Wszystkie zebrania plenarne Komitetu były w części merytorycznej otwarte (z udziałem zaproszonych gości) i miały charakter spotkań naukowych (referaty + dyskusja plenarna). Prowadzenie prof. J. Orczyk – Przewodniczący KNoPiPS PAN.

25.03.2014 r. Toruń, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

Cześć merytoryczna
Profilowanie bezrobotnych. Teoria i praktyka
- Wyzwania polityki rynku pracy w Polsce - prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
- Profilowanie bezrobotnych – podstawy teoretyczne i doświadczenia zagraniczne – dr Monika Wojdyło-Preisner
- Metodologia i narzędzia do profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy - dr Monika Maksim

21.10.2014 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa
„Zatrudnialność, kluczowe wyzwania i perspektywy" - Posiedzenie Plenarne zorganizowane przez Sekcję Młodych - Rozwój Kapitału Ludzkiego, działający w strukturze Komitetu pod przewodnictwem prof. dr hab. Marty Juchnowicz. Bogaty program posiedzenia poświęconego zatrudnialności osób młodych, osób starszych oraz kluczowych wyzwań w perspektywie cyklu życia, ilustruje program:

Sesja I: Zatrudnialność w perspektywie cyklu życia – zatrudnialność osób młodych
- Kompetencje młodych Polaków na podstawie badań PIAAC – wnioski dla rynku pracy, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
- Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce, dr Kamil Zawadzki, dr Monika Wojdyło-Preisner, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Zatrudnialność osób młodych w Polsce i Niemczech w świetle funkcjonujących w tych krajach systemów kształcenia zawodowego, dr Jarosław Oczki, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Sesja II: Zatrudnialność w perspektywie cyklu życia – zatrudnialność osób starszych

- Gwiazdy które nie świecą czyli o tym jak pracodawcy nie wykorzystują potencjału kompetencyjnego pracowników 55+, dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, dr Katarzyna Stankiewicz, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
- Czy zarządzanie wiekiem wpływa na zatrudnialność dojrzałych pracowników?, dr Izabela Kołodziejczyk-Olczak, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki.

Sesja III: Wybrane problemy zatrudnialności

- Stereotypy dotyczące absencji ze względu na płeć i wiek pracowników a zatrudnialność, dr Małgorzata Striker, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Łódzki.
- Przestrzenne zróżnicowanie determinant długotrwałego bezrobocia w Polsce, dr Monika Wojdyło-Preisner, dr Monika Maksim, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Pozyskiwać przez odpowiedni dobór, czy tworzyć przywódczy kapitał ludzki w organizacji?, dr Łukasz Horomszeki, Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

4.12.2014 r. Warszawa, Pałac Staszica
Uroczyste posiedzenie plenarne Komitetu (zgodnie z tradycją) składało się z dwóch części: części uroczystej, w czasie której wręczono Medal im. W. Szuberta oraz nagrody w konkursie Komitetu na najlepsze prace naukowe i podręczniki oraz części merytorycznej, w której referat pt. Zdecentralizowana polityka społeczna – tendencje i problemy, stał się podstawą dyskusji plenarnej (sprawozdanie Polityka Społeczna nr 1/2015 r.)
Część uroczysta:
Na wniosek Kapituły Medalu oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania KNoPiPS PAN nadał Medal im. W. Szuberta za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej prof. M. Szylko-Skoczny. Całością swoich osiągnięć naukowych prof. M. Szylko-Skoczny dowodzi, że należy do czołowych znawców społecznej kwestii bezrobocia, nie tylko w Polsce, ale i w wysoko rozwiniętych państwach Europy Zachodniej.
W uznaniu wkładu w rozwój nauk o pracy i polityce społecznej KNoPiPS PAN przyznał także nagrody w Konkursie na najlepsze prace naukowe i podręczniki opublikowane w 2012 roku. Nagrody te otrzymali: prof. Marta Juchnowicz za publikację: Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, prof. K. Piątek za pracę: Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej i prof. A. Pocztowski wraz z zespołem Autorów za książkę: Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów.

Część merytoryczna:

W drugiej części posiedzenia plenarnego KNoPiPS referat wygłosiła prof. S. Golinowska pt. Zdecentralizowana polityka społeczna – tendencje i problemy. Omawiając tendencje procesu decentralizacji w Europie referentka zwróciła uwagę na to, że decentralizacja wpisywana jest w kształtowanie koncepcji wielopoziomowego rządzenia w państwie, uwzględniającego cztery główne kryteria: integracyjne (UE), sektorowe (dziedzinowe), samorządności terytorialnej oraz wzmacnianiu organizacji obywatelskich. Procesowi decentralizacji towarzyszy rozwój funkcji strategicznych i planistycznych, usytuowanych na szczeblach UE, krajowych bądź/i na regionalnych. Odnosząc się do efektów decentralizacji polityki społecznej postawiono tezę mówiącą o tym, że polityczne cele decentralizacji (zdobywanie i utrzymywanie władzy) zdominowały cele efektywnościowo-społeczne. Demokracja w naszym kraju, w odniesieniu do polityki społecznej prowadzi w obecnej fazie jej rozwoju do kształtowania się tzw. klientelistycznego modelu polityki społecznej.