SEKCJA REGIONALNYCH BADAŃ SPOŁECZNYCH

Sekcja Regionalnych Badań Społecznych z siedzibą w Państwowym Instytucie Naukowym - Instytucie Śląskim w Opolu działa od 1999 roku. Myślą przewodnią prac Komisji jest podejmowanie tematów ściśle związanych z praktycznymi aspektami polityki społecznej w układach regionalnych. Działalność Sekcji w 2014 r.. skoncentrowana była na problematyce analizy i oceny uwarunkowań demograficznych rozwoju społecznego Śląska (województwo śląskie, dolnośląskie i opolskie) w  układzie lokalnych rynków pracy. Sekcją kierują profesorowie: A.Zagorowska (Opole), Z. Pisz (Wrocław) oraz A. Rączaszek (Katowice).

W 2016 r. Sekcja współorganizatorem dwóch regionalnych konferencji naukowych:

  1. Edukacja młodzieży a rynek pracy, Uniwersytet Opolski, Opole,7 maja 2016 r. Uczestniczyło 88 osób. Wygłoszono 9 referatów dot. regionalnych aspektów powiązań między zatrudnieniem młodzieży a systemem kształcenia oraz edukacji w cyklu życia. Publikacja materiałów z konferencji ukaże się w I kwartale 2017 r.
  2. Zadania społeczne w wymiarze lokalnym i regionalnym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 7 października 2016 r. Uczestniczyło ok. 40 osób. Wygłoszono 5 referatów dot. m.in. procesów demograficznych, w tym wpływu migracji na rynek pracy i problemów charakterystycznych dla pogranicza.

SEKCJA MŁODYCH:

"ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO"

 Sekcja Młodych działa od 2012 r., pod przewodnictwem prof. dr hab. Marty Juchnowicz. Celem utworzenia Sekcji była chęć integracji wielopokoleniowego środowiska naukowego. Integracja środowiska, promocja młodych uczonych, stworzenie platformy wymiany informacji i myśli naukowej, popularność Sekcji i chęć aktywnego w niej uczestnictwa, jak pokazało doświadczenie z kolejnych lat jej funkcjonowania, stały się cenną innowacją w działalności Komitetu.

W 2016 r. Sekcja Młodych zorganizowała merytoryczną część posiedzenia plenarnego KNoPiPS w dniu 6 10 2016 r., przygotowując wystąpienia (prezentacje wyników własnych prac badawczych) nt „Dialog społeczny. Empowerment w organizacjach”. Wygłoszono 5 referatów. Wśród omawianych obszarów badawczych znalazły się zagadnienia związane z: dialogiem społecznym w ujęciu teoretycznym – poziomami, stronami, formami dialogu; instytucjonalizacją dialogu społecznego w Polsce i na świecie; dialogiem społecznym a funkcjonowaniem rynku pracy; organizacyjnymi i rynkowymi uwarunkowaniami upełnomocnienia (empowerment) pracowników; współczesnymi praktykami i przejawami koncepcji empowerment w organizacjach sektora prywatnego i publicznego; wpływem koncepcji empowerment na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach. (por. pkt II.1.4)

W trakcie posiedzenia wystąpili członkowie Zespołu reprezentujący ośrodki naukowe z Warszawy, Gdańska, Poznania oraz Łodzi.

Efektem prac Zespołu Młodych przy KNoPiPS PAN jest również przygotowanie tematycznego numeru kwartalnika Edukacja Ekonomistów i Menedżerów nr 43 (1)/2017 (12 pkt. według punktacji MNiSW w 2015 r.), w którym opublikowane zostaną  artykuły członków Zespołu związane z obszarem badawczym zaprezentowanym powyżej.