Spis treści

 

ROK 2010

„Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych – 31.05-2.06.2010 r. Ustroń – organizatorzy:Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

W dniach 31 maja–2 czerwca br. w Ustroniu odbyła się XXVIII doroczna konferencja polityków społecznych. Prof. Józef Orczyk, przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, podkreślił ważność podjętego przez tegoroczną konferencję tematu dywersyfikacji problemów społecznych, które wymagają w poszczególnych obszarach polityki społecznej położenia większego nacisku na regionalną politykę społeczną oraz podjęcia prac w kierunku większej indywidualizacji usług (np. w obszarze świadczeń społecznych). Zaznaczył, iż głównym celem polityki społecznej jest tworzenie więzi społecznych, innych niż w epoce industrialnej, które będą odwzorowywały zróżnicowanie i potencjał regionów.
Obrady były prowadzone w czterech sesjach plenarnych:
Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania kwestii społecznych
Społeczne i gospodarcze uwarunkowania zróżnicowania jakości życia
Procesy demograficzne i związane z nimi przemiany społeczne oraz regionalne zróżnicowanie problemów społecznych w badaniu polityk szczegółowych
Problematyka rynku pracy – problemy zatrudnienia i bezrobocia na tle innych problemów społecznych

* Sprawozdanie merytorycznez konferencji zostało opublikowane w nr /2010 Polityki Społecznej. . Publikacja przedstawiająca treść i dorobek konferencji była wydana w roku 2011.

„Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne” – 5 – 6 października 2010 Augustów;

Organizatorzy: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Intencją konferencji było zwrócenie uwagi na grupy osób, którym szczególnie trudno wejść na rynek pracy i utrzymać się na nim. Do nich należą: osoby starsze, po 50 roku życia, kobiety (przede wszystkim powracających na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem), niepełnosprawni, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, często długotrwale bezrobotneh, czy też zamieszkujące na obszarach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Aktualnie pogarszająca się sytuacja na polskim rynku pracy, wskutek globalnego kryzysu gospodarczego, może przyczynić się do trwałego przesuwania tych osób do sfery ubóstwa. Dlatego też szczególnym wyzwaniem w polityce rynku pracy w Polsce jest podjęcie działań na rzecz integracji grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez ich aktywizację zawodową. Właśnie tym zagadnieniom była poświęcona konferencja,zorganizowana w 2010 roku, który został ogłoszony jako „Europejski rok walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Konferencja wpisuje się więc w strategię działań, zorientowanych na rzecz integracji społecznej w Polsce.