Drukuj

 

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, że prof. dr hab. Gertruda Uścińska, przewodnicząca naszego Komitetu, znalazła się w rankingu Dziennika Gazety Prawnej  na 5 miejscu wśród 50 najbardziej wpływowych osób w polskiej gospodarce.

 Gratulujemy, Pani Profesor !


 

UWAGA - zmiana adresu do korespondencji pocztowej.

Z dniem 1 maja 2021 r zmienia się adres Komitetu, na jaki należy przekazywać tradycyjną korespondencję.

Na podstawie porozumienia zawartego między Polską Akademią Nauk i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, korzystamy z siedziby i adresu Centrali ZUS (Kontakt)

Przesyłki przekazywane na dotychczasowy adres (ul. Bellottiego) będą odbierane do 31 maja 2021 r. 

 


  

Prof. Gertruda Uścińska - przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN - w czołówce najbardziej wpływowych prawników w Polsce w rankingu DGP

 Szanowni Państwo,

w opublikowanym 9 lutego 2021 r. przez Dziennik Gazetę Prawną rankingu, przewodnicząca KNoPiPS prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, znalazła się na 3. miejscu wśród 50 uznanych za najbardziej wpływowych prawników w kraju.

W uzasadnieniu tego wyróżnienia czytamy:

(…) zarządzana przez prof. Gertrudę Uścińską instytucja okazała się jedną z kluczowych w minimalizowaniu ekonomicznych skutków koronawirusa (…). Razem z PFR, ZUS był najbardziej efektywną instytucją w udzielaniu pandemicznej pomocy. Przy okazji musiał się w dużej mierze przestawić na pracę zdalną; wprowadzone zostały nawet zdalne wizyty w urzędzie. W tym instytucja prezes Uścińskiej była pierwsza. (…)

 

Gratulujemy, pani profesor!

 


    Zapraszamy

na międzynarodowe webinarium naukowe nt.

SYTUACJA OSOB MŁODYCH NA RYNKU PRACY – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

organizowane przez Sekcję Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

pod kierunkiem prof. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

 w dniu 29 stycznia 2021 r. w godzinach 16.00-18.30.

Link do spotkania

Program seminarium

 


 

STANOWISKO
Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

w sprawie kryteriów oceny czasopism

Warszawa, 13 stycznia 2021 r.

 

 

Wprowadzony w ramach kolejnej reformy nauki polskiej system punktowej oceny czasopism, powiązany z oceną poszczególnych badaczy i zatrudniających ich jednostek, przyniósł zarówno istotne korzyści, jak i poważne problemy. Z jednej strony powstał system silnie motywujący do publikowania w prestiżowych czasopismach, co oznaczało presję na tworzenie artykułów pisanych według standardów międzynarodowych, uwzględniających najnowsze teorie i metody badawcze, co niewątpliwie podniosło poziom naukowy prac w niektórych dyscyplinach, szczególnie wśród aplikujących o stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Z drugiej strony jednak powstały zjawiska niekorzystne, degradujące w zbyt wielu przypadkach dorobek nauk społecznych (szczególnie ten dotyczący badań krajowych i lokalnych), ograniczając ich rozwój, a przede wszystkim ograniczając polskiemu czytelnikowi spoza wąskiego kręgu specjalistów dostęp do wyników badań.

Biorąc pod uwagę zagrożenia dla przyszłego rozwoju nauk społecznych w Polsce w wielu kluczowych dyscyplinach dla wyzwań przyszłości (praca i sprawy społeczne), zgłaszamy niniejszym swoje opinie i jednocześnie postulaty, odwracające niekorzystne tendencje podjętych reform. 

  1. Przyporządkowanie czasopism do dyscyplin naukowych

Za niepokojące zjawisko uznajemy niekonsultowane ze środowiskiem naukowym, odgórne i arbitralne przyporządkowywanie czasopism naukowych do dyscyplin zgodnie z obecną klasyfikacją. Jako członkowie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN reprezentujemy różne dyscypliny nauk społecznych, prowadzimy badania zorientowane na problemy, które opisujemy metodami właściwymi dla ich całościowego rozpoznania i odpowiedniego adresowania wyników. Publikacje dotyczące pracy i polityki społecznej mogą zawierać wątki z wielu obszarów: ekonomii, politologii, zarządzania, prawa, socjologii, psychologii, pedagogiki, a także – zdrowia publicznego. Mogą o nich pisać badacze formalnie zakwalifikowani do różnych dyscyplin. Stąd, z perspektywy ich dorobku zawodowego, ważne jest, aby czasopisma obejmujące nauki społeczne, w szczególności publikujące artykuły obejmujące zagadnienia z obszaru zainteresowań naszego Komitetu, dawały punkty w wielu dyscyplinach. Inaczej będą skazane wyłącznie na wąsko wyspecjalizowanych autorów, co obniży wartość poznawczą publikowanych tekstów i może przyczynić się do obniżenia jakości czasopism.

Decyzje w sprawie przyporządkowania czasopism nie były konsultowane ani z redakcjami czasopism, ani ze środowiskami naukowymi, z których wywodzą się autorzy publikujący w poszczególnych czasopismach. W efekcie tych decyzji wiele czasopism – z racji swojego naukowego profilu – wielodyscyplinarnych i interdyscyplinarnych zostało przypisanych do zbyt małej liczby dyscyplin, a często – do jednej. Skutkuje to rezygnacją z publikowania artykułów przez badaczy, którzy w swoich placówkach naukowych zadeklarowali przynależność do dyscyplin innych niż przypisane danemu czasopismu. I to mimo że przedmiot ich badań i stosowana metodologia w pełni mieszczą się w profilu danego czasopisma naukowego.

Ten stan rzeczy jest szczególnie dotkliwy dla środowisk naukowych rozwijających badania interdyscyplinarne i skupiających badaczy o różnych afiliacjach „dyscyplinowych” – jak w przypadku nauk o pracy i polityce społecznej. Zniechęca bowiem do tworzenia zespołów wielodyscyplinarnych i realizowania projektów interdyscyplinarnych, skoro opublikowanie wyników tych badań wiąże się z ryzykiem publikowania „poza własną dyscypliną”. Pozostaje także w sprzeczności z tendencjami rozwoju nauki na świecie oraz priorytetami polskiej polityki naukowej.

  1. Adresaci publikacji naukowych

Badania społeczne, szczególnie obejmujące zagadnienia rynku pracy i polityki społecznej, mają – ze swojej natury – często charakter krajowy czy wręcz lokalny. To odróżnia nauki społeczne od nauk ścisłych, przyrodniczych czy technicznych, które na ogół mają charakter uniwersalny. Nie muszą być zatem zawsze, nawet przy wysokim poziomie teoretycznym i metodologicznym, interesujące dla renomowanych, międzynarodowych czasopism. Również aspekty aplikacyjne tych badań, często bardzo istotne dla promowania poglądów i rozwiązań instytucjonalnych sprzyjających rozwojowi kraju, nie są należycie upowszechniane, gdy owoce analiz są publikowane w cenionych wprawdzie przez wąskich specjalistów periodykach anglojęzycznych ale, z polskiej perspektywy, o niszowym charakterze. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, gdy przedsięwzięcia badawcze dające ważne społecznie dla Polski rezultaty, finansowane przez polskiego podatnika, trafiają – jeśli znajdą uznanie międzynarodowych recenzentów – do czasopism, posiadających w Polsce bardzo wąski obieg. Nie wywołują więc w kraju szerszej dyskusji, na które zasługują z przyczyn naukowych i aplikacyjnych. Ich autorzy, ze względu na budowanie własnej pozycji zawodowej i presję ze strony przełożonych odpowiadających za status kierowanych przez siebie instytucji, nie są bowiem zainteresowani publikowaniem tekstów w języku polskim w polskich czasopismach. Nawet polskie czasopisma, publikujące artykuły o sprawach krajowych, dla uzyskania odpowiedniej liczby punktów przechodzą w pełni na język angielski. To ma sens jedynie w przypadku artykułów o charakterze szerszym – porównawczym albo posiadającym walory teoretyczne czy metodologiczne. To też ogranicza proces popularyzacji ich treści.

Nauki społeczne bowiem, obok funkcji poznawczej, realizują funkcje aplikacyjne głównie przez edukację czy kształtowanie poglądów osób podejmujących decyzje w państwie. Nie chodzi tu więc o, też ważną, popularyzację wiedzy wśród obywateli, dla których poziom czasopism naukowych może być za wysoki, ale edukację elit mających wpływ na rzeczywistość społeczną, należycie wykształconych, by rozumieć język nauki. Wskazać tu można urzędników państwowych, menedżerów sektora prywatnego i publicznego, polityków, a także dziennikarzy oraz nauczycieli, którzy będą mogli „przekładać” język nauki na bardziej popularne treści dla młodszych i starszych obywateli, by rozumieli toczące się procesy społeczne i nie popadali w sidła populizmu. Zwrócić też należy uwagę na kwestię rozwoju języka polskiego. Ważne jest byśmy mogli w naszym języku toczyć dyskusje o problemach społecznych, a to wymaga tworzenia pojęć adekwatnych do kształtującej się nowej rzeczywistości.

  1. Problem wykluczania czasopism naukowych z oceny z powodów pozamerytorycznych

            Wśród kryteriów oceny czasopism naukowych wystąpił także warunek formalny – uczestnictwa w ogłoszonym przez Ministerstwo programie wsparcia, które powinna współfinansować placówka wydająca czasopismo. Na tym tle powstaje problem finansowania wydawania czasopism naukowych w kontekście formalnoprawnym, czyli kto może być wnioskodawcą programu wsparcia: wydawnictwo finansujące czasopismo (np. uczelnia), właściciel tytułu (np. reprezentacja środowiska naukowego), czy może redakcja czasopisma (odpowiedzialna za stronę merytoryczną). 

Dotychczasowe doświadczenia z zastosowaniem kryterium uczestnictwa w programie wsparcia dowodzą, że wnioskodawcą były redakcje występujące wraz z podmiotem finansującym. Podmioty wydające i zarazem finansujące różne i liczne zadania oraz posiadające wiele tytułów były raczej zainteresowane maksymalizacją wsparcia dla mniejszej liczby tytułów, co jest racjonalnym wyborem. W konsekwencji duże uczelnie, występujące w roli wydawców, redukowały wsparcie także dla pewnej liczby bardzo dobrych czasopism, aby nie narażać swego budżetu na ograniczenia, w przypadku gdy czasopismo miało dostęp do innych źródeł finansowania (np. wieloletnich projektów naukowych). W konsekwencji takie czasopisma nie uczestniczyły w programie wsparcia i z góry zostały wyeliminowane z możliwości uzyskania liczby punktów istotnej dla ich oceny.

W programie wsparcia nie uczestniczyły też czasopisma, które miały zagwarantowane stałe wsparcie z innych źródeł publicznych i nie musiały się ubiegać się o dofinasowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. czasopismo „Polityka Społeczna” czy „Rynek Pracy” finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W konsekwencji wprowadzenia warunku uczestnictwa w programie wsparcia dla rozwoju czasopism naukowych do ich oceny powstała paradoksalna sytuacja eliminacji z dobrej punktacji czasopism bardzo dobrych, zasłużonych dla rozwoju swej dziedziny i edukowania środowiska czytelników w sprawach ważnych dla rozwoju.

 

  1. Postulaty

A) W sprawie rewizji dotychczasowego przypisania czasopism do dyscyplin naukowych

W poniższych ramkach podano przykłady przypisania i nieprzypisania czasopism naukowych do dyscyplin naukowych, w ramach których mieszczą się publikowane artykuły – 

zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf). 

Ramka nr 1: Przypisanie wybranych czasopism do dyscyplin naukowych

-      „Problemy Polityki Społecznej” – nauki o polityce i administracji (brakuje m.in.: nauk socjologicznych, ekonomii i finansów, pedagogiki, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu);

-      „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – nauki o polityce i administracji, nauki prawne (brakuje m.in. ekonomii i finansów, nauk socjologicznych, nauk o zarządzaniu i jakości);

-      „Praca Socjalna” – nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika (brakuje m.in. psychologii);

-      „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” – ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne (brakuje nauk socjologicznych, nauk o zdrowiu);

-      “Ageing & Society” - historia; nauki o kulturze i religii; architektura i urbanistyka, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, pedagogika; psychologia (brakuje m.in. nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów);

-      „New Technology Work And Employment” - architektura i urbanistyka, inżynieria mechaniczna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne (brakuje m.in. ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji);

-      „Work Employment And Society” – nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne (brakuje m.in. ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych);

-      „Work And Occupations” – nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu i  jakości, nauki socjologiczne (brakuje m.in. ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych);

-      „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” - nauki o zarządzaniu i jakości (brakuje ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii);

-      „Medycyna Pracy” - inżynieria biomedyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki leśne, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne (brakuje m.in. nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów);

-      „The International Journal of Aging and Human Development” – inżynieria biomedyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, pedagogika, psychologia, nauki biologiczne (brakuje m.in. nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji). 

 

 

Ramka nr 2: Czasopisma podejmujące tematykę ekonomiki pracy, które nie zostały przyporządkowane do dyscypliny naukowej ekonomia i finanse

-      Ageing & Society, 0144-686X (140 pkt, IF 1,768)

-      New Technology Work And Employment, 0268-1072 (100 pkt, IF 3,219); ze względu na IF sugerujemy podniesienie punktacji do 140 pkt.

-      Work Employment And Society, 0950-0170 (140 pkt, IF 1,821)

-      Work And Occupations, 0730-8884 (140 pkt, IF 2,813)

-      Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1641-0874 (20 pkt)

-      Safety and Health at Work, 2093-7911 (100 pkt, IF 1,945)

-      Medycyna Pracy, 0465-5893 (40 pkt, IF 0,768) - w tym przypadku warto rozważyć również uwzględnienie w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu i jakości"

-      Working with Older People, 1366-3666 (20 pkt)

-      The International Journal of Aging and Human Development, 0091-4150 (40 pkt, IF 1,017)


B) W sprawie adresowania czasopism naukowych do szerszego kręgu czytelników w Polsce

Postulujemy dowartościowanie – przez nadanie odpowiednio dużej liczby punktów czasopismom z obszaru nauk społecznych – badaczy publikujących artykuły w języku polskim, ze względu na wzmocnienie wpływu realizowanych badań na polską rzeczywistość. Decyzje te muszą być wdrażane w życie z należytą rozwagą. Czasopisma publikujące również po polsku, by uzyskać stosowne punkty, muszą reprezentować należyty poziom naukowy. Relacje punktowe między nimi a renomowanymi czasopismami międzynarodowymi powinny odzwierciedlać różnice w wysiłku autorów związanym z przygotowaniem artykułów. Polscy autorzy powinni być, oczywiście, obecni na łamach czasopism międzynarodowych, bo to gwarantuje wysoki poziom dyscyplin społecznych w kraju. Ale muszą być też obecni w czasopismach krajowych, publikując również po polsku. Niezbędne jest zatem znalezienie balansu, którego w naszej opinii, obecnie brakuje. Czasopisma polskojęzyczne są niedoszacowane w wymiarze punktowym. Sposobem na rozwiązanie tego problemu może być tworzenie baz indeksujących czasopisma krajowe, które uwzględniałyby wspomniane wyżej kryteria.

C) W sprawie procedury oceny czasopism

Proces przyznawania punktów powinien zostać uspołeczniony. Ma on bowiem kluczowe znaczenie dla rozwoju poszczególnych dyscyplin, ale i instytucji badawczych oraz indywidualnych karier pracowników naukowych. Przyznawanie punktów czasopismom powinno odbywać się:

Postulujemy, aby Komitety PAN oraz towarzystwa naukowe:

  1. Stanowisko Komitetu w sprawie punktacji czasopism naukowych z jego obszaru działania

Wśród czasopism uznanych przez środowisko nauk o pracy i polityki społecznej za kluczowe dla obszaru jego działalności, a niektórych zagrożonych jednocześnie przerwaniem ciągłości wydawniczej znajdują się:

  1. A) czasopisma, które z powodu swojego formalnoprawnego statusu nie podlegały ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW,
  2. B) czasopisma niepoddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW z powodu niespełnienia warunków formalnych wynikających z problemów z ich finansowaniem przez jednostki finansujące,
  3. C) czasopisma poddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW, ale nie wpisane na listę ministerialną,
  4. D) czasopisma, które podlegały ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW i nie uzyskały wyższej liczby punktów niż 20.
  5. Wśród czasopism, które z powodu swojego formalnoprawnego statusu nie podlegały ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW, znalazły się czasopisma kluczowe dla nauk o pracy i polityce społecznej. Przykładowo dwa takie pisma zostały opisane poniżej.

 Miesięcznik „Polityka Społeczna”

Czasopismo ukazuje się od ponad 45 lat. Właścicielem tytułu oraz podmiotem finansującym czasopismo jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zaś wydawcą Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Czasopismo nie uczestniczyło w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ponieważ miało trwałe finansowanie ze strony ministerstwa – MRiPS. W konsekwencji zgodnie z Komunikatem MNiSzW z dnia 31 lipca 2019 r. nie zostało uwzględnione w wykazie czasopism posiadających więcej niż 5 punktów.

Publikowane artykuły zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i reprezentujące takie dyscypliny jak: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki prawne. Listę dyscyplin należy rozszerzyć o pedagogikę i zarzadzanie.

Miesięcznik „Polityka Społeczna” jest najstarszym czasopismem środowiska polityków społecznych i ekonomistów rynku pracy o ugruntowanej wysokiej renomie. Integruje środowisko naukowe oraz praktyków działań społecznych. Pełni także funkcje wyjaśniające i promujące rozmaite programy polityki społecznej wśród policy makers. Przez wiele lat artykuły publikowane w miesięczniku były też wykorzystywane jako teksty źródłowe użyteczne w dydaktyce.

W pewnym zakresie pismo publikuje teksty autorów z zagranicy, ale przede wszystkim w języku polskim. Jest jedynym polskojęzycznym czasopismem poświęconym polityce społecznej w kraju. Tym niemniej przynajmniej raz w roku publikowany jest anglojęzyczny numer pisma, pozwalający na wgląd badaczy zagranicznych w polskie sprawy prezentowane profesjonalnie i z wykorzystaniem warsztatu naukowego na wysokim poziomie naukowym.

W ostatnich latach były to, na przykład, numery poświęcone dyskusji dotyczących programu 500+, w 2019 r. – dziejom polskiej polityki społeczne na przestrzeni ostatnich stu lat, zaś w minionym 2020 r. – zmianom charakteru pracy i form zatrudnienia obecnie i w przyszłości.

Doświadczenia minionych dwóch lat dowodzą, że publikowanie artykułów naukowych w miesięczniku, który we wcześniejszych rankingach polskich czasopism naukowych lokował się w górnym przedziale czasopism z tzw. listy B (12 pkt.), obecnie nie znajduje dostatecznej uwagi potencjalnych autorów, którzy w indywidualnych strategiach uznają publikowanie teksów w „Polityce Społecznej” za „nieopłacalne”.

W praktyce redakcyjnej pismo spełnia wymogi określone dla czasopisma naukowego. Teksty przechodzą proces podwójnej ślepej recenzji (double-blind review). Redakcja, recenzenci i autorzy przestrzegają zasad etyki publikacyjnej zgodnej z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics). Członkami Rady Programowej są m.in. naukowcy z europejskich ośrodków akademickich i badawczych. Pismo jest indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus, PBN i POL-index. Czasopismo uczestniczy obecnie w procesie ewaluacji SCOPUS.

Środowiskowa renoma pisma, grono wiernych pismu autorów i starania redakcji o dobre teksty pozwoliły miesięcznikowi „Polityka Społeczna” przetrwać rok 2020. Istnieje jednak obawa, że – bez przyznania czasopismu co najmniej takiej liczby punktów, jakie otrzymywały czasopisma naukowe włączone do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” nie pozwoli na powtórzenie sukcesu minionego roku w roku nadchodzącym, jeśli w ogóle będzie możliwe utrzymanie jego ciągłości. To musiałoby oznaczać zniknięcie miesięcznika z najdłuższą tradycją analizowania i wspierania polskiej polityki społecznej.

Uwzględniając wysoki poziom naukowy, wielodyscyplinarność i szeroki zakres oddziaływania czasopisma, a także istotną funkcję dydaktyczną, postulujemy, aby w nowej ocenie czasopism, z zastosowaniem postulowanych kryteriów, „Polityka Społeczna” uzyskała 40 punktów.

 Kwartalnik „Rynek Pracy”

Czasopismo istnieje od ponad 20 lat. Zaliczane jest do dziedziny nauk społecznych, a w szczególności do dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz psychologia.

Wydawcą czasopisma jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a właścicielem tytułu i jednocześnie podmiotem finansującym jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań, dociekań teoretycznych i doświadczeń praktycznych. Toczy się dyskusja i spory na tematy związane z pracą i funkcjonowaniem rynku pracy. Artykuły publikowane są głównie w j. polskim, z tytułami artykułów, podsumowaniem i słowami kluczowymi w języku angielskim.

Pismo adresowane jest zarówno do środowiska naukowego, jak i do pracowników publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, rządowej i samorządowej administracji publicznej oraz innych partnerów społecznych. Wyniki badań naukowych znajdują swe praktyczne zastosowanie w działalności tych instytucji. Dzięki tremu czasopismo pełni istotną funkcję informacyjną oraz edukacyjną także wobec grup odbiorców działających w praktyce.

W swej praktyce redakcyjnej spełnia wymogi określone dla czasopisma naukowego: teksty podlegają podwójnie ślepej recenzji naukowej (double-blind review), oraz wewryfikacji statystycznej. Redakcja i autorzy przestrzegają również zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Czasopismo nie zostało zamieszczone na liście MNiSZW z powodu finasowania przez inne ministerstwo, co spowodowało, że tytuł nie ubiegał się o wsparcie dla czasopism naukowych.

Uwzględniając wysoki poziom naukowy oraz szeroki zakres oddziaływania czasopisma uważamy, że czasopismo powinno otrzymać 20 punktów.

 Poniżej tytułem przykładu zaprezentowano czasopismo, które nie zostało poddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW z powodu niespełnienia warunków formalnych wynikających z problemów z jego finansowaniem przez jednostkę finansującą. Jest to ważny periodyk dla środowiska naukowego związanego z naukami o pracy i polityce społecznej.

 Półrocznik „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”

Czasopismo ukazuje się od 2012 r. Jego wydawcą i podmiotem finansującym jest Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych). Publikowane artykuły zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i reprezentują dyscypliny: nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne.

W czasopiśmie publikowane są bardzo dobre merytorycznie artykuły, których autorami są wybitni eksperci z zakresu zabezpieczenia społecznego z kraju i z zagranicy, a także doktoranci, dla których jest to jedyna możliwość publikacji. Pismo powstało z inicjatywy studentów, magistrantów i doktorantów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, a także uczonych, którzy uznali, że nadszedł czas na renesans kompleksowego podjęcia problematyki zabezpieczenia społecznego. Należy podkreślić, że inicjatywa ta jest wyrazem aktywności akademickiej młodych osób, wspartych doświadczeniem uczonych starszych stażem i tytułem naukowym. Jest to płaszczyzna zdobywania wyższego poziomu warsztatu naukowego i sposobu prezentacji swojej wiedzy na zewnątrz przez osoby młode, rozpoczynające swoją przygodę z tematyką zabezpieczenia społecznego. To bardzo ważny aspekt w wychowywaniu kolejnego pokolenia pracowników nauki. Konieczne jest zatem systematyczne ukazywanie się pisma. 

Pismo obejmuje szeroki zakres tematyczny. Przyjmuje do publikacji artykuły w języku polskim i angielskim (publikuje również całe numery w języku angielskim) dotyczące zabezpieczenia społecznego analizowanego zarówno w aspektach prawnych, jak i społeczno-ekonomicznych odnoszących się do aktualnych zagadnień w tym zakresie, np. bieżących kwestii związanych z swobodą przepływu osób, delegowaniem pracowników i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, a także działaniom podjętym w celu łagodzenia i przezwyciężenia skutków pandemii w kontekście polityki rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego (w języku angielskim).

Proces redagowania czasopisma jest dostosowany do dobrych praktyk edytorskich (podwójne ślepe recenzowanie artykułów, przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej według wytycznych COPE, streszczenia i tytuły w języku angielskim itp.). Członkami Rady Programowej i recenzentami są m.in. uznani eksperci w dziedzinie zabezpieczenia społecznego reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe (Belgia, Wielka Brytania, Francja, Węgry, Bułgaria).

Pismo nie zostało objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” głównie z powodu nie spełnienia wymogu zachowania częstotliwości swojego wydawania nieleżącego po stronie redakcji, tylko podmiotu finansującego.

Uwzględniając wysoki poziom naukowy oraz zakres oddziaływania czasopisma, a także istotną funkcję dydaktyczną, postulujemy, aby w nowej ocenie czasopism, z zastosowaniem postulowanych kryteriów, „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka” uzyskało 20 punktów.

 Jako przykładowe poniżej przedstawiono czasopismo, które zostało poddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW, ale nie zostało wpisane na listę ministerialną.

 Kwartalnik „Olsztyn Economic Journal”

Czasopismo powstało w 2006 r. jako półrocznik, a od 2016 r. funkcjonuje jako kwartalnik. Wydawcą czasopisma i właścicielem tytułu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego (UMM), zaś  podmiotem finansującym – Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie obejmują zagadnienia z dziedziny nauk społecznych z zakresu takich dyscyplin, jak: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.

Misją czasopisma jest upowszechnianie wyników najnowszych badań realizowanych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, szczególnie zorientowanych na regionalny i lokalny wymiar zagadnień ekonomicznych, rynku pracy i polityki społecznej. Czasopismo adresowane jest zarówno do pracowników naukowych i studentów, jak i do pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorców.

Proces wydawniczy cechuje dbałość o wysoką jakość publikowanych artykułów. Czasopismo respektuje powszechne standardy wydawnicze publikacji naukowych: stosowana jest podwójna ślepa recenzja naukowa (double-blind review process), przestrzegane są zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. spraw Etyki Publikacyjnej COPE. Redakcja stosuje procedurę zabezpieczającą przed zjawiskami ghostwriting oraz guest authorship.

Teksty artykułów publikowanych w czasopiśmie udostępniane są w wersji papierowej (nakład 90 sztuk) oraz online; dostępne na platformie czasopism UWM oraz w bazach indeksujących (m.in.: BazEkon, CEJSH, CEEOL, RePEc). Artykuły publikowane są także w wersji anglojęzycznej. Obecnie cytowania w bazie Web of Science Core Collection – 73, indeks Hirscha h = 4, cytowania w bazie Scopus – 59, indeks Hirscha h = 4, cytowania w Google Scholar – 287, indeks Hirscha h = 7

Czasopismo zostało poddane ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW, ale nie znajduje się aktualnie na ministerialnej liście czasopism.

Autor artykułu za publikację w czasopiśmie otrzymuje 5 pkt. We wcześniejszym okresie pismo na liście ministerialnej (tzw. liście B) miało 13 pkt.

W 2019 r. czasopismo pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST ZA ROK 2019. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika_Index Copernicus Value_ (ICV) za rok 2019 = 100.00. Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2019 (https://journals. indexcopernicus.com/search/formjml).

Postulujemy, aby w nowej ocenie czasopism, z zastosowaniem postulowanych kryteriów, kwartalnikowi „Olsztyn Economic Journal” przyznano 20 punktów.

Wśród czasopism, które podlegały ocenie merytorycznej w programie wsparcia MNiSzW i nie uzyskały wyższej liczby punktów niż 20, a znajdują się w zakresie działalności Komitetu i są cenione w środowisku naukowym, przykładowo podajemy dwa tytuły.

Kwartalnik „Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues”

Czasopismo ukazuje się od 22 lat. Powstało z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, który pozostaje jego patronem naukowym. Kwartalnik wydawany jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Czasopismo jest poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom polityki społecznej, państwa opiekuńczego i problemom społecznym. Jest czasopismem wielo- i interdyscyplinarnym, w którym ukazują się artykuły o polityce społecznej traktowanej także z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej, prawnej i innych. Tym niemniej zostało przypisane do jednej dyscypliny – nauk o polityce i administracji, mimo wielokrotnych odwołań od tej decyzji.

Od wielu lat stanowi ważne miejsce debaty naukowej dla środowiska naukowego. Głosy przedstawicieli dyscypliny publikowane były w części czasopisma „Forum.” Od wielu lat redakcja kwartalnika kładzie nacisk na rozwijanie na jego łamach aspektów metodologicznych i teoretycznych nauki o polityce społecznej.

Od 2019 r. czasopismo wydawane jest wyłącznie w języku angielskim w związku z potrzebami jego umiędzynarodowienia. Jednak na życzenie autorów na stronie internetowej czasopisma zamieszczane są tłumaczenia artykułów na język polski. Zmianie tej towarzyszy silniejsze ukierunkowanie obecnej misji czasopisma na problematykę polityki społecznej w Polsce i szerzej – w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach w „Problemach Polityki Społecznej” opublikowano prace szeroko rozpoznawanych badaczy z Czech, Słowacji, Litwy, Niemiec i innych krajów regionu. Dynamicznie wzrasta liczba cytowań czasopisma w bazie Scopus i Web of Science.

Prace redakcji wspomaga międzynarodowa rada doradcza, obejmująca czołowych reprezentantów dyscypliny z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus, CEJSH, CEEOL i BazEkon. Obecnie uczestniczy w procesie ewaluacji w ERIH+ i Scopus.

Uwzględniając wysoki poziom naukowy czasopisma, jego wyraźny teoretyczno-metodologiczny profil i szeroki, międzynarodowy zakres oddziaływania, postulujemy, aby w nadchodzącej, nowej ocenie czasopism, z zastosowaniem postulowanych kryteriów, „Problemy Polityki Społecznej – Social Policy Issues” uzyskały 70 punktów.

 Dwumiesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Dwumiesięcznik (EISSN 2543–4411, ISSN 1641–0874) powstał w 1999 r. Od 2017 r. wersją pierwotną dwumiesięcznika jest wersja elektroniczna. W ciągu roku ukazuje się jeden numer w języku angielskim, pozostałe w języku polskim. W 2020 r. dwumiesięcznik był wydawany wyłącznie w języku angielskim, w 2021 r. nastąpi powrót do poprzedniej formuły edycji językowej.

Wydawcą i właścicielem tytułu czasopisma jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Podmiotem finansującym jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wraz z partycypacją finansową autorów w kosztach przygotowania materiałów naukowych do publikacji. Dwumiesięcznik był objęty wsparciem finansowym w latach 2019–2020 w ramach I edycji konkursowej programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

W pracy redakcyjnej zarówno redakcja, jak i autorzy przestrzegają zasad etyki publikacyjnej mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Wszystkie teksty naukowe są poddane weryfikacji antyplagiatowej, a następnie podwójnie ślepej recenzji naukowej

Misją czasopisma jest służyć procesowi profesjonalizacji i humanizacji zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) poprzez publikację artykułów o najnowszych trendach, dokonaniach teoretycznych i różnego rodzaju rozwiązaniach praktycznych w dziedzinie ZZL. Pismo przyczynia się do wypracowywania nowych koncepcji i metod, a także do weryfikacji już istniejących rozwiązań. Jest powszechnie szanowanym forum wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie ZZL oraz wiarygodnym promotorem krajowych i zagranicznych publikacji i inicjatyw, konkursów, programów i konferencji dotyczących rynku pracy, polityki zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi.

Czasopismo jest otwarte dla wszystkich, którym leży na sercu profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce z uwzględnieniem wpływu na jego kształt zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Jest adresowane do naukowców – teoretyków oraz praktyków życia społeczno-gospodarczego, w szczególności do kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Z uwagi na wydanie cyfrowe jego zasięg nie jest ograniczony nakładem wydawnictwa.

Dwumiesięcznik dostarcza także materiałów naukowych o najnowszych tendencjach w teorii i praktyce ZZL, przydatnych w dydaktyce. Współpracują z nim zarówno naukowcy-teoretycy, jak i menedżerowie-praktycy oraz doktoranci ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, pochodzących z uczelni publicznych, niepublicznych, reprezentujących praktykę gospodarczą (przedsiębiorstwa, urzędy państwowe i samorządowe).

Do czasu wprowadzenia przez MNiSzW rozporządzenia z 2019 r. w sprawie oceny czasopism naukowych dwumiesięcznik posiadał 13 punktów, a następnie uzyskał
20 punktów. Z uwagi na wysoki standard czasopisma i szeroki zakres jego odbioru, cytowania, także przez autorów zagranicznych, wnioskujemy o przyznanie dwumiesięcznikowi 40 punktów.

 


Szanowni Państwo,

właśnie ukazała się książka pt. "Praca i rynek pracy w perspektywie Gospodarki 4.0" pod red. naukową prof. Zenona Wiśniewskiego i prof. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej.

Publikacja, zawierająca 32 autorskie teksty zebrane w pięciu rozdziałach dotyczących różnych aspektów procesów i zjawisk związanych z Gospodarką 4.0, jest rezultatem międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, współorganizowanej przez nasz Komitet i Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży we wrześniu br.

                                Zapraszamy do lektury

 


 

 

MEDALE im. WACŁAWA SZUBERTA 2020

W dniu 4 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie plenarne KNoPiPS PAN połączone z uroczystością nadania Medali im. Wacława Szuberta. Są to szczególne wyróżnienia Prezesa Polskiej Akademii Nauk, przyznawane naukowcom i praktykom za szczególne osiągniecia w obszarze pracy, polityki społecznej i zarządzania kapitałem ludzkim. 

Na podstawie wniosku Kapituły Medalu

zatwierdzonej przez Przewodniczącego Kapituły, prof. dr hab. Stanisława Filipowicza - Wiceprezesa PAN, 

za wybitne osiągnięcia dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej medalami wyróżnieni zostali członkowie naszego Komitetu

dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego, Agata Zagórowska 

oraz 

prof. dr hab. Piotr Błędowski.

                                                                                         Serdecznie gratulujemy!