Uncategorised

Szanowni Państwo,

informujemy, że w bieżącym roku nie odbędzie się Konkurs KNoPiPS na najlepsze monografie i podręczniki z obszaru rynku pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, opublikowane w 2019 r.

Sekretariat KNoPiPS PAN

 

Laureaci Konkursu

na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym

w dziedzinie pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi

Prace opublikowane w roku:

2018 r.
       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2017 r.:
      „Social Dialogue in face of Changes on the Labour Market in Poland. From Crisis to Breakthrough” - prof UW dr hab. Jacek Męcina
      (Instytut Polityki Społecznej UW);
     „Koncepcja system zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach” - dr Beata Buchet (Uniwersytet Ekonomiczny
      w Krakowie);
      „Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych” - dr Joanna Purgał-
      Popiela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
     2017 r.
       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2016 r. (alfabetycznie):
„Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej – perspektywa rynku pracy” - dr Michał Moszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);
„Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013” - dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski);
„Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne” - dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
    II.     Wyróżnieni:
„Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej” - dr Anna Ciepielewska-Kowalik (Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych) ;
„Zarzadzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym” - dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (Instytut pracy i Spraw Socjalnych)
„Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkim   dopasowania człowiek-organizacja” - dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek (Szkoła Główna Handlowa);
   III.     Nagrodzeni za prace dydaktyczne (podręczniki)
„Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne”  - dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ i dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki, Wydział ekonomiczno-Socjologiczny)
Lata 2014 i 2015:
   "Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach" - dr hab. Sławomir Kalinowski
   "Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski" – dr Dariusz Klimek
   "Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku" - dr Izabela Kołodziejczyk-Olczak
   "Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy" - dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska
       Rok 2013:
„Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej" - prof. Gertruda Uścińska (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
„Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD" - dr Anita Szymańska
Rok 2012 :
„Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania" - prof. Marta Juchnowicz (SGH, Warszawa)
„Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej" - prof. Krzysztof Piątek (UMK w Toruniu)
„Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy repatriantów" - prof. Aleksy Pocztowski wraz z zespołem Autorów (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) 
Rok 2011:
„Programy Praca-Życie. Z teorii i praktyki" - prof. Stanisława Borkowska, prof. Bożena Balcerzak-Paradowska, dr Lucyna Machol-Zajda, dr Dorota Głogosz, mgr Agnieszka Smoder (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
„Pozycja wolontariuszy na rynku pracy" - dr Dominik Butler
Rok 2010:
„Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce postransformacyjnej" - prof. Marek Bednarski, prof. Jerzy Wratny
„Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności gospodarki" - red. prof. Stanisława Borkowska
„Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech" – dr Jadwiga Nadolska
2009:
„Kobiety z łódzkich enklaw biedy: Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie" – dr Małgorzata Potoczna, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
„Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu" – dr Monika Woydyło-Preisner
Rok 2008:
„Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy" - dr hab. Wiesław Golnau
Rok 2007:
„Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych" - dr hab. Piotr Urbanek
„Reformy emerytalne w Europie" - prof. Maciej Żukowski
„Zarządzanie zasobami ludzkimi" - red. prof. Henryk Król, dr Antoni Ludwiczyński; współautorzy: prof. Stanisława Borkowska, dr Beata Buchelt-Nawara, dr Marcin Karwiński, prof. Jerzy Kisielnicki, dr Alicja Miś, prof. Aleksy Pocztowski, dr Joanna Purgał-Popiela, dr Tomasz Sapeta
Rok 2006:
I. Nagrodzeni:
„Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?" - prof. Mieczysław Kabaj
„Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym” - dr hab. Jerzy Krzyszkowski
II. Wyróżnieni:
„Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne" - prof. Marek Bednarski, prof. Jerzy Wratny
Rok 2005:
„Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej” - Małgorzata Szylko-Skoczny
„Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć" – red. Aleksy Pocztowski
Rok 2004:
I. Nagrodzeni:
„Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej” – (red.) Stanisława Borkowska
"Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski” - Włodzimierz Anioł
II.   Wyróżnienia:
„Zarządzanie zasobami ludzkimi” - Aleksy Pocztowski
„Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji” –Romuald Jończy
Rok 2003:
„Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych” - Piotr Błędowski
„Przepływy międzypokoleniowe i kontekst demograficzny” Piotr Szukalski
Rok 2002:
„Ubóstwo we współczesnym świecie” - Małgorzata Sulmicka
Rok 2001:
I.       Nagrodzeni:
„Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce” – Mieczysław Socha; Urszula Sztanderska
II.      Wyróżnienia:
„Polityka społeczna. Koncepcja – instytucje – koszty” –Stanisława Golinowska
„Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika” – red. Alicja Sajkiewicz
„Polityka społeczna. Teoria i organizacja” – Julian Auleytner
Rok 2000:
„Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar” – red. Stanisława Borkowska

 

 


 

ROK 2014

  9-10 września 2014 r.; Olsztyn - V ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji"

      Cykliczna konferencja naukowo-dydaktyczna, której głównym organizatorem była Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, to kontynuacja debat naukowych i wymiany myśli na temat regionalnych uwarunkowań rynku pracy oraz rynku ubezpieczeń. Sesje plenarne i sesje tematyczne poświęcono tytułowym zagadnieniom w ujęciu makro, regionalnym i lokalnym. Zwrócono uwagę m.in. na kwestie: miejsca polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach innowacyjności, politykę rynku pracy w świetle nowych regulacji, elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia, nadzieje i obawy polskich pracowników związane ze zmianami  regulacyjnymi i faktycznymi dotyczącymi czasu pracy, zmiany w strukturze pracujących, koszty pracy, bezrobocie w układzie wojewódzkim, powiatowym, na obszarach wiejskich itd.

Debata wokół zagadnień ubezpieczeniowych skoncentrowana została wobec niezwykle aktualnych zagadnień takich jak: opieka długoterminowa, opieka nad osobami starszymi i wykluczonymi, popyt przedsiębiorstw na ubezpieczenia i jego determinanty, wpływ kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń na Litwie oraz platformy inwestycyjne jako szczególny rodzaj ubezpieczeń na życie.

15-17 września 2014 r.; Targanice - "Dylematy współczesnego rynku pracy"

      Problematyka konferencji, której  głównym organizatorem było Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, obejmowała szerokie spektrum zagadnień społeczno-gospodarczych związanych z rynkiem pracy. Dotyczyły one w szczególności uwarunkowań współczesnego rynku pracy, rozpatrywanego w różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej), mechanizmów kształtujących relacje między podażą zasobów pracy a popytem na pracę, przeobrażeń struktur zatrudnienia, wpływu globalizacji i rewolucji technologicznej na rynek pracy, wyzwań edukacyjnych z tym związanych, przyszłści pracy, elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, bezrobocia strukturalnego, przeciwdziałania bezrobociu w ramach polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy.

16-18 czerwca 2014 r.; Brzeziny - XXXII konferencja naukowa polityków społecznych "Polityka społeczna w cyklu życia. Teoria-Badania-Praktyka.

     W kolejnym XXXII spotkaniu polityków społecznych, poświęconemu tytułowemu zagadnieniu odwołano się do teorii i badań naukowych oraz do doświadczeń praktycznych. To szerokie i triangulacyjne podejście pozwoliło na uchwycenie trendów zachodzących zmian społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na następujące obszary: politykę społeczną wobec dzieciństwa i młodości, politykę społeczną wobec dorosłości, politykę społeczną wobec późnej dorosłości, politykę społeczną wobec cyklu życia w ujęciu międzynarodowym, instytucjonalny wymiar działań wobec faz życia oraz ewaluację polityki społecznej wobec cyklu życia. Organizatorami tego środowiskowego spotkania były: Katedry Uniwersytetu Łódzkiego: Pracy i Polityki Społecznej, Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, oraz Polityki Ekonomicznej a także KNoPiPS PAN i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. 

12-15 maja 2014 r.; Opole, Kamień Śląski - "Państwo, regiony i miasta wobec przemian demograficznych"

      Głównym organizatorem konferencji była Katedra Polityki Spłecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współorganizatorzy: KND, KNoPiPS, RRL, PTD oraz Katedra Polityki Regionalnej Poltechniki Opolskiej. Honorowego Patronatu konferencji udzielił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

Już sam tytuł konferencji a przede wszystkim jej bogaty program zwrócił uwagę na rolę państwa, władz regionów i innych instytucji w reagowaniu na zmiany demograficzne.Punktem wyjscia dla koncepcji programowejwydarzenia naukowego jakim była konferencja było przekonanie o konieczności dyskusji (zapoczatkowanej w czasie II Kongresu Demograficznego 2012) nad wyzwaniami dla rozwoju Polski, wynikającymi z przemian demograficznych zachodzacych w Polsce i w Europie. 


 

ROK 2013

 26-27 września 2013 r. Olsztyn

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji” /brak wsparcia finansowego ze strony PAN/

13 – 15 czerwca 2013; Spała - XXXI Konferencja Polityków Społecznych pt. Spójność społeczna w wymiarze regionalnym. Perspektywa 2013-2020.

Konferencja jest kolejną z cyklu spotkań polityków społecznych zainicjowanych w latach 70. XX wieku. Stanowi kontynuację konferencji organizowanych w ostatnim okresie w Ustroniu Śląskim przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Więcej informacji:  http://xxxikonferencja.pl

21-23 maja 2013 r.; Supraśl konferencja pt. Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne.   

 


 

ROK 2012 

20 listopada 2012 r.

"Starzenie się społeczeństwa w świetle badań programu PolSenior" - organizatorzy KNoPiPS PAN oraz KND PAN; Szkoła Główna Handlowa, Al.Niepodległości 128, bud. C, aula I Konferencja zorganizowana w ramach wydarzeń II Kongresu Demograficznego 2012 r.

 

Zjazd Krajowy PTPS (w dniach 24-25 września 2012; w Warszawie)

"Rynek Pracy. Ubezpieczenia" - 15 - 16 października 2012 r.; organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

Celem konferencji naukowo-dydaktycznej była wymiana myśli naukowej, zmierzająca do oceny czynników społecznych i gospodarczych oddziałujących na sytuację na regionalnych rynkach pracy oraz rynku ubezpieczeniowego, jak również zapoznanie z niniejszą tematyką członków kół naukowych oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich.

 "Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego" - XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Polityków Społecznych; 14 - 16 maja 2012 r. Łochów - organizatorzy: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Instytut Polityki Społecznej UW

Celem jubileuszowej XXX konferencji polityków społecznych było określenie miejsca polityki społecznej w kontekście współczesnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Doświadczenia innych krajów, a także kryzys w finansach publicznych niektórych państw, nakazują przewartościować programy działań w zakresie polityki społecznej.

"Dylematy współczesnego rynku pracy" - 24 – 26 września 2012 r. Targanice (Kocierz Rychwaldzki)

Celem konferencji jest prezentacja i popularyzacja wyników badań dotyczących problemów rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, realizowanych w różnych ośrodkach badawczych. Zamierzeniem Organizatorów konferencji jest rozwinięcie dyskusji naukowej nad problemami niedopasowań podaży zasobów pracy i popytu na pracę, uwarunkowań makroekonomicznych sytuacji na rynku pracy, wpływu polityki makroekonomicznej na sytuację na rynku pracy, zmian w strukturze zatrudnienia pod wpływem postępu technologicznego oraz wypracowanie na jej podstawie jednolitego stanowiska dla potrzeb dalszych badań naukowych oraz procesu dydaktycznego. Celem konferencji jest także integracja środowiska akademickiego oraz budowanie nowych i rozwijanie istniejących więzi naukowych pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i innymi ośrodkami akademickimi w kraju.
 
„Współczesne uwarunkowania jakości kapitału intelektualnego w polskiej gospodarce" - 28 września 2012 r. - otwarte posiedzenie plenarne z udziałem zaproszonych gości
 

 

ROK 2011 

 Problemy edukacji wobec rynku pracy i rozwoju społecznego" - 23–25 maja 2011 r. Ustroń - organizatorzy : KNoPiPS PAN, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa/

* Sprawozdanie merytoryczne z konferencji zostało opublikowane w Polityce Społecznej
Publikacja przedstawiająca treść i dorobek konferencji zostanie opublikowana w 2012 r.


 

ROK 2010

„Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych – 31.05-2.06.2010 r. Ustroń – organizatorzy:Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

W dniach 31 maja–2 czerwca br. w Ustroniu odbyła się XXVIII doroczna konferencja polityków społecznych. Prof. Józef Orczyk, przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, podkreślił ważność podjętego przez tegoroczną konferencję tematu dywersyfikacji problemów społecznych, które wymagają w poszczególnych obszarach polityki społecznej położenia większego nacisku na regionalną politykę społeczną oraz podjęcia prac w kierunku większej indywidualizacji usług (np. w obszarze świadczeń społecznych). Zaznaczył, iż głównym celem polityki społecznej jest tworzenie więzi społecznych, innych niż w epoce industrialnej, które będą odwzorowywały zróżnicowanie i potencjał regionów.
Obrady były prowadzone w czterech sesjach plenarnych:
Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania kwestii społecznych
Społeczne i gospodarcze uwarunkowania zróżnicowania jakości życia
Procesy demograficzne i związane z nimi przemiany społeczne oraz regionalne zróżnicowanie problemów społecznych w badaniu polityk szczegółowych
Problematyka rynku pracy – problemy zatrudnienia i bezrobocia na tle innych problemów społecznych

* Sprawozdanie merytorycznez konferencji zostało opublikowane w nr /2010 Polityki Społecznej. . Publikacja przedstawiająca treść i dorobek konferencji była wydana w roku 2011.

„Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne” – 5 – 6 października 2010 Augustów;

Organizatorzy: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Intencją konferencji było zwrócenie uwagi na grupy osób, którym szczególnie trudno wejść na rynek pracy i utrzymać się na nim. Do nich należą: osoby starsze, po 50 roku życia, kobiety (przede wszystkim powracających na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem), niepełnosprawni, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, często długotrwale bezrobotneh, czy też zamieszkujące na obszarach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Aktualnie pogarszająca się sytuacja na polskim rynku pracy, wskutek globalnego kryzysu gospodarczego, może przyczynić się do trwałego przesuwania tych osób do sfery ubóstwa. Dlatego też szczególnym wyzwaniem w polityce rynku pracy w Polsce jest podjęcie działań na rzecz integracji grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez ich aktywizację zawodową. Właśnie tym zagadnieniom była poświęcona konferencja,zorganizowana w 2010 roku, który został ogłoszony jako „Europejski rok walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Konferencja wpisuje się więc w strategię działań, zorientowanych na rzecz integracji społecznej w Polsce.


 

ROK 2009 

„Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze - 19-21.05.2009 r. Ustroń – organizatorzy: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;
Po raz XXVII w Ustroniu w dniach 19–21 maja 2009 r. odbyło się doroczne spotkanie naukowe polityków społecznych, w którym wzięło udział około stu polityków społecznych z całej Polski.*
W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencję otworzył prof. Andrzej Rączaszek (AE w Katowicach, członek KNoPiPS), który przedstawił tegoroczną formułę konferencji, obejmującą cztery kolejne sesje plenarne. Przewodniczący KNoPiPS PAN, prof. Józef Orczyk wyraził nadzieję, że obrady poświęcone aspektom porównawczym będą początkiem perspektywicznej wizji polityki społecznej w Polsce.
Pierwsza sesja plenarna poświęcona była ludności i rodzinie w Unii Europejskiej. Podstawą dyskusji było pięć referatów dotyczących polityki rodzinnej w ujęciu porównawczym, polityki rodzinnej w sytuacji niskiej płodności, kluczowych rozwiązań polityki społecznej wobec rodziny. Drugą część omawianej sesji poświęcono aspektom demograficznym, w tym demograficznym uwarunkowaniom polityki społecznej w przestrzeni UE, modelach polityki imigracyjnej, porównaniach polityki społecznej wobec ludzi starych oraz aktualnym problemom i wyzwaniom związanym z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Tematem kolejnej sesji była europejska polityka społeczna. Podstawą prezentacji i dyskusji był materiał pt. Różnice i wspólne problemy polityk społecznych w Europie – wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego. W drugiej części omawianej sesji zaprezentowano pięć referatów dotyczących analizy porównawczej reform polityki społecznej w szesnastu krajach europejskich, idei sprawiedliwości społecznej i jej aktualności, koncepcji wielosektorowej polityki społecznej, społecznych implikacjach upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz o konieczności docierania polityków społecznych do ośrodków decyzyjnych.
Trzecia sesja plenarna poświęcona została międzynarodowym aspektom zabezpieczenia społecznego. Autorzy referatów skoncentrowali się na problemach porównań systemów zabezpieczenia społecznego, dylematach interpretacyjnych związanych z definicją państwa socjalnego, socjalnych prawach podstawowych w Konstytucji UE i Konstytucji RP oraz doświadczeniach polskich i międzynarodowych w lokalnych strategiach walki z wykluczeniem.
Referaty przedstawione w drugiej części omawianej sesji dotyczyły aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście unijnych regulacji prawnych, europejskiej polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz analizy porównawczej aktualnych rozwiązań w systemach emerytalnych estońskich i łotewskich.
Czwarta sesja plenarna zatytułowana została: „Rynek pracy i zagospodarowanie przestrzenne – aspekty społeczne”. Przedstawiono w niej pięć referatów które dotyczyły badań porównawczych rozwoju środowisk lokalnych w UE, społecznej polityki mieszkaniowej UE, zasad programowania rozwoju w UE i regionalnej polityki społecznej w Polsce, wymiaru społecznego foresightu regionalnego oraz polskiego bezrobocia w świetle doświadczeń europejskiego rynku pracy.
Krótkiego podsumowania konferencji dokonał prof. Andrzej Rączaszek, który powiedział, że na tegorocznym spotkaniu polityków społecznych poruszano wiele interesujących i ważnych tematów dotyczących międzynarodowej polityki społecznej. Wydaje się, że jeszcze wiele obszarów polityki społecznej wymaga pogłębionych analiz i badań, albowiem zmieniająca się rzeczywistość wymusza ich ciągły monitoring.

* Sprawozdanie merytoryczne z konferencji zostało opublikowane w nr 7/2009 Polityki Społecznej.

 

 „Sytuacja dzieci w Polsce 20 lat przemian” – 25 listopada Warszawa

- Organizatorzy: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Celem konferencji było zdiagnozowanie sytuacji dziecka, a następnie wytyczenie niezbędnych kierunków działań w istniejącym systemie pomocy publicznej (państwowej i samorządowej) wraz z segmentem organizacji pozarządowych funkcjonujących na rzecz dziecka i rodziny w Polsce. Służyć temu miało zaprezentowanie różnych koncepcji i perspektyw analizy sytuacji dzieci oraz głównych zagrożeń dla życia, i zdrowia dzieci*
W zamierzeniu organizatorów konferencja miała przybliżyć zmiany, jakie wydarzyły się w ciągu 2 dekady trwającej w Polsce transformacji oraz w trakcie funkcjonowania Konwencji o Prawach Dziecka. Konferencja podzielona została na trzy sesje:
I. Warunki życia dzieci w rodzinach i ich zróżnicowanie; II. Warunki rozwojowe dzieci – szanse i zagrożenia; III. Polityka społeczna wobec dziecka i rodziny – rola państwa, samorządu i organizacji pozarządowych. Ocena i propozycje zmian.
W sesji pierwszej przedstawiono najważniejsze demograficzne czynniki, które bezpośrednio rzutują na jakość dzieciństwa we współczesnej Polsce oraz warunki życia rodzin z dziećmi w Polsce i niezbędne działania na rzecz zwalczania ubóstwa.
W sesji drugiej skoncentrowano się na warunkach rozwojowych dzieci: a więc ich zdrowiu, możliwości sprostania wyzwaniom edukacyjnym, warunkach rozwoju i zagrożeniu ubóstwem oraz wskazano na błędy po stronie polityki państwa wobec rodziny i wskazano na potrzebę pracy edukacyjnej skierowanej do przedstawicieli i funkcjonariuszy instytucji publicznych.
Sesję trzecią otworzył referat o roli państwa i priorytetach resortu pracy wobec dzieci. Rezultatem prac MPiPS jest tzw. ustawa rodzinna, której zapisy weszły wżycie 1.01.2009 r. W planach resortu jest: ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3, program „Solidarność pokoleń” oraz zniesienie kryterium dochodowego dla zasiłku pielęgnacyjnego. W kolejnych wystąpieniach pojawiły się kwestie edukacji przedszkolnej, aspekty planowania rodziny w aspekcie przedwczesnej inicjacji seksualnej a także zwrócono uwagę na pozycję dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa. Kolejny panel sesji trzeciej dotyczył roli samorządu. Zwrócono uwagę na konieczność dokonania aktualizacji i ewaluacji programów tak, by problematyka w nich zawarta była ujęta kompleksowo, co sprzyjać będzie holistycznemu ujęciu potrzeb rodziny jako całości. Kluczowe znaczenie zdaniem referentów dla właściwego funkcjonowania rodziny ma jej współpraca z podmiotami samorządowymi i z organizacjami pozarządowymi.
Sesję trzecią konferencji zamykał panel dotyczący roli organizacji pozarządowych: m.in. Caritas Polska, Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Związku Dużych Rodzin „Trzy plus”.
Wartością konferencji było stworzenie płaszczyzny do spotkania różnych podmiotów o zróżnicowanych sposobach działania i niejednolitych koncepcjach w jednym – wspólnym celu, jakim jest dobro dziecka. Tę cechę spotkania podniosła w podsumowaniu dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, wskazując jednocześnie na bogactwo przedstawionych przez uczestników treści, które ujawniły potrzebę szerokiego spojrzenia na politykę rodzinną.

* Organizatorzy konferencji wraz z jej uczestnikami dążąc do osiągnięcia aplikacyjnego znaczenia tego przedsięwzięcia przygotowali specjalne wydanie numeru 9 miesięcznika Polityka Społeczna, poświęconego sytuacji dzieci w Polsce, które zostało rozpropagowane przed spotkaniem. Zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia dzieci w rodzinie, w szkole, w środowisku lokalnym, wreszcie w państwie uczestników konferencji (reprezentujących rodziny wielodzietne, zastępcze, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz środowiska naukowego) zaowocował inicjatywą organizowania cyklicznych spotkań przez IPiSS wespół z Rzecznikiem Praw Dziecka.