REGULAMIN KONKURSU

NA NAJLEPSZE PRACE O CHARAKTERZE NAUKOWO-BADAWCZYM I DYDAKTYCZNYM W DZIEDZINIE: PRACY, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

§ 1

W związku z rozwojem wiedzy obejmującej dyscypliny naukowe zajmujące się zagadnieniami pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, uznaje się za szczególnie ważne promowanie dokonań dyscyplin naukowych badających i opisujących te zagadnienia, a szczególnie pojawiające się nowe zjawiska społeczne i ekonomiczne. Konieczne jest tworzanie warunków stymulujących do naukowego zaangażowania się, przez szeroką prezentację osiągnięć oraz ich upowszechnianie wśród osób zajmujących się naukowo przedmiotowymi dyscyplinami. Nadto uznaje się za wyjątkowo ważne podejmowanie wszelkich działań dla rozwoju nauki, m.in. poprzez promowanie prac o szczególnych wartościach naukowych, badawczych i dydaktycznych. W celu realizacji powyższych założeń ustanawia się Konkurs na najlepsze prace naukowo-badawcze i dydaktyczne, którego zasady określa niniejszy regulamin.

§ 2

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie polskich autorów najlepszych prac naukowo-badawczych i dydaktycznych jakie zostały opublikowane w następnych specjalnościach:

a/ praca,

b/ polityka społeczna,

c/ zarządzanie zasobami ludzkimi.

II. WYBÓR KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 3

 1. Komisja Konkursowa wybierana jest przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, zwykłą większością głosów, spośród kandydatów wskazanych przez Prezydium Komitetu.
 2. Członkiem Komisji Konkursowej może zostać wyłącznie osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 9 członków.
 4. Kadencja Komisji Konkursowej trwa 4 lata licząc od momentu jej powołania.

§ 4

 1. Wybór członków Komisji Konkursowej odbywa się w ten sposób, że na każdego kandydata głosuje się osobno w głosowaniu tajnym.
 2. Członkami Komisji Konkursowej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 5

 1. Członkowie Komisji Konkursowej na pierwszym posiedzeniu dokonują wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
 2. Funkcję Sekretarza Komisji pełni Sekretarz KNoPiPS PAN.
 3. Praca członków w Komisji Konkursowej jest nieodpłatna.

§ 6

1.W wypadku, gdy do Konkursu zostanie zgłoszona praca członka Komisji Konkursowej, zostaje on wyłączony z prac w Komisji w danym roku.

2. Po wyłączeniu przewodniczącego Komisji Konkursowej z w/w powodu, jego obowiązki w daym roku przejmuje Zastępca Przewodniczącego.

III. ZASADY KONKURSU

§ 7

 1. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza Konkurs, najpóźniej do końca stycznia danego roku.
 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace indywidualne i zespołowe, o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym, z dziedzin wymienionych w § 2.
 3. Prace o charakterze naukowo-badawczym powinny spełniać kryteria monografii naukowej.
 4. Prace na Konkurs, wraz z rekomendacją, mogą składać do Sekretarza Komitetu :
 • Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk,
 • prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • dyrektorzy instytutów i innych placówek naukowych,
 • dziekani wydziałów (dyrektorzy instytutów) wyższych uczelni,
 • redaktorzy naczelni wydawnictw naukowych,
 • członkowie KNoPiPS PAN,
 • redakcje czasopism naukowych.

§ 8

Do Komisji Konkursowej mogą zostać złożone prace opublikowane w roku poprzedzającym kolejną edycję konkursu.

§ 9

 1. Propozycje prac do Konkursu należy składać w terminie do 31 marca.
 2. Zgłoszenia, wraz z dokumentacją, należy kierować na adres:

INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

ul. Bellottiego 3 b, 01-022 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej”

 

§ 10

 1. W przypadku prac naukowo-badawczych podstawą oceny są:
  1. aktualność przedstawionych treści i ich znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, oraz praktyki społeczno-gospodarczej,
  2. poprawne określenie problemu i celu pracy,
  3. prawidłowość zastosowanego podejścia metodycznego,
  4. zakres i skala badań,
  5. szczególna wartość materiału empirycznego (teoriopoznawcza i aplikacyjna).
 2. W przypadku prac dydaktycznych podstawą oceny są:
  1. aktualność przedstawionych treści,
  2. wartość dydaktyczna opracowania (zestaw pytań, testy itp.),
  3. możliwość szerokiego zastosowania podręcznika.

§ 11

 1. Każda zgłoszona praca recenzowana jest przez dwóch członków Komisji lub innych członków KNoPiPS.
 2. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ocenionych prac w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje dotyczące charakteru nagród i wyróżnień oraz ich wartości; może także podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody.
 4. Wyniki Konkursu ogłaszane są do 30 czerwca.

§ 12

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w formie uchwały, na podstawie wniosku Komisji Konkursowej.

§ 13

Termin i miejsce wręczenia nagród i wyróżnień określa Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

§ 14

Informacja o wynikach Konkursu publikowana jest w periodykach: „Polityka Społeczna”, „Problemy Polityki Społecznej”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz na stronie internetowej KNoPiPS PAN.

§ 15

1. Donatorzy środków na nagrody i wyróżnienia zostaną wymienieni lub zaprezentowani podczas ogłaszania wyników Konkursu.

2. Nagrody ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wręcza Prezes ZUS lub osoba przez Niego upoważniona.

3. Istnieje możliwość przyznania nagród specjalnych przez poszczególnych donatorów, jeśli kryteria przyznania nagrody lub wyróżnienia zostaną wcześniej zaaprobowane przez Komisję.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.