J. WitkowskiJANUSZ WITKOWSKI – profesor doktor habilitowany

 Ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) i w tej Uczelni przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i dydaktycznej. Od 1992 roku Profesor nauk ekonomicznych w zakresie polityki społecznej.

W latach 1968 – 1995 nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku 2001 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku Profesora w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

W latach 1991-2016 pracował w Głównym Urzędzie  Statystycznym, najpierw jako Dyrektor Departamentu Pracy, następnie jako Wiceprezes, a w latach 2011- 2016 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych był odpowiedzialny za dostosowanie polskiej statystyki pracy do   warunków gospodarki rynkowej.

Jest współautorem koncepcji badania aktywności ekonomicznej ludności,   inicjatorem i współorganizatorem szeregu badań rynku pracy w Polsce. Współpracował w tym zakresie z wieloma instytucjami krajowymi, a także organizacjami międzynarodowymi i Urzędami statystycznymi w krajach Unii Europejskiej.

W 2009 roku otrzymał Medal im Prof. W. Szuberta za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej z obszaru pracy i polityki społecznej.

Zainteresowania naukowe: demografia społeczno-ekonomiczna, statystyka społeczna, problematyka rynku pracy, polityka społeczna, migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności, polityka ludnościowa,   mobilność pracownicza,   społeczne i demograficzne aspekty bezrobocia.

Aktywność organizacyjne: pełnił wiele funkcji związanych z organizacją pracy badawczej i dydaktycznej. Kierował wieloma tematami badawczymi, był Przewodniczącym Sekcji Demografii Społeczno-Ekonomicznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Sekretarzem Naukowego Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Wiceprzewodniczącym tego Komitetu. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego, przez trzy kadencje Wiceprezes Zarządu Głównego tego Towarzystwa. Członek Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Aktualnie członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej, Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Wiceprzewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej, członek Komisji Metodologicznej GUS, członek Kolegium Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej” oraz „ Kontroli Państwowej”.

Współpraca międzynarodowa:

- ekspert Komisji Europejskiej oraz OECD analizy i statystyki rynku pracy,

- ekspert Rady Europy, członek grupy specjalistów w zakresie demograficznych uwarunkowań rynku pracy,

- konsultant Biura Statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy,

- koordynator współpracy z Biurem Statystyki Pracy USA w ramach projektu Banku Światowego.

- W latach 2000-2003 oraz 2004-2006 lider ze strony polskiej we współpracy bliźniaczej w ramach projektów PHARE na temat statystyki regionalnej we współpracy z INSEE (France) oraz doskonalenia jakości polskiej statystyki we współpracy ze szwedzkim urzędem statystycznym (Statistics Sweden).

  Działalność naukowa:

- udział w pracach 16 wieloletnich tematów badawczych, z których większość była realizowana w ramach Problemów Węzłowych oraz Centralnego Programu Badań Podstawowych. Kierownik 11 tematów badawczych, w tym jednej grupy tematycznej. Organizator kilkunastu seminariów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu seminariów naukowych (referaty, komunikaty) w kraju i zagranicą. Kierownik kilku projektów badawczych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Autor 340  opracowań, z których ponad 250 zostało opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 20 książek i monografii. Samodzielny autor 4 książek oraz współautor dalszych 5 monografii. Redaktor naukowy 7 prac zbiorowych.