Spis treści

 

ROK 2014

  9-10 września 2014 r.; Olsztyn - V ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji"

      Cykliczna konferencja naukowo-dydaktyczna, której głównym organizatorem była Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, to kontynuacja debat naukowych i wymiany myśli na temat regionalnych uwarunkowań rynku pracy oraz rynku ubezpieczeń. Sesje plenarne i sesje tematyczne poświęcono tytułowym zagadnieniom w ujęciu makro, regionalnym i lokalnym. Zwrócono uwagę m.in. na kwestie: miejsca polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach innowacyjności, politykę rynku pracy w świetle nowych regulacji, elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia, nadzieje i obawy polskich pracowników związane ze zmianami  regulacyjnymi i faktycznymi dotyczącymi czasu pracy, zmiany w strukturze pracujących, koszty pracy, bezrobocie w układzie wojewódzkim, powiatowym, na obszarach wiejskich itd.

Debata wokół zagadnień ubezpieczeniowych skoncentrowana została wobec niezwykle aktualnych zagadnień takich jak: opieka długoterminowa, opieka nad osobami starszymi i wykluczonymi, popyt przedsiębiorstw na ubezpieczenia i jego determinanty, wpływ kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń na Litwie oraz platformy inwestycyjne jako szczególny rodzaj ubezpieczeń na życie.

15-17 września 2014 r.; Targanice - "Dylematy współczesnego rynku pracy"

      Problematyka konferencji, której  głównym organizatorem było Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, obejmowała szerokie spektrum zagadnień społeczno-gospodarczych związanych z rynkiem pracy. Dotyczyły one w szczególności uwarunkowań współczesnego rynku pracy, rozpatrywanego w różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej), mechanizmów kształtujących relacje między podażą zasobów pracy a popytem na pracę, przeobrażeń struktur zatrudnienia, wpływu globalizacji i rewolucji technologicznej na rynek pracy, wyzwań edukacyjnych z tym związanych, przyszłści pracy, elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, bezrobocia strukturalnego, przeciwdziałania bezrobociu w ramach polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy.

16-18 czerwca 2014 r.; Brzeziny - XXXII konferencja naukowa polityków społecznych "Polityka społeczna w cyklu życia. Teoria-Badania-Praktyka.

     W kolejnym XXXII spotkaniu polityków społecznych, poświęconemu tytułowemu zagadnieniu odwołano się do teorii i badań naukowych oraz do doświadczeń praktycznych. To szerokie i triangulacyjne podejście pozwoliło na uchwycenie trendów zachodzących zmian społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na następujące obszary: politykę społeczną wobec dzieciństwa i młodości, politykę społeczną wobec dorosłości, politykę społeczną wobec późnej dorosłości, politykę społeczną wobec cyklu życia w ujęciu międzynarodowym, instytucjonalny wymiar działań wobec faz życia oraz ewaluację polityki społecznej wobec cyklu życia. Organizatorami tego środowiskowego spotkania były: Katedry Uniwersytetu Łódzkiego: Pracy i Polityki Społecznej, Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, oraz Polityki Ekonomicznej a także KNoPiPS PAN i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. 

12-15 maja 2014 r.; Opole, Kamień Śląski - "Państwo, regiony i miasta wobec przemian demograficznych"

      Głównym organizatorem konferencji była Katedra Polityki Spłecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współorganizatorzy: KND, KNoPiPS, RRL, PTD oraz Katedra Polityki Regionalnej Poltechniki Opolskiej. Honorowego Patronatu konferencji udzielił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

Już sam tytuł konferencji a przede wszystkim jej bogaty program zwrócił uwagę na rolę państwa, władz regionów i innych instytucji w reagowaniu na zmiany demograficzne.Punktem wyjscia dla koncepcji programowejwydarzenia naukowego jakim była konferencja było przekonanie o konieczności dyskusji (zapoczatkowanej w czasie II Kongresu Demograficznego 2012) nad wyzwaniami dla rozwoju Polski, wynikającymi z przemian demograficznych zachodzacych w Polsce i w Europie.