Drukuj

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE- DZISIAJ I JUTRO

 

W dniach 25-27 listopada 2020 r. Koalicja "Na pomoc Niesamodzielnym" organizuje ogólnopolską konferencję (on-line) pn. Opieka długoterminowa w Polsce - dziś i jutro. Będzie to II edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej opiece długoterminowej.

Konferencja stanowi kontynuację publicznej debaty na temat przyszłości opieki długoterminowej w Polsce, którą Organizatorzy rozpoczęli konferencją stacjonarną w listopadzie 2019 roku. Starano się wówczas, aby dyskusja obejmowała rekomendacje kierunków zmian w tym sektorze w oparciu o raport i zawarty w nim "dekalog opieki długoterminowej" przygotowany na zlecenie Koalicji przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rekomendacje mają charakter kierunkowy i mogą, a wręcz powinny zostać uszczegółowione i rozbudowane.

Każda osoba, zainteresowana tematyką konferencji po bezpłatnym zarejestrowaniu może brać w niej czynny udział. Na stronie będą dostępne "na żywo" wszystkie debaty online, a także ich nagrania po zakończeniu.

W imieniu Organizatora - zapraszamy do udziału w tym ważnym przedsięwzięciu.

Szczegółowe informacje dostępne są na:  https://niesamodzielnym.pl/index.php?page=konferencja-online-25-27-listopada-2020

 

 

 


 

Problemy pracy i polityki społecznej w aktualnych pracach Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

 

W dniu 5 listopada w godzinach 16.00-17.30 odbędzie się webinarium (@Webex), organizowane przez nasz Komitet, w trakcie którego "z pierwszej ręki", od naszych ekspertów pracujących w instytucjach unijnych, dowiemy się,  jakie problemy z obszaru polityki społecznej i zatrudnienia są aktualnie przedmiotem prac instytucji unijnych, jakie rozwiązania są planowane i jak przebiegają prace nad ich wdrożeniem. 

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o przesłanie do nas do 4 listopada br. swojego adresu mailowego.

 


"Jak pandemia Sars-Cov2 zmienia rynek pracy? – Krótko- i średniookresowy wpływ epidemii na zatrudnienie i świat pracy w Polsce i w Niemczech"

Debata online 28 października 2020 r., godz. 14:00 - 16:00,

Serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE), Komitetem Nauk Ekonomicznych oraz Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na temat: "Jak pandemia Sars-Cov2 zmienia rynek pracy? – Krótko- i średniookresowy wpływ epidemii na zatrudnienie i świat pracy w Polsce i w Niemczech".

W seminarium wezmą udział eksperci z Polski i Niemiec. Praktycy i badacze z zakresu polityki społeczno-ekonomicznej, którzy spróbują dokonać podsumowania skuteczności zastosowanych dotychczas w obu krajach instrumentów polityki państwa mającej na celu ochronę miejsc pracy i ograniczenia negatywnych skutków pandemii dla rynku pracy. Prelegenci przedstawią widoczne już krótkookresowe skutki pandemii na rynku pracy, a także ocenią jej przewidywany średnio- i długookresowy wpływ na zatrudnienie i na pracę jako taką. Przedmiotem dyskusji ma być także to, w jaki sposób w sytuacji narastającego deficytu zatrudnienia w warunkach kryzysu funkcjonują systemy ochrony zdrowia.

link do rejestracji uczestników: https://zoom.us/webinar/register/WN_syCqKXklT_2eSjmPKv-AIw 

 PROGRAM:

                          Powitanie:

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 

dr Ernst Hillebrand, Dyrektor Biura Fundacji im. Friedrich Eberta w Warszawie

                         Wystąpienia wprowadzające:

1) Polityka państwa w zakresie rynku pracy w okresie pandemii Covid19 w Polsce -prof. dr hab. Gertruda Uścińska,  Przewodnicząca KNoPiPS PAN

2) Środki zastosowane przez państwo w dziedzinie rynku pracy w celu łagodzenia i przezwyciężania skutków pandemii. Aspekty polityki rynku pracy oraz instrumenty przezwyciężania kryzysuprof. dr Jens Südekum, Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie  

3) Pandemia i systemy zdrowotne - Polska na tle innych krajówprof. dr hab. Stanisława Golinowska, Uniwersytet Jagielloński

4) Pandemia a zmiany zatrudnienia w Polsce dr hab. Leszek Kucharski, dr Emilia Kwiatkowska, prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki  

5) Ocena aktualnej polityki rynku pracy w czasie pandemii Sars-Cov2. Krótko-, średnio- i długookresowy wpływ pandemii na rynek pracy i zatrudnienie w Niemczechprof. dr Wolfgang Schroeder, Uniwersytet  Kassel

Moderacja: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN dr. hab. Łukasz Arendt, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Debata będzie tłumaczona symultanicznie na język niemiecki i polski i transmitowana na żywo za pośrednictwem platformy zoom.

Gorąco zapraszam do udziału w tym spotkaniu.

 


Toruński Ośrodek Centrum Danych Badawczych FDZ

Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze

 

W dniu 14 października 2020 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się seminarium inaugurujące działalność Toruńskiego Ośrodka Centrum Danych Badawczych (Forschungsdatenzentrum) Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze.

Jednym z głównych inicjatorów przedsięwzięcia był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, w minionej kadencji Przewodniczący, a obecnie członek Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego polskich uczelni wyższych. Specjalnym gościem i głównym prelegentem był prof. dr hab. Bernd Fitzenberger z Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodów Federalnej Agencji Pracy (IAB). Do obradujących list gratulacyjny, odczytany w trakcie otwarcia seminarium, skierowała prof. Gertruda Uścińska, Przewodnicząca KNoPiPS PAN i Prezes ZUS.

W części roboczej spotkania przedstawiciel Federalnej Agencji Pracy przedstawił dotychczasowe doświadczenia i możliwości płynących ze współpracy. Na wstępie omówił zakres działalności Agencji oraz podległej jej jednostki - Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodów (IAB). Obszar działań Agencji obejmuje m.in. doradztwo i pośrednictwo pracy, gromadzenie danych o składkach na ubezpieczenia społeczne, ale także wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych. Z kolei naukowo niezależne IAB zajmuje się gromadzeniem danych badawczych na potrzeby naukowe, konsultacjami oraz badaniem rynku pracy. W ramach IAB w 2004 r. powstało Centrum Danych Badawczych (FDZ), z którym kooperować będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

FDZ zapewnia badaczom dostęp do mikrodanych dla celów akademickich. Centrum to prowadzi również doradztwo dla podmiotów korzystających z danych w zakresie wyboru i analizy danych. Zbierane informacje dotyczą osób indywidulanych, gospodarstw domowych oraz firm. W FDZ korzysta z nich corocznie około 1300 osób, wykorzystując je na potrzeby przeszło 600 projektów.

Źródłami danych dla zbiorów gromadzonych w FDZ są (podobnie jak w przypadku danych zapisywanych w ZUS) informacje pozyskiwane z formularzy ubezpieczeniowych, a poza tym informacje z agencji pracy. Dane udostępniane ośrodkom akademickim przez FDZ są w podzielone w predefiniowane perspektywy: zakładów (dla 0,6-1,5 mln podmiotów rocznie), rynku pracy (dla 1,7 mln. osób), połączonych danych pracodawca-pracownik, rynku pracy i zabezpieczenia społecznego (w tym coroczne badanie gospodarstw domowych).

W trakcie seminarium przedstawiony został sposób łączenia Ośrodka Centrum Danych Badawczych z IAB oraz infrastruktura sieci. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na pozytywne efekty inaugurowanej działalności Ośrodka.

 Prezentację na temat doświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w udostępnianiu danych podmiotom zewnętrznym i celów tego udostępniania przedstawił dyr. Bartłomiej Prystupa (Dep. Rozwoju Aplikacji ZUS). W trakcie wystąpienia podkreślił olbrzymią rolę, jaką odegrał ZUS we wdrażaniu wsparcia dla obywateli i przedsiębiorców w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Ze względu na charakter seminarium wskazał głównie na te działania, które wymagały wymiany danych (jak w przypadku współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Agencją Rozwoju Przemysłu, czy też wsparcia tzw. sektora hotelarskiego przy dystrybucji Polskiego Bonu Turystycznego). Zwrócił uwagę na wdrożony projekt elektronicznych zaświadczeń lekarskich eZLA, dzięki któremu możliwy jest proces zdalnego wystawiania zwolnień i ich dystrybucji do pracodawcy oraz ZUS w sposób nieangażujący, jak kiedyś, osoby chorej, co w obliczu pandemii COVID-19 odgrywa niebagatelną rolę. Część prezentacji dyr. Prystupa poświęcił osiągnięciom Zakładu na niwie międzynarodowej. Na przykładzie projektu EESSI przedstawiono ZUS jako lidera komunikacji i wymiany elektronicznej z innymi instytucjami zabezpieczenia społecznego w Europie. W zakresie wystąpienia znalazły się także podstawowe informacje liczbowe odzwierciedlające skalę danych, którymi dysponuje ZUS w ramach swojej statutowej działalności w dwóch kluczowych systemach wspierających tę działalność, tj. KSI (Kompleksowy System Informatyczny) i PUE (Platforma Usług Elektronicznych).

 


 

PRACA - TENDENCJE I WYZWANIA W ASPEKCIE GOSPODARKI 4.0

21-23 września 2020 r., Serwy k/Augustowa - Wilno

 Organizator:

Celem konferencji była wymiana poglądów, prezentacja wyników badań i analiz na temat nowych tendencji oraz wyzwań związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami pracy w kontekście Gospodarki 4.0.

Otwarcia i wprowadzenia do problematyki konferencji dokonała prof. dr hab. prof. dr hab. Gertruda Uścińska - Przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, dr Dariusz Perło - Prorektor PWSIiP, dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz dr Ilona Bartuševičienė - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji Publicznej i Biznesu Uniwersytetu Mikołaja Römera w Wilnie.

Odczytany został również list skierowany do uczestników przez prof. dr. hab. Zenona Wiśniewskiego – Przewodniczącego Rady Naukowej konferencji.

W sesji plenarnej oraz pięciu sesjach tematycznych prezentowali wyniki swoich prac przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski oraz zaproszeni goście z Litwy.

Sesja Plenarna – wprowadzenie i moderowanie sesji – dr hab. Łukasz Arendt, prof. UŁ oraz dr hab. Juozas Lakis, prof. PWSIiP. W sesji plenarnej zostało wygłoszonych sześć referatów odnoszących się do ekonomicznych i społecznych skutków wpływu Gospodarki 4.0:

I Sesja (podzielona na dwie części) dotyczyła identyfikacji kierunków zmian na rynku pracy. Przewodniczącym pierwszej części sesji był dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN. W czasie trwania obrad poruszono następujące kwestie:

Druga części Sesji I była moderowana przez dr Iwonę Kukulak-Dolatę (UŁ). Uczestnicy odnieśli się do takich problemów, jak:

 II Sesja dotyczyła problematyki nowych wyzwań wobec zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, jakie pojawiają się wraz z upowszechnieniem Gospodraki 4.0. Moderatorem sesji była dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP. W czasie trwania sesji wygłoszono referaty dotyczące m.in.:

III Sesja dotyczyła z kolei wyzwań wobec systemu edukacji i poradnictwa zawodowego w aspekcie kształtowania nowych kompetencji, kluczowych z punktu widzenia Gospodarki 4.0. Moderatorem sesji był dr Dariusz Perło (PWSIiP). W sesji problemowej zostały poruszone następujące tematy:

IV Sesja dotyczyła aspektów społecznych Gospodarki 4.0. Moderatorem sesji była dr Dorota Głogosz (IPiSS). W wystąpieniach referentów zostały poruszone następujące tematy:

Sesja V dotyczyła problematyki funkcjonowania zróżnicowanych generacji na rynku pracy. Moderatorem sesji była prof. dr hab. Joanna Moczydłowska (Politechnika Białostocka). W sesji problemowej zostały poruszone następujące tematy:

Każdej sesji towarzyszyła otwarta dyskusja merytoryczna.

Prezentowane referaty zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej (w druku).