOWICZ – profesor doktor habilitowany

- dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w tym Instytucie.

- dziekan Studium Magisterskiego w Szkole Głównej Handlowej.

- członek prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

- redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" (12 pkt. MNiSzW).

- konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

- prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Prof. Marta Juchnowicz specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kapitałem ludzkim, szczególnie kształtowania zaangażowania pracowników, skutecznych działaniach motywacyjnych, w tym systemach wynagrodzeń.

Publikacje: autorka i współautorka ponad 200 publikacji, w tym 20 książek. Ostatnie publikacje książkowe to: „Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy” red. nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2016, „Satysfakcja z pracy czynnikiem kreującym kapitał ludzki” PWE, Warszawa 2014, „Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy –narzędzia – aplikacje”, red. nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014, „Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania”, PWE, Warszawa 2012.

Prof. M. Juchnowicz realizuje różnorodne projekty naukowo-badawcze na wielu polach zarządzania zasobami ludzkimi, ostatnio w NCN Opus 11 pt.: „Sprawiedliwe wynagrodzenia”. W projektach tych współpracuje z kilkoma zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

       Wykłada na różnych typach studiów, w tym doktoranckich. Organizuje studia podyplomowe.

Prowadzi działalność konsultacyjno-ekspercką, uczestniczy w pracach kilku stowarzyszeń profesjonalnych, zespołów doradczych.

  MIROSŁAW Prof. Mirosław KsiężopolskiKSIĘŻPOLSKI - profesor zwyczajny doktor habilitowany,

   pracuje w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Naukowej IPS od 1996r.

   Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – od 1991 r.

   Członek Rady Redakcyjnej Journal   of European Social Policy (1991 - 2003)

   Współzałożyciel sekcji polskiej (2007) European Social Policy Association (ESPAnet).

Zajmuje się porównawczą polityką społeczną, zabezpieczeniem społecznym, kształtowaniem się i specyfiką polityki społecznej w Polsce w okresie transformacji    ustrojowej. W ostatnich latach koncentruje się głównie na charakterystyce głównych modeli polityki społecznej funkcjonujących w krajach rozwiniętych (w tym w Polsce),  identyfikacji najważniejszych wyzwań i dylematów stojących współcześnie przed tą polityką oraz analizie strategii rozwiązywania najważniejszych kwestii społecznych.

 

Ważniejsze publikacje w języku polskim:

Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich, 1988 r.;

Polityka społeczna w Polsce, 1990 r.;

Polityka społeczna - doświadczenia i perspektywy (red.), 1992 r.;

Szanse i zagrożenia polityki społecznej w okresie transformacji (współred.),     1994 r.;

Polska '95 Raport o rozwoju społecznym (współred.), (Poland’95, National Human Development Report, edycje polska i angielska, 1995 r. ;

Polityka społeczna. Materiały do studiowania (współred.), podręcznik, 1996 r.

Polityka społeczna – Wybrane problemy porównań międzynarodowych, 1999 r. ;

Europejski model społeczny, (European Social Model), 2005 r.;

Polityka społeczna w kryzysie (współred.), 2009 r.;

Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, , 2013 r.;

Dokąd zmierza polityka społeczna w Polsce – w: „Problemy Polityki Społecznej” nr 16, 2012 r.

Ważniejsze publikacje w języku angielskim:

Polish social policy in the times of economic crisis - is there a choice of alternatives in: Evers A., Wintersberger H. (ed.): The changing face of welfare, Govern Press, London 1987.

Between state and society: the impact of   traditional and new forms of volunteering in Poland, in: Evers A., Wintersberger H. (ed.): Shifts in the welfare mix - their impact on work, social welfare and welfare policies, Eurosocial, Vienna and Campus Verlag, Frankfurt 1990.

Is social policy a problem in a socialist country, in Deacon B., Szalai J. (ed.): Social policy in the new Eastern Europe, Avebury, London 1990.

The prospects for social policy development in Poland in: Deacon B. (ed.): Social policy, social justice and citizenship in Eastern Europe, Avebury, London 1992.

Social policy in Poland in the period of political   and economic   transformation: challenges and dilemmas, “Journal of European Social Policy”, vol. 3, nr 3, 1993.

Social security in Poland, in: Midgley J., Tracy M., Challenges to social security:   An international Exploration, Greenwood 1996.

In search of a New Post-Socialist Social Policy Model in Poland, w: Michoń P., Orczyk J., Żukowski. M . (red.): Facing the challenges. Social policy in Poland after 1990, Poznań University of Economics Press; Poznań 2013.

Between guarantees of communism and a paternalistic market hybrid. Polish social policy at the turn of the 20th century, Poznań University of Economics Review, vo


 

prof. dr hab. Kwiatkowski Eugeniusz    EUGENIUSZ KWIATKOWSKI - profesor zwyczajny doktor habilitowany 

 

   Miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny;

   Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ – 1969 r.; doktorat - 1976 r., habilitacja - w 1988 r.; tytuł profesora - w 2002 r.

Prorektor UŁ 2002-2008, dziekan Wydz. Ekon.-Socjolog.UŁ 1999-2002, prodziekan Wydz. Ekon.-Socjolog. UŁ 1993-1999, kier. Katedry Makroekonomii UŁ od   2003,

   Dyrektor Instytutu Ekonomii UŁ od 2012;

   Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN od 2003,

   Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN od 2007,

   Członek Rady Naukowej IPiSS W-wa od 2005,

   Wiceprzewodniczacy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

  Wiceprzewodniczacy Rady Naukowej PTE; redaktor naczelny „Gospodarki Narodowej”, członek Rad Programowych „Ekonomisty”,„Comparative Economic Research”, „Studiów Prawno-Ekonomicznych”, „Olsztyn Economic Journal”;

Kierunki badawcze: ekonomia rynku pracy, bezrobocie, polityka zatrudnienia, polityka państwa na rynku pracy.

Dorobek naukowy: ponad 350 publikacji naukowych. Najważniejsze to:

Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność; PWN, Warszawa 1988;

Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa 1980;

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Ekonomista”,2011, nr. 1, str. 37 – 53.

Dydaktyka: promotor ponad 90 prac mgr i 5 prac dr; wykłady i seminaria z makroekonomii i ekonomii rynku pracy; autor 6 podręczników akademickich, m.in.: „Elementarne zagadnienia ekonomii” (red. R. Milewski, PWN, 1993), „Podstawy ekonomii” (red. R. Milewski i E. Kwiatkowski, PWN, 2005, „Podstawy wiedzy o rynku pracy”, E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Wyd. UŁ, Łódź 2013.

Stypendia i staże zagraniczne: Wielka Brytania, London School of Economics; Niemcy, Uniwersytety w Berlinie i Giessen; Niemcy, Technische Universität Berlin.

Nagrody i wyróżnienia naukowe: Medal im. W. Szuberta w 2005 r., Nagroda Naukowa im. F. Skarbka w 2004 r., Nagroda Banku Handlowego i Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga za książkę „Bezrobocie. Podstawy teoretyczne”. PWN, W-wa 2002r.; Zespołowa Nagroda Naukowa Prezydenta m. Łodzi (2002 r.); 4 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

J.Orczyk  JÓZEF STANISŁAW ORCZYK – profesor zwyczajny doktor habilitowany

 Polski ekonomista, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Stypendysta Fundacji Fulbrighta.

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od 2013r.

Ukończył Liceum im. Józefa Wybickiego w Śremie w 1957 roku. Absolwent studiów historycznych (1962) i pedagogicznych (1963) Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów ekonomicznych (1965) Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.

Po zakończeniu studiów odbył staż naukowy w Katedrze Historii Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie pod kierunkiem profesora Władysława Rusińskiego przygotował rozprawę doktorską, którą obronił w 1967 roku.

W latach 1970-1971 uzyskał stypendium Fulbrighta. W czasie pobytu w USA przebywał głównie na The University of Chicago, jak również na innych uniwersytetach ( trzy miesiące w Berkeley).

Pracę habilitacyjną obronił w 1978 roku, a tytuł profesora uzyskał w 1982. W 1982 roku uzyskał stypendium IREX, a w 1990 stypendium DAAD.

W latach 1972-1974 był I sekretarzem Komitetu Uczelnianego PZPR na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Kierownik Studium Pedagogicznego Akademii Ekonomicznej w latach 1972-1987; dyrektor Międzywydziałowych Studiów dla Pracujących Akademii Ekonomicznej 1975-1981; dyrektor Instytutu Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej 1983-1991; prorektor ds.dydaktyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1987-1990. Od 1991 roku profesor zwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej AE 1991-2010; rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 1992-1996; rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1998-2007; profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w latach 2006-2010.

Od 1 października 2013r. rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Od 1986 roku członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach 2007-2015 przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN; wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Jury przyznającego nagrody za publikacje książkowe 1999-2007.

Od 2007 roku członek Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Od 2004 roku członek Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia. W latach 2013-2015 Przewodniczący Wielkopolskiej Rady ds. Zatrudnienia. Od 2015 roku Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Ponadto członek Rady Naukowej IPiSS w latach 2005-2011 i od 2015r.;

W 2012 roku członek Komitetu II Kongresu Demograficznego;

przewodniczący Kapituły Nagrody im. H.Cegielskiego – lidera pracy organicznej w latach 2002-2011;

Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu,

członek Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym w latach 1989-2002;

członek Rady Programowej Obserwatorium Rynku Pracy i Aglomeracji Poznańskiej;

członek Założyciel i Prezydent Stowarzyszenia „Studenci dla Przedsiębiorczości” (SIFE) w latach 1997-2009.

Publikacje

Autor 570 publikacji oraz 20 książek, promotor 16 prac doktorskich; członek kolegiów redakcyjnych czasopism: Edukacja ekonomistów i menedżerów, Polityka społeczna; członek rady programowej czasopisma: Problemy polityki społecznej. Recenzent czasopism: Administracja publiczna i Ekonomista, Edukacja ekonomistów i menedżerów, Polityka społeczna. Sekretarz redakcji Roczników Dziejów Społeczno-Gospodarczych w latach 1972-1980

W dorobku publikacyjnym J. Orczyka znajdują się m.in.:.

 • Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, 196 str., Akademia Ekonomiczna Poznań, 2005, 2008;
 • Współczesne dylematy zatrudnienia, 268 str., Wydawnictwo AE Poznań, 1998;
 • Studia nad opłacalnością gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1929 – 1938, 168 str., Wydawnictwo Warszawa, 1981;
 • Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie w Polsce Ludowej, 164 str., Poznań 1978;
 • Produkcja rolna Polski w latach wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935), 258 str., PWN Warszawa 1971r.

Główne kierunki badań dotyczy historii gospodarczej, ekonomiki rynku pracy i polityki społecznej.

 • Dorobek naukowy Profesora Józefa Orczyka w 40-leciu pracy naukowo-dydaktycznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2002, ISBN 83-89224-05-4.

Wyróżnienia i odznaczenia

W 2002 r., w roku swego jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

23 lutego 2006 r. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, podczas uroczystego posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN otrzymał Medal im. Wacława Szuberta.

6 czerwca 2006 r. Przewodniczący Kapituły prof. dr hab. Zdzisław Sadowski wręczył mu Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem w dowód uznania zasług na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 2983/2006 wyróżnił go Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

W 2007 roku otrzymał Honorowe obywatelstwo Miasta Konina.

21 grudnia 2011 r. otrzymał na posiedzeniu Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Nagrodę im. Profesora Franciszka Ryszki.

Inne wyróżnienia: Medal KEN 1973; Medal za Zasługi dla AE – 1984; Lider Pracy Organicznej – 2002; Nagroda Benedykta i związany z tym wybór na Człowieka Roku w Koninie – 2002.

 

 

 

prof. A. Organiciak KrzykowskaANNA ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Miejsce pracy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Zajmowane stanowisko:Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Kierunki badań: rynek pracy w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym, problemy zatrudnienia, bezrobocia, efektywności programów rynku pracy oraz ruchliwości przestrzennej ludności, w tym: emigracja i imigracja zarobkowa oraz popyt na pracę cudzoziemców

Najważniejsze publikacje:

Organiściak-Krzykowska A., Regionalne uwarunkowania bezrobocia, Wyd. UWM Olsztyn 2005.

Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J., Kwiatkowski E. i in.: Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce, Wyd. UWM, Olsztyn 2013 ISBN 978-83-7299-854-5.

Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K. i in.: Popyt na pracę cudzoziemców, Wyd. UWM, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-7299-855-2.

Organiściak-Krzykowska A., Witkowska J., Pieńkowska-Kamieniecka S. i in.: Ubezpieczenia – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015.

Innowacyjne formy pracy, (red. nauk.) A. Organiściak-Krzykowska, R. Walkowiak, K. Nyklewicz, Wyd. Expol, Włocławek 2014.

Machnis-Walasek J., Organiściak-Krzykowska A., Return Migration of Higher Educated People In Times of Economic Crisis, „The Macrotheme Review” Vol. 3, Issue 2, Spring 2014, s. 71-84.

Piotrowski M., Organiściak-Krzykowska A. 2014. Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 3(303), s. 77-90.

Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Conditions and scale of foreigners’ employment in Poland, “Olsztyn Economic Journal” nr 10 (3/2015).

Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J., Remittances as a consequences of labour migration of Central and Eastern Europe (CEE) citizens, “Olsztyn Economic Journal” nr 11 (2/2016).

Przemiany rynku pracy w Polsce. (red. nauk.) A. Organiściak-Krzykowska., M. Cicha-Nazarczuk, UWM w Olsztynie, IPiSS, Olsztyn-Warszawa 2015.

Rynek pracy w dobie innowacji, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., Nyklewicz K. UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2014.

Współczesne problemy ubezpieczeń (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., Pieńkowska-Kamieniecka S. UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2014.

Problematyka współczesnych ubezpieczeń, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., Bak J. UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013.

Współczesne aspekty rynku pracy, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013.

Dylematy rynku pracy, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A. Janusz M., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2013.

Regionalne uwarunkowania rynku pracy, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2012.

Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, (red. nauk.) Anna Organiściak-Krzykowska A.., Balcerzak-Paradowska B., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2011.

Regionalne aspekty rynku pracy, (red. nauk.) Organiściak-Krzykowska A., UWM w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2011.

Kierowanie grantami naukowymi

2011-2013: Kierownik projektu badawczego własnego MNiSW/NCN 3349/B/H03/2011/40 „Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej”

2011-2013: Kierownik projektu badawczego własnego MNiSW/NCN 3348/B/H03/2011/40 „Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski wschodniej”.

Staże zagraniczne:

2016, 2008 i 2006 – staż w Bari (Włochy); 2015-staż w Setubal (Portugalia); 2009 i 2012- staż naukowy w Walencji (Hiszpania); 1981- Uniwersytet w Bonn (Niemcy)

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

- Oxford University (Wielka Brytania): Współpraca z prof. Davidem Colemanem, który został członkiem Rady Programowej “Olsztyn Economic Journal”. W 2010 roku został zorganizowany wykład prof. Colemana dla społeczności akademickiej UWM w Olsztynie.

- University of Aldo Moro in Bari (Włochy): Współpraca z prof. Francesco Losurdo, który został członkiem Rady Programowej “Olsztyn Economic Journal”. Wspólne badania i analizy.

- Universidad de Valencia (Hiszpania): Współpraca z prof. Fernando Fita Ortega który został członkiem Rady Programowej “Olsztyn Economic Journal”. Wspólne badania i analizy. Współpraca z prof. Rafael Chavez w zakresie ekonomii społecznej.

Pełnione funkcje w krajowych i zagranicznych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

- redaktor naczelna „Olsztyn Economic Journal” (13 pkt wg listy MNiSzW).

-. członek Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia-Mazury 2015-2020.

- Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

- członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

- W latach 2011-2014- przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w Zespole ds. Opracowania Projektu Regionalnego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

- członek Rady Programowej „Economics and Rural Development” - czasopismo Latvia University of Agriculture.

- na wniosek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia członek Komitetu Sterującego
ds. Rynku Pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

- Na wniosek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego członek Komitetu Zadaniowego ds. Tworzenia Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od 2004 r. - na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) - delegowana przez Komitet Nauk o Pracy
i Polityce Społecznej PAN w Warszawie do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w województwie warmińsko-mazurskim (comiesięczne uczestnictwo w posiedzeniach Rady).

- członek (ekspert) Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

- członek Rady Programowej „Forum Politologicznego” wydawanego w Instytucie Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe

2014 nagroda I stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2014 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2013 Medal złoty za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

2012 nagroda III stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2011 nagroda III stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2011 nagroda zespołowa J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2008- nagroda III stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

2007- nagroda II stopnia J.M. Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe

ANDRZEJ DOMINIK RĄCZASZEK - doktor habilitowany, profesor UE Katowice

Absolwent:

- Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach (WSE Katowice)/Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) – mgr 1974 (Rozwój ośrodka przemysłowego województwa katowickiego i jego zmiany strukturalne na przestrzeni lat 1946-1970”);

- Institut für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung (dyplom ukończenia dwuletnich stacjonarnych studiów podyplomowych w zakresie – Nauk Politycznych), Wien (Austria) 1982;

stopnie i tytuły naukowe: doktorat – AE Katowice 1984 (Obraz kraju równowagi demograficznej na przykładzie Austrii”), habilitacja – AE Katowice 2002 („Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce”);

dyscyplina naukowa: ekonomia, polityka społeczna, demografia, nauki o polityce

Od 1974 r. zatrudniony w Akademii Ekonomicznej/Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; stanowiska: asystent stażysta/asystent – Instytut Organizacji Pracy i Zarządzania (Wydział Przemysłu) 1974-1984, adiunkt – tamże 1984-1992, adiunkt – Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej (Wydział Ekonomii) 1992-2000, starszy wykładowca – tamże 2000-2002, adiunkt – tamże 2002-2005, profesor nadzwyczajny – tamże od 2005; funkcje: kierownik – Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej (Wydział Ekonomii) 2006 – nadal, członek Senatu w kadencji 2005-2008;

Inne miejsca pracy: Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego – stażysta 1974, Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych – referent 1974, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 2002-2010, Politechnika Częstochowska 2002-2005;

liczba wypromowanych doktorów: 2; liczba wypromowanych magistrów: 250

odznaczenia:

- Srebrny Krzyż Zasługi (2003),

-Złoty Krzyż Zasługi (2011);

przynależność do organizacji:

- Polskie Towarzystwo Demograficzne (PTD) – członek zwyczajny,

- Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (PTPS) – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) – członek zwyczajny,

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek zwyczajny,

- Stowarzyszenie SILGIS – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- European Association for Population Studies – członek zwyczajny,

- Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk – członek z wyboru,

- Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – członek z wyboru,

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – członek,

- Rządowa Rada Ludnościowa – członek z mianowania,

- Wojewódzka Rada Zatrudnienia – członek,

- Zespół Ekspercki Rządowej Rady Ludnościowej ds. aktualizacji założeń Programu działań w zakresie polityki ludnościowej – członek.

udział w projektach badawczych:

 1. Rynek usług zdrowotnych jako obszar konsumpcji społecznej – 2009.
 2. Rynek usług społecznych w zakresie kultury i rekreacji – 2010.
 3. Źródła danych i znaczenie informacji w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski – 2011.
 4. Polityka zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – 2013-2015.

Wybrane publikacje:

 1. Gospodarcze konsekwencje transformacji i integracji europejskich krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań. Red. J. Kudełko, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2016, s. 73-86.
 2. Demographic waves – the connection between the effects of demographic echo in Poland and the causes behind new demographic tendencies”. W: European Population Conference 2014. Transitions: Opportunities and Threats. Programme and Abstracts Book. European Association for Population Studies in co-operation with Hungarian Demographic Research Institute. Budapeszt, Węgry 2014.
 3. „Niż demograficzny i jego skutki dla szkolnictwa wyższego w Polsce” (2015 -w druku).
 4. The population of cities – a brief comparative analysis of Poland and Czech Republic”. W: Regional Development and Planning. Edited by Petr Hlaváček, Petra Olšová. Volume 5. (2013), Issue 5. Univerzita J. E. Purkyně v Ŭstĭ nad Labem. Fakulta sociálné ekonomická, Czech Republic, s. 122-129.
 5. Second League” – the world’s smaller demographic potentials with population count ranging from that of Poland to 100 million”. W: Real estate markets and valuation processes. Ed. S. Źróbek, Croatian Information Technology Society – GIS Forum, Zagreb, Croatia 2013, s. 113-119.
 6. Half a century of demographic changes in Eastern Europe”. W: The eastern dimension of the United Europe. Historical, political and cultural conditions of the european east-west relations. Red. M. Sobczyński, M. Barwiński, Region and Regionalism, No.11, vol. 1, University of Łódź, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, Łódź-Opole 2013, s. 109-120.
 7. „Wybrane problemy pogranicza a kształtowanie podziału administracyjnego kraju”. W: Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego. Red. A. Rączaszek, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyt 103, UE, Katowice 2012, s. 57-69.
 8. TOP TEN”. Zmiany w geografii największych potencjałów demograficznych świata”. W: Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju. Red. A. Zagórowska, Studia i Monografie, z. 319, Politechnika Opolska, Opole 2012, s. 81-92.

Szatur Jaworska B

BARBARA SZATUR-JAWORSKA – doktor habilitowany, profesor UW

    Wykształcenie: - doktor nauk politycznych: 1986 r., Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski; temat rozprawy doktorskiej: Uczestnictwo i aktywność ludzi starszych w życiu społecznym

-       -  doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; 2001 r.; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski; temat pracy habilitacyjnej: Starość i ludzie starzy w polityce społecznej

Zatrudniona od 1978 roku w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pełniła m.in. funkcję wicedyrektora Instytutu Polityki Społecznej i prodziekana ds. studenckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W kadencji 2016-2020 kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

W minionych latach współpraca naukowa lub dydaktyczna z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych i Akademią Teologii Katolickiej (obecnie – UKSW).

Zainteresowania badawcze: gerontologia społeczna, metodologia i teoria polityki społecznej, służby społeczne i praca socjalna, kwestie społeczne (ubóstwo, bezrobocie).

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z następujących (wybranych) przedmiotów: Metody i techniki badań społecznych, Diagnozowanie społeczne, Metodologia badań nad rodziną, Polityka społeczna, Służby społeczne, Gerontologia społeczna, Kierowanie superwizyjne, Diagnozowanie i ewaluacja w pomocy społecznej.

Wybrane publikacje od 2000 roku:

Gerontologia społeczna:

 • Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, 482 s. (monografia autorska)
 • sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykłady, Biuro RPO, Warszawa 2014. (redakcja naukowa pracy zbiorowej i współautorstwo)
 • Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom, Wydawnictwo UL, Łodź 2014, 163 s. (redakcja naukowa wspólnie z P.Szukalskim i współautorstwo)
 • Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuro RPO, Warszawa 2012, 160 s. (redakcja naukowa pracy zbiorowej i współautorstwo)
 • Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań Biuro RPO, Warszawa 2008, 163 s. (redakcja naukowa pracy zbiorowej i współautorstwo)
 • (wspólnie z B.Rysz-Kowalczyk) Raport z badania „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ - bariery i szanse” (w:) praca zbior. Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, ARFwP, Warszawa 2007, s. 14-67.
 • Podstawy gerontologii społecznej (współautorzy: P.Błędowski, M.Dziegielewska), Aspra_JR, Warszawa 2006, 322 s. (7 rodziałów)
 • Starość i ludzie starzy w polityce społecznej, Aspra_JR, Warszawa 2000, 200 s. (monografia autorska)

Metodologia i teoria polityki społecznej

 • W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej (redakcja naukowa wspólnie z B.Rysz-Kowalczyk i współautorstwo); w 2016 roku - w druku w Wydawnictwach UW
 • Diagnozowanie w polityce społecznej – metody i problemy, Elipsa, Warszawa 2014. (monografia autorska)
 • (wspólnie z Barbarą Rysz-Kowalczyk) Good practices in social policy: their essence and role, “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 23 (4) 2013, s. 15-28.
 • Ewaluacja w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 2010, 219 stron (redakcja naukowa pracy zbiorowej i współautorstwo)
 • Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, Aspra-JR, Warszawa 2005, wyd. 2 zmienione i poprawione, 244 s. (podręcznik autorski)
 • Diagnozowanie w polityce społecznej. Materiały do studiowania, Aspra-JR, IPS UW, Warszawa 2003, 215 s. 215 (podręcznik autorski)
 • Wokół teorii polityki społecznej, Aspra-JR IPS UW, Warszawa 2003, 302 s. (redakcja naukowa wspólnie z B.Rysz-Kowalczyk i współautorstwo)

Służby społeczne i praca socjalna:

 • Wprowadzenie i 24 hasła w dziale pt. Formy aktywności zawodowej. Role zawodowe. Wolontariat (w:) B.Rysz-Kowalczyk (red.) Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, DW Elipsa, Warszawa 2011, s. 187-221.
 • Służba społeczna, służby społeczne – spojrzenie multidyscyplinarne (w:) W.Kaczyńska (red.) O etyce służb społecznych, IPSiR UW, Warszawa 2010, wyd. nowe poprawione i rozszerzone, s.51-65.
 • Pespektywy rozwoju kształcenia w obszarze pracy socjalnej w Polsce – głos w dyskusji (w:) K.Wódz, K.Faliszek (red.), Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej, Akapit, Toruń 2010, s. 27-34.
 • Starzenie się ludności – zadania dla pracy socjalnej (w:) K.Wódz, K.Faliszek (red.), Aktywizacja – Integracja - Spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, Toruń 2009, s.51-66.

Wybrane projekty badawcze w latach 2000-2016

-          Projekt Badawczy Zamawiany Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce - POLSENIOR – członek zespołu badawczego (współautorka koncepcji badań, współautorka narzędzia badawczego, autorka części raportu z badań) 2007 do 2011;

-          Członek zespołu badawczego projektu badawczego LES POLITIQUES PUBLIQUES SOCIALES LOCALES A L’EGARD DES PERSONNES AGEES - PROGRAMME PHC -POLONIUM 2012-2013;

-          Projekt badawczy „Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski – analiza dla lat 1971-2013”; finansowanie NCN (OPUS 5);

-          Praktyka orzekania o stopniu niepełnosprawności" - kierownik projektu, realizator projektu - Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z PFRON; 2002 r.

Komitety Naukowe Polskiej Akademii Nauk:

-     Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej: w latach 2007-2011, 2012-2015, 2015-2018

-     członek Komisji Psychospołecznych Aspektów Niepełnosprawności Komitetu Rehabilitacji, Adaptacji Społecznej i Nauk o Kulturze Fizycznej w latach 2004-2006

     Przynależność do towarzystw naukowych:

-     Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (m.in. członek Zarządu Głównego w latach 2001-2005, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego w latach 2005-2009)

-     Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (członek założyciel i sekretarz generalny w I i II kadencji ZG PTS)

-     Polskie Towarzystwo Socjologiczne (członek Zarządu Sekcji Pracy Socjalnej – od 2011 roku)

Funkcje pełnione w czasopismach naukowych

-     „Problemy Polityki Społecznej”: 1999-2002 – sekretarz redakcji; od 2012 do teraz – redaktor naczelna; członek Rady Programowej w latach 2004-2012

-     „Praca Socjalna”: członek zespołu redakcyjnego w latach 2002-2008

-     Członek Rady Programowo-Naukowej „Gerontologii Polskiej” w latach 2005-2009

Współpraca w roli eksperta z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (od 2007 r. do teraz), Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, władzami samorządowymi (Warszawy i Mazowsza) i organizacjami pozarządowymi (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”).

Z.Wisniewski  ZENON WIŚNIEWSKI jest profesorem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  i aktualnym Przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

  Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu (1968–1972) i uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 1980 roku, habilitował się w 1994 roku na UMK. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1999 roku.

 Opublikował ponad 200 prac naukowych; 50 jego opracowań wydanych zostało w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest on także redaktorem naukowym 27 książek.

 Profesor Wiśniewski jest znany ze swoich analiz dotyczących rynku pracy, w szczególności deregulacji rynków pracy w krajach Unii Europejskiej i aktywnej polityki rynku pracy. Przez długi okres specjalizował się w badaniach nad efektywnością polityki rynku pracy skupiając się na jej systematycznej ewaluacji i wprowadzeniu procedury profilowania bezrobotnych, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach. Znaczący wkład jego zespołu badawczego do badań nad efektywnością polityki rynku pracy w Polsce polega nie tylko na określeniu efektów zatrudnieniowych podstawowych programów rynku pracy, ale także na szerokiej aplikacji i   rozpowszechnieniu metody score matching, która ma fundamentalne znaczenie w szacowaniu efektów przyczynowych w tego typu badaniach.

 Uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów na pobyty badawcze w niemieckich uniwersytetach, Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa (IAB) Federalnego Urzędu Pracy w Norymberdze oraz Centrum Badań Społecznych (WZB) w Berlinie. Przebywał także w charakterze visiting researcher na Uniwersytecie w Glasgow i jako visiting profesor na Uniwersytecie Bundeswehry w Monachium. Wspierany był przez Fundację Aleksandra Humboldta, Fundację Commerzbanku, NATO Democratic Institutions Fellowship oraz program Unii Europejskiej Phare-COST i ACE, a także przez Dekaban Lidle-Foundation. Kierował dużymi zespołami międzynarodowymi w ramach programu edukacyjnego Tempus, jak również krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Zdobył duże doświadczenie w realizacji Ramowych Programów Badawczych Unii Europejskiej i projektów badawczych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, których rezultaty zostały wysoko ocenione przez zleceniodawców.

J. WitkowskiJANUSZ WITKOWSKI – profesor doktor habilitowany

 Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) i w tej Uczelni przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i dydaktycznej. Od 1992 roku Profesor nauk ekonomicznych w zakresie polityki społecznej.

W latach 1968 – 1995 nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku 2001 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku Profesora w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

W latach 1991-2016 pracował w Głównym Urzędzie  Statystycznym, najpierw jako Dyrektor Departamentu Pracy, następnie jako Wiceprezes, a w latach 2011- 2016 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych był odpowiedzialny za dostosowanie polskiej statystyki pracy do   warunków gospodarki rynkowej.

Jest współautorem koncepcji badania aktywności ekonomicznej ludności,   inicjatorem i współorganizatorem szeregu badań rynku pracy w Polsce. Współpracował w tym zakresie z wieloma instytucjami krajowymi, a także organizacjami międzynarodowymi i Urzędami statystycznymi w krajach Unii Europejskiej.

W 2009 roku otrzymał Medal im Prof. W. Szuberta za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej z obszaru pracy i polityki społecznej.

Zainteresowania naukowe: demografia społeczno-ekonomiczna, statystyka społeczna, problematyka rynku pracy, polityka społeczna, migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności, polityka ludnościowa,   mobilność pracownicza,   społeczne i demograficzne aspekty bezrobocia.

Aktywność organizacyjne: pełnił wiele funkcji związanych z organizacją pracy badawczej i dydaktycznej. Kierował wieloma tematami badawczymi, był Przewodniczącym Sekcji Demografii Społeczno-Ekonomicznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Sekretarzem Naukowego Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Wiceprzewodniczącym tego Komitetu. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, przez trzy kadencje Wiceprezes Zarządu Głównego tego Towarzystwa. Członek Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Aktualnie członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Wiceprzewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej, członek Komisji Metodologicznej GUS, członek Kolegium Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej” oraz „ Kontroli Państwowej”.

Współpraca międzynarodowa:

- ekspert Komisji Europejskiej oraz OECD analizy i statystyki rynku pracy,

- ekspert Rady Europy, członek grupy specjalistów w zakresie demograficznych uwarunkowań rynku pracy,

- konsultant Biura Statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy,

- koordynator współpracy z Biurem Statystyki Pracy USA w ramach projektu Banku Światowego.

- W latach 2000-2003 oraz 2004-2006 lider ze strony polskiej we współpracy bliźniaczej w ramach projektów PHARE na temat statystyki regionalnej we współpracy z INSEE (France) oraz doskonalenia jakości polskiej statystyki we współpracy ze szwedzkim urzędem statystycznym (Statistics Sweden).

  Działalność naukowa:

- udział w pracach 16 wieloletnich tematów badawczych, z których większość była realizowana w ramach Problemów Węzłowych oraz Centralnego Programu Badań Podstawowych. Kierownik 11 tematów badawczych, w tym jednej grupy tematycznej. Organizator kilkunastu seminariów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu seminariów naukowych (referaty, komunikaty) w kraju i zagranicą. Kierownik kilku projektów badawczych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Autor 340  opracowań, z których ponad 250 zostało opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 20 książek i monografii. Samodzielny autor 4 książek oraz współautor dalszych 5 monografii. Redaktor naukowy 7 prac zbiorowych.


  

           prof. A. Zagrowska          

     AGATA ZAGÓROWSKA – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Opolskiego

    Od roku 2012 r. jest zatrudniona w Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomicznym, pełni funkcję Kierownika Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki

    Społeczno-Ekonomicznej.

    W latach 2000–2005 sprawowała funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, a od 2005–2012 prodziekana. Wiązało się to     z  wieloma wyjazdami zagranicznymi, które doprowadziły do podpisania umów w zakresie wymiany studentów i współpracy z uczelniami: w Belgii, Danii, Włoszech,

    Francji, Finlandii. Natomiast na Uniwersytecie Opolskim rozwijana jest współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie.

   Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Komisji Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie opolskim.

Poza tym skupia swoją aktywność organizacyjną na budowaniu Partnerstwa dla Regionu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Statystycznym i instytucjami rynku pracy. Jej rezultaty znajdują potwierdzenie w organizowanych konferencjach naukowych, opracowanych strategiach rynku pracy i polityki społecznej, raportach z badań nad sytuacją osób starszych w województwie opolskim.

Swoje badania koncentruje na problematyce rynku pracy i szeroko pojętym czynniku ludzkim. W szczególności dotyczą kształtowania zasobów ludzkich od strony ilościowej i jakościowej. Obejmują one analizę zdarzeń, zjawisk i procesów demograficznych, zmiany struktury zatrudnienia, poziomu i struktury wykształcenia ludności . Z uwagi na rozległe implikacje społeczne i ekonomiczne przeobrażeń demograficznych, zachodzących w Polsce (zwłaszcza w województwie opolskim) ważną częścią badań stały się problemy związane z depopulacją, starzeniem się ludności, zasobami pracy w kontekście   formułowania regionalnej polityki społecznej.

Od wielu lat w działalności naukowej i organizacyjnej tworzy platformę naukowych dyskusji, prezentacji wyników i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych przedstawicieli środowiska naukowego Śląska, utożsamianego z trzema województwami: dolnośląskim, opolskim i śląskim, której efektami są cykliczne konferencje, publikacje, granty.

Była recenzentką Komitetu Badań Naukowych w Warszawie; w latach 2009-2012 kierowała grantem KBN: Uwarunkowania demograficzne regionalnej polityki społecznej województw nadodrzańskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych do 2035 r.

Jest recenzentką i promotorką prac magisterskich i doktorskich, opracowań naukowych i redaktorem naukowym publikacji.

Za osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz środowiska akademickiego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

CZoledowskiCEZARY ŻOŁĘDOWSKI – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny UW

Miejsce pracy: Instytut Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Funkcje na uczelni i w stowarzyszeniach naukowych:

- dyrektor IPS UW w latach 2008-2016;

- przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW w latach 2012-2016;

- członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (2005-2008 i od 2016 r.).

Zainteresowania naukowe: mniejszości narodowe w Polsce; polskie mniejszości w państwach sąsiedzkich; wielokulturowość; migracje i zjawiska ludnościowe; kwestie społeczne.

Współpraca z zagranicą:

- staże naukowe (m. in. w 1994 r. na Uniwersytecie Waszyngtona w Seattle połączony z prowadzeniem wykładu Transition to Democracy and Market Economy in Central and Eastern Europe);

- udział w projektach badawczych (m. in. kierowanie polską częścią badań w projekcie Active ageing and social, cultural and economic integration of migrants and minority ethnic elders finansowanym przez Ministerstwo Spraw Międzygeneracyjnych, Rodziny, Kobiet i Integracji rządu Nadrenii-Westfalii - w 2008 r.);

- współorganizowanie wymiany naukowej i studenckiej w ramach współpracy IPS UW z Fachhochschule Koeln i Mykolas Romeris University