Spis treści

ROK 2012 

20 listopada 2012 r.

"Starzenie się społeczeństwa w świetle badań programu PolSenior" - organizatorzy KNoPiPS PAN oraz KND PAN; Szkoła Główna Handlowa, Al.Niepodległości 128, bud. C, aula I Konferencja zorganizowana w ramach wydarzeń II Kongresu Demograficznego 2012 r.

Zjazd Krajowy PTPS (w dniach 24-25 września 2012; w Warszawie)

"Rynek Pracy. Ubezpieczenia" - 15 - 16 października 2012 r.; organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

Celem konferencji naukowo-dydaktycznej była wymiana myśli naukowej, zmierzająca do oceny czynników społecznych i gospodarczych oddziałujących na sytuację na regionalnych rynkach pracy oraz rynku ubezpieczeniowego, jak również zapoznanie z niniejszą tematyką członków kół naukowych oraz studentów studiów magisterskich i doktoranckich.

 "Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego" - XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Polityków Społecznych; 14 - 16 maja 2012 r. Łochów - organizatorzy: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Instytut Polityki Społecznej UW

Celem jubileuszowej XXX konferencji polityków społecznych było określenie miejsca polityki społecznej w kontekście współczesnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Doświadczenia innych krajów, a także kryzys w finansach publicznych niektórych państw, nakazują przewartościować programy działań w zakresie polityki społecznej.

"Dylematy współczesnego rynku pracy" - 24 – 26 września 2012 r. Targanice (Kocierz Rychwaldzki)

Celem konferencji jest prezentacja i popularyzacja wyników badań dotyczących problemów rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, realizowanych w różnych ośrodkach badawczych. Zamierzeniem Organizatorów konferencji jest rozwinięcie dyskusji naukowej nad problemami niedopasowań podaży zasobów pracy i popytu na pracę, uwarunkowań makroekonomicznych sytuacji na rynku pracy, wpływu polityki makroekonomicznej na sytuację na rynku pracy, zmian w strukturze zatrudnienia pod wpływem postępu technologicznego oraz wypracowanie na jej podstawie jednolitego stanowiska dla potrzeb dalszych badań naukowych oraz procesu dydaktycznego. Celem konferencji jest także integracja środowiska akademickiego oraz budowanie nowych i rozwijanie istniejących więzi naukowych pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i innymi ośrodkami akademickimi w kraju.
„Współczesne uwarunkowania jakości kapitału intelektualnego w polskiej gospodarce" - 28 września 2012 r. - otwarte posiedzenie plenarne z udziałem zaproszonych gości