Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJLEPSZE PRACE O CHARAKTERZE NAUKOWO-BADAWCZYM I DYDAKTYCZNYM W DZIEDZINIE: PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

W związku z rozwojem wiedzy obejmującej dyscypliny naukowe zajmujące się zagadnieniami pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, uznaje się za szczególnie ważne promowanie dokonań dyscyplin naukowych badających i opisujących te zagadnienia, a szczególnie pojawiające się nowe zjawiska społeczne i ekonomiczne. Konieczne jest tworzanie warunków stymulujących do naukowego zaangażowania się, przez szeroką prezentację osiągnięć oraz ich upowszechnianie wśród osób zajmujących się naukowo przedmiotowymi dyscyplinami. Nadto uznaje się za wyjątkowo ważne podejmowanie wszelkich działań dla rozwoju nauki, m.in. poprzez promowanie prac o szczególnych wartościach naukowych, badawczych i dydaktycznych. W celu realizacji powyższych założeń ustanawia się Konkurs na najlepsze prace naukowo-badawcze i dydaktyczne, którego zasady określa niniejszy regulamin.

§ 2

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie polskich autorów najlepszych prac naukowo-badawczych i dydaktycznych jakie zostały opublikowane w następnych specjalnościach:

a/ praca,

b/ polityka społeczna,

c/ zarządzanie zasobami ludzkimi.

II. WYBÓR KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 3

 1. Komisja Konkursowa wybierana jest przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów wskazanych przez Prezydium Komitetu.
 2. Członkiem Komisji Konkursowej może zostać wyłącznie osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 9 członków.
 4. Kadencja Komisji Konkursowej trwa 4 lata licząc od momentu jej powołania.

§ 4

 1. Wybór członków Komisji Konkursowej odbywa się w ten sposób, że na każdego kandydata głosuje się osobno w głosowaniu tajnym.
 2. Członkami Komisji Konkursowej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 5

 1. Członkowie Komisji Konkursowej na pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
 2. Funkcję Sekretarza Komisji pełni Sekretarz KNoPiPS PAN.
 3. Praca członków w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna.

§ 6

1.W wypadku, gdy do Konkursu zostanie zgłoszona praca członka Komisji Konkursowej, zostaje on wyłączony z prac w Komisji w danym roku.

2. Po wyłączeniu przewodniczącego Komisji Konkursowej z w/w powodu, jego obowiązki w daym roku przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

III. ZASADY KONKURSU

§ 7

 1. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs, najpóźniej do końca stycznia danego roku.
 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace indywidualne i zespołowe, o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym, z dziedzin wymienionych w
 3. Prace o charakterze naukowo-badawczym powinny spełniać kryteria monografii naukowej.
 4. Prace na Konkurs, wraz z rekomendacją, mogą składać do Sekretarza Komitetu :
 1. Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk,
 2. dyrektorzy instytutów i innych placówek naukowych,
 3. dziekani wydziałów (dyrektorzy instytutów) wyższych uczelni,
 4. redaktorzy naczelni wydawnictw naukowych,
 5. członkowie KNoPiPS PAN,
 6. redakcje czasopism naukowych.

§ 8

Do Komisji Konkursowej mogą zostać złożone prace opublikowane w roku poprzedzającym kolejną edycję konkursu.

§ 9

 1. Propozycje prac do Konkursu należy składać w terminie do 31 marca.
 2. Zgłoszenia, wraz z dokumentacją, należy kierować na adres:

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

ul. Bellottiego 3 b, 01-022 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej”

 

§ 10

 1. W przypadku prac naukowo-badawczych podstawą oceny są:
  1. aktualność przedstawionych treści i ich znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej oraz praktyki społeczno-gospodarczej,
  2. poprawne określenie problemu i celu pracy,
  3. prawidłowość zastosowanego podejścia metodycznego,
  4. zakres i skala badań,
  5. szczególna wartość materiału empirycznego (teoriopoznawcza i aplikacyjna).
 2. W przypadku prac dydaktycznych podstawą oceny są:
  1. aktualność przedstawionych treści,
  2. wartość dydaktyczna opracowania (zestaw pytań, testy itp.),
  3. możliwość szerokiego zastosowania podręcznika.

§ 11

 1. Każda zgłoszona praca recenzowana jest przez dwóch członków Komisji lub innych członków KNoPiPS.
 2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ocenionych prac w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje dotyczące charakteru nagród i wyróżnień, ich wartości; może także podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody.
 4. Wyniki Konkursu ogłaszane są do 30 czerwca.

§ 12

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w formie uchwały, na podstawie wniosku Komisji Konkursowej.

§ 13

Termin i miejsce wręczenia nagród i wyróżnień określa Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

§ 14

Informacja o wynikach Konkursu publikowana jest w periodykach: „Polityka Społeczna”, „Problemy Polityki Społecznej”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz na stronie internetowej KNoPiPS PAN.

§ 15

1. Donatorzy środków na nagrody i wyróżnienia zostaną wymienieni lub zaprezentowani podczas ogłaszania wyników Konkursu.

2. Nagrody ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wręcza Prezes ZUS lub osoba prze Niego upoważniona.

3. Istnieje możliwość przyznania nagród specjalnych przez poszczególnych donatorów, jeśli kryteria przyznania nagrody lub wyróżnienia zostaną wcześniej zaaprobowane przez Komisję.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

 Szanowni Państwo,

informujemy, że z przyczyn formalnych w bieżącym roku nie odbędzie się kolejny konkurs KNoPiPS na najlepsze monografie i podręczniki z obszaru rynku pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, opublikowane w 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji, do której można będzie zgłaszać prace opublikowane zarówno w roku 2019, jak i w roku 2020. Informacje o terminach zgłoszeń znajdą Państwo w regulaminie Konkursu

 

                                                                                                                                        Sekretariat KNoPiPS PAN  

 

 

 

 


 

 

Laureaci Konkursu

na najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym

w dziedzinie pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi

 

Za prace opublikowane w roku:

 

2019 r.

       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2018 r. (alfabetycznie):

 

„Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji” - dr hab. Małgorzata Baran (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Civitas);

"Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne" - dr hab. Filip Chybalski (Politechnika Łódzka);

"Public-Sector Wage Premium in Poland" - dr hab. Gabriela Grotkowska (Uniwersytet Warszawski)

"Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji pozimu życia"  - dr Marcin Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

2017 r.

       I.    Nagrodzeni za prace naukowo-badawcze opublikowane w 2016 r. (alfabetycznie):

„Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej – perspektywa rynku pracy” - dr Michał Moszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);

„Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013” - dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW (Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski);

„Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne” - dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

    II.     Wyróżnieni:

„Koprodukcja w polityce opieki i edukacji przedszkolnej” - dr Anna Ciepielewska-Kowalik (Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych) ;

„Zarzadzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym” - dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (Instytut pracy i Spraw Socjalnych)

„Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkim   dopasowania człowiek-organizacja” - dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek (Szkoła Główna Handlowa);

   III.     Nagrodzeni za prace dydaktyczne (podręczniki)

„Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne”  - dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ i dr Anna Rogozińska-Pawełczyk (Uniwersytet Łódzki, Wydział ekonomiczno-Socjologiczny)

 

 

Lata 2014 i 2015:

"Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach" - dr hab. Sławomir Kalinowski

"Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski" – dr Dariusz Klimek

"Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku" - dr Izabela Kołodziejczyk-Olczak

"Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy" - dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska

Rok 2013:

„Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej" - prof. Gertruda Uścińska

„Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD" - dr Anita Szymańska

Rok 2012 :

„Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania" - prof. Marta Juchnowicz

„Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej" - prof. Krzysztof Piątek

„Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy repatriantów" - prof. Aleksy Pocztowski wraz z zespołem Autorów

Rok 2011:

„Programy Praca-Życie. Z teorii i praktyki" - prof. Stanisława Borkowska, prof. Bożena Balcerzak-Paradowska, dr Lucyna Machol-Zajda, dr Dorota Głogosz, mgr Agnieszka Smoder

„Pozycja wolontariuszy na rynku pracy" - dr Dominik Butler

Rok 2010:

„Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce postransformacyjnej" - prof. Marek Bednarski, prof. Jerzy Wratny

„Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności gospodarki" - red. prof. Stanisława Borkowska

„Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego we współczesnych Niemczech" – dr Jadwiga Nadolska

2009:

„Kobiety z łódzkich enklaw biedy: Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie" – dr Małgorzata Potoczna, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

„Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu" – dr Monika Woydyło-Preisner

Rok 2008:

„Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy" - dr hab. Wiesław Golnau

Rok 2007:

„Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych" - dr hab. Piotr Urbanek

„Reformy emerytalne w Europie" - prof. Maciej Żukowski

„Zarządzanie zasobami ludzkimi" - red. prof. Henryk Król, dr Antoni Ludwiczyński; współautorzy: prof. Stanisława Borkowska, dr Beata Buchelt-Nawara, dr Marcin Karwiński, prof. Jerzy Kisielnicki, dr Alicja Miś, prof. Aleksy Pocztowski, dr Joanna Purgał-Popiela, dr Tomasz Sapeta

Rok 2006:

I. Nagrodzeni:

„Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?" - prof. Mieczysław Kabaj

„Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym” - dr hab. Jerzy Krzyszkowski

II. Wyróżnieni:

„Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i społeczno-ekonomiczne" - prof. Marek Bednarski, prof. Jerzy Wratny

Rok 2005:

„Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej” - prof. Małgorzata Szylko-Skoczny

„Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć" – red.  prof. Aleksy Pocztowski

Rok 2004:

I. Nagrodzeni:

„Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej” – (red.) Stanisława Borkowska

"Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski” - Włodzimierz Anioł

II.   Wyróżnienia:

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” - Aleksy Pocztowski

„Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji” –Romuald Jończy

Rok 2003:

„Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych” - Piotr Błędowski

„Przepływy międzypokoleniowe i kontekst demograficzny” - Piotr Szukalski

Rok 2002:

„Ubóstwo we współczesnym świecie” - Małgorzata Sulmicka

Rok 2001:

I.       Nagrodzeni:

„Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce” – Mieczysław Socha; Urszula Sztanderska

II.      Wyróżnienia:

„Polityka społeczna. Koncepcja – instytucje – koszty” –Stanisława Golinowska

„Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika” – red. Alicja Sajkiewicz

„Polityka społeczna. Teoria i organizacja” – Julian Auleytner

Rok 2000:

„Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar” – red. Stanisława Borkowska